ม.6_5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายยงยุทธ วัตราดุลย์ นายอาทิตย์ สาระกุล
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1นายกรกฏ ลากวงษ์
ม.6/5
0.00FALSE
9
2
นายชวกรณ์ ทองสืบสาย
ม.6/5
0.00FALSE
10
3
นายธราเทพ สุริโย
ม.6/5
0.00FALSE
11
4
นายธนพงษ์ เพ็ชรนาม
ม.6/5
0.00FALSE
12
5
นายวีระพัฒน์ แก้วแกมเกตุ
ม.6/5
0.00FALSE
13
6
นายธัญญรัตน์ ประสพลาภ
ม.6/5
0.00FALSE
14
7นายชัชวาล นรชาญ
ม.6/5
0.00FALSE
15
8
นายชาญชล กิ่งทอง
ม.6/5
0.00FALSE
16
9นายธนพล ทิมแก้ว
ม.6/5
0.00FALSE
17
10
นายสมพล จาดฮามรด
ม.6/5
0.00FALSE
18
11
นายสิทธิชัย ผูกมิตร
ม.6/5
0.00FALSE
19
12
นายศุภณัฐ ธนะศรี
ม.6/5
0.00FALSE
20
13
นายนพรัตน์ ตามะลี
ม.6/5
0.00FALSE
21
14
นายอรรถชัย ทวีศรี
ม.6/5
0.00FALSE
22
15
นายสหรัฐ โกมลวาทิน
ม.6/5
0.00FALSE
23
16
นายเสริมพันธ์ บุญสูง
ม.6/5
0.00FALSE
24
17
นายจารุเดช ทองทับ
ม.6/5
0.00FALSE
25
18
นายณัฐวุมิ ชูรัตน์
ม.6/5
0.00FALSE
26
19
นายนิธิกร คุณสิริสิน
ม.6/5
0.00FALSE
27
20
นายศิวะกร จงกลศรี
ม.6/5
0.00FALSE
28
21
นางสาวพิมพ์นภา หอมหวล
ม.6/5
0.00FALSE
29
22
นางสาวกรรณิการ์ โนวะ
ม.6/5
0.00FALSE
30
23
นางสาวสุวรรณา ผดุงสุข
ม.6/5
0.00FALSE
31
24
นางสาวศิริกาญดา บำรุงเอื้อ
ม.6/5
0.00FALSE
32
25
นางสาวระพีพร สิงห์กล้า
ม.6/5
0.00FALSE
33
26
นางสาวสไบแพร ไชยชาญรัมย์
ม.6/5
0.00FALSE
34
27
นางสาวบรรณรส แก้วปลั่ง
ม.6/5
0.00FALSE
35
28
นางสาวพิชชาพร สิมาพันธ์
ม.6/5
0.00FALSE
36
29
นางสาวหิรัณยา วาระสุข
ม.6/5
0.00FALSE
37
30
นางสาวอักษราภัค มั่นเหมาะ
ม.6/5
0.00FALSE
38
31
นางสาวอุ้งฟ้าวดี บุญเฉลิม
ม.6/5
0.00FALSE
39
32
นางสาวปนัดดา มากเมือง
ม.6/5
0.00FALSE
40
33
นางสาวปิยธิดา คำศรี
ม.6/5
0.00FALSE
41
34
นางสาวศจิกาน นันตะเพ็ชร
ม.6/5
0.00FALSE
42
35
นางสาวพรรณพร โพธิจักร์
ม.6/5
0.00FALSE
43
36
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีชัย
ม.6/5
0.00FALSE
44
37
นางสาวชลธิชา ยางกระโทก
ม.6/5
0.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu