คุมสารบรรณ ECSE 59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
หน่วยงาน ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน 2559
2
3
ลำดับที่
วันที่เวลา
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
ชั้นความลับ
จากถึงชื่อเรื่องการปฏิบัติสถานะLink
4
30 ก.ย. 5910.15 น.ศธ 0519.40/135623 ก.ย. 59สภถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาคณบดีขอความอนุเคตราะห์บุคลากร 1. ผศ.ด.รสุดนิรันดร์ เพชรัตน์ 2. นายนิวัตร์  หลิ่มสกุล เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แลหะคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ในโครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1,999,000 บาท โดยวิธีการสอบราคาผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนเสร็จสิ้น
5
21 ก.ย. 5915.38 น. ศธ 0519.40/131721 ก.ย. 59สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษาคณบดีขอความอนุเคราะห์บุคลากร 1.รศ.ดร.เวคิน  ปิยรัตน์ 2. รศ.ดร.ว่าที่พันตรี ดร.อิทธิพร  ศิริสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ ในการสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์(ฝ่ายมัธยม) 75,960,000 บาทศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน เสร็จสิ้น
6
20 ก.ย. 5916.26 น.ศธ 0519.1.15(16)/2-84019 ก.ย. 59ศูนย์พัฒนาศักยภาพกายภาพ ฯคณบดีให้ความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ท่ีดาดฟ้าอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมสาสตร์ ในการติดตั้งสถานีโครงข่ายหลักสำหรับเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ เสร็จสิ้น
7
19 ก.ย. 5916.29 น. ศธ 0519.1.15(16)/2-83219 ก.ย. 59ศูนย์พัฒนาศักยภาพกายภาพ ฯคณบดีขอความอนุเคราะห์บุคลากร นางสาวญานิกา  ฤฏษมหาลิขิต เป็นผู้ควบคุมงาน 1. ค่าก่อสร้างหลังคาคลุม มศว องครักษ์  28,000,000 บาท 2. ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 15,000,000 บาท เป็นผู้ควบคุมทั้ง 2 รายการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ /วิศวกรรมโยธาเสร็จสิน้
8
14 ก.ย. 5915.28 น.NS1-3GEN-003, CDR/GEN-00316 ก.ย. 59กิจการค้าร่วมยูเอคณบดีนำส่งตัวอย่างทรายถมคันทางเพื่อทดสอบคุณภาพ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์- ถนนกาญจนาภิเษก (แนวดหนือใต้ตอน NS2)ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ /วิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
9
12 ก.ย. 5914.33 น.ศธ 0519.28/92712 ก.ย. 59สำนักกิจการหอพัก.ขอขอบคุณ ที่ำด้รับความอนุเคราห์ บุคลากร จำนวน 2 ท่าน คือ อ.คณิศร์ และ นายอนุศักดิ์ ในการตรวจสอบสภาพความต้านทานดิน บริเวนรากสายดิน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 59 ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯเสร็จสิ้น
10
31 ส.ค. 5915.30 น.รส.ว 2762/255923 ส.ค. 59สภาวิศวกรคณบดีขอเชิญส่งมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่มีโครงการจัดทำ และปรับปรุงที่มีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อการสนับสนุนการจัดทำจากสภาวิศวกรผู้อำนวยการศูนย์ฯ เวียนแจ้งภาควิชาฯ/สาขาวิชาฯ ทราบเสร็นสิ้น
11
31 ส.ค. 5915.30 น.ศธ 0519.28/89931 ส.ค. 59กิจการหอพักคณบดีขออนุเคราะห์ 1. อ.ดร.คณิศร์ มาตรา 2. นายอนุศักดิ์  เห่งแจ้ง ตรวจสภาพดินบริเวณสายรากดิน ของอาคารกิจการหอพักผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยม ฯ /  อ.ดร.คณิศร์ มาตรา  นายอนุศักดิ์  เห่งแจ้ง เสร็จสิ้น
12
30 ส.ค. 5909.10 น.ศธ 0519(2)/ว 109826 ส.ค. 59สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาคณบดีแจ้งรายละเอียดโครงการสนับสนุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมพร้อใโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสถานีติดตั้งประจุไฟฟ้าผู้อำนวยการศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ เวียนแจ้งเสร็จสิ้น เวียนแจ้ง
13
23 ส.ค. 5915.30 น.นย 74903/30323 ส.ค. 59อบต คลองใหญ่คณบดีขอส่งตัวอย่างวัสดุ 1. เหล็กเส้น DB ขนาด 12 มม. 2.เหล็กเส้น DB 16 มม. 3. เหล็กเส้น RB ขนาด 9 มม. เพื่อทดสอบคุณสมบัติ โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมภายในรอบสำนักงาน (โดม) ณ อบต คลองใหญ่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา / ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯเสร็นสิ้น
14
19 ส.ค. 5915.47 น.0519.8.01/166619 ส.ค. 59งานคลัง พัสดุหัวหน้าภาคฯ/ผอ.ศูนย์ ยย/หัวหน้างานของดการเบิกจ่ายพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบวัสดุคงคลัง ประจำปี 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานคลัง พัสดุเสร็จสิ้น/เวียนแจ้ง
15
16 ส.ค. 5910.20 น.อก 0703/ว 005001 ส.ค. 59สนง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอธิการบดีขอข้อคิดร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยม/หัวหน้าภาควิชาเครื่องกล/ผศ.ดร.กิตติเสร็จสิ้น
16
15 ส.ค. 5911.00 น.TT.122/255915 ส.ค. 59บ.ท็อปคอน อินทรูเม้น (ไทยแลนด์) จำกัดคณบดีขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นท่ีดาดฟ้าอาคารวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมสาสตร์ ในการติดตั้งสถานีโครงข่ายหลักสำหรับเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GNSS
ผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ
เสร็จสิ้น
17
15 ส.ค. 5914 .30 น.Ns1/GEN 0018 ส.ค. 59กิจการร่วมการค้ายูเอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นำส่งตัวอย่างทรายถมคันทางเพื่อทดสอบคุณภาพ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์- ถนนกาญจนาภิเษก (แนวดหนือใต้ตอน NS1)
ผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยม
เสร็จสิ้น
18
15 ส.ค. 5914 .25 น.Ns1/GEN 0018 ส.ค. 59กิจการร่วมการค้ายูเอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์นำส่งตัวอย่างทรายถมคันทางเพื่อทดสอบคุณภาพ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์- ถนนกาญจนาภิเษก (แนวดหนือใต้ตอน NS1)
ผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยม
เสร็จสิ้น
19
11 ส.ค. 5910.10 น.นย 71503/40510 ส.ค. 59อบต ศีรษะกระบือคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างวัสดุ เพื่อทำการทดสอบโครงการถนนคอนกรีตสายเลียบคลอง 24 ฝั่งใต้ หมู่ที่ 8 ต.ศีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ. นครนายก
ผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยม
เสร็จสิ้น
20
4 ส.ค. 5916.20 น.นมร. 0304/570426 ก.ค. 59คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอยื่นข้อเสนอจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น สำหรับการโภชนาการและหน่วยสนับสนุน วิทยาลัยแพทศาสตร์กรุงเทพฯ และวชิรพยาบาล
ผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยม
เสร็จสิ้น
21
3 ส.ค. 5914.35 น.ฉช 76201/64028 ก.ค. 59องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ทำการทดสอบความหนาแน่นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ผอ.ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยม , ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
22
3 ส.ค. 5913.45 น.0519.1.05/ว.28 ก.ค. 59กองคลังผอ.ศูนย์แห่งความมยอดเยี่ยมฯแนวปฏิบัติการขอยืมเงินทดรองราชการ และการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีรองจ่ายรายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
23
2 ส.ค. 5911.00 น.0519.1.03/580515 ก.ค. 59กองการเจ้าหน้าที่คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยแจ้งเวียน ผอ.ศูนย์แห่งความมยอดเยี่ยมฯเสร็จสิ้น
24
26 ก.ค. 5914045 น.นย 0015/75026 ก.ค. 59พลังงานจังหวัดนครนายกคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต อ.ดร. สมมาส แก้วล้วน วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท นครนายกผู้อำนวยการศูนย์ ยยเสร็จสิ้น
25
25 ก.ค. 5915.30 น.0519.40/93230 มิ.ย. 59สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการสำรวจและตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า สำหรับการเชื่อมระบบไฟฟ้า และสายไฟฟ้าในพื้นทีกลุ่ใอาคารโรงเรียนสาธิต พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านระบบสายไฟผู้อำนวยการ ศยย.เสร็จสิ้น
26
16 มิ.ย. 5910.10 น.0519.8.3/35616 มิ.ย. 59เครื่องกลคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติเชิญวิทยากร จำนวน6 ท่าน โครงการชีวมวล (อ.สมมาส) วันที่ 19/9/59 จ.สระแก้วส่งคืนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเสร็จสิ้น
27
2 มิ.ย. 5910.02 น.HH 015/1.43/255927 พ.ค. 59บริษัท เฮง เฮง ดี วัสดุ จำกัดคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอทดสอบลูกปูนในงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านสะพาน 3 มศว องครักษ์ผอ.ศยย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
28
19 พ.ค. 5916.02 น.นย 74203/36519 พ.ค. 59อบต บางปลากดคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพ ลูกรังพุแคเพื่อทดสอบในงานก่อสร้างถนนลูกรัง ตามโครงการดังกล่าวผอ.ศยย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
29
13 พ.ค. 5913.50 น.0519.8/133513 พ.ค. 59คณะวิศวกรรมศาสตร์ผอ.ศูนย์แห่งความมยอดเยี่ยมฯขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ 26 พ.ค. 59 เวลา 10.49 น. ณ ลานพิธีก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เสร็จสิ้น
30
13 พ.ค. 5913.50 น.นย 71303/040513 พ.ค. 59อบต พรหมณีคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์บุุคลากรตรวจสภาพถนน โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองเตย - บ้านโคกลำดวน หมู่ที่ 5 ต.พรหมณีผอ.ศยย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
31
25 เม.ย. 5914.45 น.นย /7490316 พ.ค. 59อบต คลองใหญ่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบโครงการเปลี่ยนถังน้ำประปาบาดาลผอ.ศยย. ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
32
21 เม ษ 5913.30 น.ศธ 0519.8/113221 เม ษ 59คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์เสร็จสิ้น
33
4 เม ษ 5911.00 น.ศธ 0519.8.01/07304 เม ษ 59สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญประชุม งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยบริษัทร่วมค้าวีซีเอ็ม ผู้รับจ้าง วันที่ 7 เมษายน 59 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ผอ.ศยย.เสร็จสิ้น
34
18 เม ษ 5914.35 น.ศธ 0519.8.09/09218 เม ษ 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรอ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด, อ.ดร.สุธิดา ทีปรักษพันธ์เสร็จสิ้น
35
29 มี ค 5913.45 น.ศธ 0519.8.05/3329 มี ค 59ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์รายงานผลการจัดโครงการอบรมวัสดุทางวิศวกรรม "เหล็กกล้า ทาทา สตีล" ในวันที่ 25 มี.ค. 59คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสร็จสิ้น
36
25 มี ค 5911.00 น.ศธ 0519.8/086325 มี ค 59คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุุญาตบุคลากรในสังกัดช่วยเหลือด้านวิชาการงานทางและสะพานในพื้นที่ดินอ่อนผศ.ดร.วสันต์ ธีระเจตกูล, ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย สินถาวร, อ.ดร.อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์เสร็จสิ้น
37
23 มี.ค.5910.10 น.คค 0703.07/76423 มี.ค.59แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทราคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคาะห์คณาจารย์ช่วยเหลือด้านวิชาการงานทางและสะพานในพื้นที่ดินอ่อน อ.ศุภชัย สินถาวร อ.อัฐสิทธื์ ศิริวชิราภรณ์ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ/ วศ โยธาเสร็จสิ้น
38
15 มี ค 5910.02 น.ศธ 0519.8/076215 มี ค 59สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศวคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์การรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือนผู้อำนวยการ ศยย.เสร็จสิ้น
39
14 มี.ค. 5916.02 น.0519.8.01/056314 มี.ค. 59สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตัังคณะกรรมการกำหนดเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น
40
14 มี.ค. 5916.20 น.ศธ0519.33 พ 50314 มี.ค. 59วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR รศ.ว่าที่ พ.ต.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์ศุนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมฯ/วศ.โยธาเสร็จสิ้น
41
11 มี.ค. 5916.20 น.0519.1.03/182311 มี.ค. 59กองการเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง ผศ.ศิริพงษ์ ฉายสินธ์ รักษาราชการแทน18 - 19 ก.พ. 59แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเสร็จสิ้น
42
10 มี ค 5916.20 น.ศธ 0519.28/240.0110 มี ค 59สำนักงานบริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการร่าง TORคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ. ว่าที่ พ.ต.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์, ผศ. ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์เสร็จสิ้น
43
9 มี ค 5916.20 น.ศธ 0519.33/พ 5039 มี ค 59วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญเป็นคณะกรรมการกำหนด TORคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ. ว่าที่ พ.ต.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์เสร็จสิ้น
44
8 มี ค 5916.20 น.ศธ. 0519.8.05/1158 มี ค 59ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ลงนามหนังสือขอเชิญบุคลากรบรรยายโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมมพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 10 มี.ค. 59 ณ อบต พระอาจารย์ จ.นครนายกคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสร็จสิ้น
45
7 มี.ค.5916.20 น.ศธ 0519.8.01/05047 มี.ค.59สำนักงานคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ยย.ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการภายใน วันที่ 7 มี.ค. 59 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมชั้น 2แจ้งเวียนคณะอนุกรรมการเสร็จสิ้น
46
4 มี.ค.5910.45 น.นย 71507/794 มี.ค.59อบต ศีรษะกระบือคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างวัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเลียบคลอง 24 ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยม / ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
47
3 มี ค 5912.20 น.ศธ 0513.11103/03123 มี ค 59คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์เสร็จสิ้น
48
3 มี ค 5914.35 น.นย 71503/793 มี ค 59ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างวัสดุคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เสร็จสิ้น
49
26 ก พ 5913.45 น.ศธ 0519.3/49626 ก พ 59คณะพลศึกษา งานบริการการศึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความเห็นชอบการบูรณาการโครงการบริการวิชาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร. อนงค์ หาญสกุล, นางสาวกนิษฐา หอมจันทร์เสร็จสิ้น
50
25 ก พ 5911.00 น.173/255925 ก พ 59มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งผศ.ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์, นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต, นายอนุวรรตน์ เทศศิริ, นายธวัชชัย มูลตลาด, นายจีรพงษ์ ด้วงเพียรเสร็จสิ้น
51
24 ก พ 5910.10 น.0519.5.05/07124 ก พ 59วศ.โยธาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่งรายงานผลการดำเนินการบริการวิชาการสู่ชุมชน โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ วันที่ 17 ก.พ. 59 ณ โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
52
24 ก พ 5910.02 น.0519.8.01/41424 ก พ 59สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผอ.ศูนย์แห่งความมยอดเยี่ยมฯส่งแผนปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2558 ฝ่ายวิชาการเสร็จสิ้น
53
23 ก.พ. 5916.02 น.สว (สนช)(กมธ2) 0010/71523 ก.พ. 59คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติบุคคลเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.พิชัย อัษฎมงคลเสร็จสิ้น
54
4 ก พ 5909.00 น.ศธ 64.23/ว. 00774 ก พ 59คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICoMEIA 2016)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสร็จสิ้น
55
13 ม ค 5909.00 น.ศธ 0519.8.09/05913 ม ค 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัข้อ "การพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุน และกัมมันตรังสี"คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสร็จสิ้น
56
28 ม ค 5909.32 น.พม 5108/พด./003928 ม ค 59การเคหะแห่งชาติคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้ระบบก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยที่มรายได้น้อย-ปานกลางอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คณะวิศวกรรมโยธา)เสร็จสิ้น
57
10 ก พ 5909.32 น.ศธ 0519.8/040010 ก พ 59คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์อนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็นกรรมการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เสร็จสิ้น
58
2 ก พ 5910.00 น.39725592 ก พ 59มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์เสร็จสิ้น
59
2 ก พ 5910.10 น.ศธ 0519.17/1832 ก พ 59มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ผู้อำนวยการ ศยย.เสร็จสิ้น
60
18 ก.พ. 5909.05 น.นย 71503/6718 ก.พ. 59อบต ศีรษะกระบือคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างวัสดุ เพื่อทำการทดสอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเลียบคลองหนองขุมฝั่งใต้ ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯ/ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
61
17 ก.พ. 5910.10 น.ศธ 0519.8.09/07017 ก.พ. 59กองการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาตร์ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 นางสาวสุรัตน์ โหนาศุนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมฯเสร็จสิ้น
62
16 ก.พ. 5910.02 น.ศธ 0615.3/06616 ก.พ. 59สถาบันอาชีวการศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานีคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.วสันต์ ธีรเตกุล เป็นผุ้เชี่ยวชาญ ตรวจเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน ของนายรชตะ โภครักษ์ ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯเสร็จสิ้น
63
16 ก.พ. 5916.02 น.ศธ 0615.3/06416 ก.พ. 59สถาบันอาชีวการศึกษาภาคกลาง 1 จ.ปทุมธานีคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญ ผศ.ดร.ศุภชัย สินถาวร เป็นผุ้เชี่ยวชาญ ตรวจเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน ของนายรชตะ โภครักษ์ ศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมฯเสร็จสิ้น
64
12 ก พ 5909.00 น.ศธ 0519.8.05/05512 ก พ 59ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขออนุมัติโครงการอบรมวัสดุทางวิศวกรรม "เหล็กกล้า ทาทา สตีล" วันที่ 26 ก.พ. 59 เวลา 09.00-16.30 น. ณ. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เสร็จสิ้น
65
11 ก พ 5909.00 น.นย 71503/4911 ก พ 59ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างวัสดุคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เสร็จสิ้น
66
15 ก พ 5910.12 น.นย 71503/6115 ก พ 59ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างวัสดุ เพื่อทำการทดสอบ ตย.คอนกรีต, ตย.เหล็กเส้น, ตย.เหล็ก ถนนคอนกรีตสายโรงเรียนสอนศาสนาบ้านบึงกล่ำต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เสร็จสิ้น
67
11 ก พ 5909.00 น.นย 71503/5011 ก พ 59องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งตัวอย่างวัสดุ เพื่อทำการทดสอบ ตย.คอนกรีต, ตย.เหล็กเส้น, ตย.เหล็ก ถนนคอนกรีตสายชุมชนหน้ามัสยิสหลุมบัว ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เสร็จสิ้น
68
20 ม ค 5909.00 น.ศธ 0519.8.09/06220 ม ค 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งรูปแบบบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเสร็จสิ้น
69
20 ม ค 5909.32 น.ศธ 0519.8.09/06220 ม ค 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งรูปแบบบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเสร็จสิ้น
70
20 ม ค 5909.32 น.ศธ 0519.8.09/06220 ม ค 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งรูปแบบบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีเสร็จสิ้น
71
20 ม ค 5910.00 น.ศธ 0519.8.09/06220 ม ค 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งรูปแบบบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาเสร็จสิ้น
72
20 ม ค 5910.10 น.ศธ 0519.8.09/06220 ม ค 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งรูปแบบบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เสร็จสิ้น
73
20 ม ค 5909.05 น.ศธ 0519.8.09/06220 ม ค 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งรูปแบบบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น
74
20 ม ค 5909.00 น.ศธ 0519.8.09/06220 ม ค 59ศยย.คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอส่งรูปแบบบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินรองจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเสร็จสิ้น
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ECSE รับ
ECSE ส่งออก
บก
 
 
Main menu