28ทำเนียบผู้ดูแลระบบศูนย์เครือข่าย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลา1.ศูนย์เครือข่าย
2. ชื่อผู้ดูแลระบบคนที่
ุ3.ตำแหน่ง4. โรงเรียน5.e-mail
6.กิจกรรมมหกรรมของศูนย์เครือข่าววันที่
2
28/9/2018, 13:47:2902ภูระงำ
นางพรสวรรค์ ศรีลาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษบ้านหัวนากลาง
pornsandee2618@gmail.com
21,24 กันยายน 2561
3
28/9/2018, 13:52:1802ภูระงำ
นางสาวบุษมาศ บัวแสง
พนักงานราชการ
บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
ิbutsamas1985@gmail.com
21,24 กันยายน 2561
4
28/9/2018, 14:25:27
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
1.นางสาวถลัชนันท์ อาจเด
ครูธุรการนาจานซับสมบูรณ์
sai,tharudchanun@gmail.com
8-9 ตุลาคม 2561
5
28/9/2018, 14:36:5115ท่าศาลา
นางนาฏยา โพธิ์ศรีอุ่น
ครูธุรการบ้านโนนเค็ง
nonkeng_school12@hotmil.com
4-5/10/61
6
28/9/2018, 14:37:1712สวนหม่อนนายนิรุติ กมลปรีดี
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
บ้านสวนหม่อน
toorakarnnirut@gmail.com
1 ต.ค. 61 ประชุมครูวิชาการเตรียมการแข่งขัน 2 ต.ค. 61 จัดการแข่งขัน
7
28/9/2018, 14:51:3521พญาแฮดนายขันตี แสนทวีสุขครูขามป้อมประชานุกูลkh.santa@gmail.com25 กันยายน 2561
8
28/9/2018, 14:51:5122โนนสมบูรณ์
นางสาวอมรรัตน์ พาบุ
เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านหนองขามสมบูรณ์
yingkathie@hotmail.com
20 กันยายน 2561
9
28/9/2018, 14:51:5321พญาแฮดไพศาล มูลมณีพนักงานราชการ
บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง
ห7500.ิ๑เทฟรส.แนท25 กันยายน 2561
10
28/9/2018, 14:51:5723โคกสำราญ1ครูบ้านหนองหัวช้างtawangm@gmail.com20-21 กันยายน 2561
11
28/9/2018, 14:52:1109ปราสาทเปือยน้อย
นางสาวทิพวรรณ แก้วอาสา
ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านวังผือ - ขามป้อม
tippawankaewarsa@gmail.com
4-5 ตุลาคม 2561
12
28/9/2018, 14:52:12
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นายญัตติพงษ์ ชูสอนครูธุรการบ้านหินตั้ง
ัyattipong.shooson@gmail.com
8-9 ตุลาคม 2561
13
28/9/2018, 14:52:1918นาข่า
์นางสาวนัทธ์พรรษชนก ผาอินทร์
ครูบ้านนาข่าphain.oilly@gmail.com5 ตุลาคม 2561
14
28/9/2018, 14:52:2307เจ้าปู่นางจงรัก รือหารครูบ้านป่างิ้วหนองฮี
่่jongruk6946@gmail.com
่4-5 ตุลาคม 2561
15
28/9/2018, 14:52:3017โคกนางามนายผดุงศักดิ์ โลกาครูธุรการบ้านโคกสูงพิทยาคาร
boy53603585@gmail.com
8-9 ตุลาคม 2561
16
28/9/2018, 14:52:3317โคกนางาม
นางสาวพวงผกา เคนโพธิ์
ครูธุรการบ้านนางาม
puangpakakp@gmail.com
8-9 ตุลาคม 2561
17
28/9/2018, 14:52:4709ปราสาทเปือยน้อย
นางสาวอร่ามศรี หอศิลาชัย
ครูชำนาญการบ้านวังผือขามป้อม
arijung_99@hotmail.com
4-5 ตุลาคม 2561
18
28/9/2018, 14:52:5108บ้านลานป่าปอ
นางสาวนิตยา ศรีดารา
ครู
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
ืnittaya.stat@gmail.com
2-3 ตุลาคม 2561
19
28/9/2018, 14:52:5701ชนบทนางสาวกรกนก นามกูลธุรการชุมชนโนนแสนสุข
kornkanok75@hotmail.com
18-19 กันยายน 2561
20
28/9/2018, 14:52:5806บ้านไผ่เมืองเพียนายจบเจน ทาสีลาครูบ้านละว้าkruhmu@gmail.com2-3 ตุลาคม 2561
21
28/9/2018, 14:52:5906บ้านไผ่เมืองเพียนายพิษณุ ผาลาพี่เลี้ยงเด็กพิการบ้านละว้า
ิbom_enza@hotmail.com
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561
22
28/9/2018, 14:53:0218นาข่านางปภัชญา มิ่งขวัญครู ชำนาญการพิเศษสวัสดี
ิbmingkhwan079@gmail.com
5 ตุลาคม 2561
23
28/9/2018, 14:53:0610วังม่วง
นายเอกพันธุ์ โล้กูลประกิจ
ครูผู้ช่วยบ้านห้วยแร่wazzto@gmail.com25/09/2561
24
28/9/2018, 14:53:1511เมืองมัญจา
นางสุภาวดี ทวีวัฒน์
ครูบ้านโจดployhi@hotmail.com8-9 ต.ค.2561
25
28/9/2018, 14:53:1507เจ้าปู่2เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านศิลานาโพธิ์
silanaphoschool@gmail.com
4 - 5 ตุลาคม 2561
26
28/9/2018, 14:53:2304เมืองไผ่2ครู
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
sakuna242009@gmail.com
9-10 ตุลาคม 2561
27
28/9/2018, 14:53:2713หนองแปน
1.ศิริรัตน์ สีพันดอน 2.กรรณิการ์ วงษ์คำหาร
ครูบ้านหนองแปน
sirirat_aor19@hotmail.com
8-9 ตุลาคม 2561
28
28/9/2018, 14:53:3619โคกนาแพง
นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา
ครูดอนหมูsepakna64@gmail.com5 ตุลาคม 2561
29
28/9/2018, 14:54:05
05แคนเหนือหนองน้ำใส
นางสาววิลาวัณย์ ยกบัตร
ครู
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
wilawany@kkumail.com10-11 กันยายน 2561
30
28/9/2018, 14:54:2204เมืองไผ่1ครูชำนาญการพิเศษ
ชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ
kruhr2012@gmail.com9-10 ตค.2561
31
28/9/2018, 14:54:2516คำแคน1.นายอกภพ คำงามครูบ้านคำโซ่
digdug2518@gmail.com
3/10/2561
32
28/9/2018, 14:55:2711เมืองมัญจานางดารณี ซื่อตรง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
daranee@2105hotmail.co.th
8-9 ตุลาคม 2561
33
28/9/2018, 14:55:2903โนนพะยอมวังแสง
นางสาวภาวิณี ประเสริฐธรรม
ครู
บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
Pavinee16noona@gmail.com
2-3 ตุลาคม 2561
34
28/9/2018, 14:56:0710วังม่วงนายสันติ สมคำศรีครู คศ.1บ้านวังหินเก่าค้อ
somcumsri.s@gmail.com
25 กันยายน 2561
35
28/9/2018, 14:56:2219โคกนาแพงนายวิรพงษ์ ผาพิมพ์พนักงานราชการอุดมคงคาคีรีเขต
wirapong.24@gmail.com
5 ตุลาคม 2561
36
28/9/2018, 14:57:0703โนนพะยอมวังแสง
นางสาวเกศรินทร์ ตอแก้ว
ครูธุรการ
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
kessarlntokaer@gmail.com
2-3 ตุลาคม 2561
37
28/9/2018, 14:58:1014โพนเพ็ก
นายสิทธิกร ลักษณ์เชื้อวงศ์
ครูผู้ช่วย
หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
pslpound@gmail.com8-9 ตุลาคม 2561
38
28/9/2018, 15:14:5824 เอกชน
1.นางสาวรุ้งนภาพร ภูชาดา
ธุรการโรงเรียน
มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา
geang_2535@hotmail.com
4 กันยายน 2561
39
28/9/2018, 15:17:1622โนนสมบูรณ์
2.นายอภิชัย สิงห์ศรี
ธุรการโรงเรียนบ้านโนนทัน
บ้านโนนทัน
nonsomboon22@gmail.com
20-21 กันยายน
40
28/9/2018, 15:27:5214โพนเพ็กนายจิรพัฒน์ โนราชครูโนนสวางวิทยาสรรค์
jirapat.norach@gmail.com
8-9 ตุลาคม 2561
41
28/9/2018, 16:21:11
05แคนเหนือหนองน้ำใส
นางสาวสุกัญญานพัชร พานา
ธุรการไตรคามประชาสรรค์pon.a1@hotmail.com10-11 กันยายน
42
28/9/2018, 20:07:5016คำแคนน.ส.อังคณา จันทะดวงครูอัตราจ้างบ้านคำโซ่
ungkanaa24@gmail.com
4 ตุลาคม 2561
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu