รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา "Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น"
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFG
1
2
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อนามสกุลหน่วยงาน/สถานศึกษาจังหวัดหมายเหตุ
3
1นายสมศักดิ์
กิตติธรกุล
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นนทบุรี
4
2นายรวยชัย
กิตติพรหมวงศ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาพังงา
5
3นายวิสุทธิ์ธรรมเพชร
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นนทบุรี
6
4นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นนทบุรี
7
5นางสาวบุญตาบางใย
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นนทบุรี
8
6นายธนากรพูลแก้ว
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นนทบุรี
9
7นางปริมพร
อ่ำพันธุ์
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นนทบุรี
10
8นายชาตรีศรีสันต์
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นนทบุรี
11
9นายสมศักดิ์
แย้มขะมัง
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นนทบุรี
12
10นายไททัศน์มาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี
13
11นายนพสิทธิ์
วิมลพุฒิศักดิ์
อิสระ
กรุงเทพฯ
14
12นายชัยสิทธิ์
ใหม่รุ่งโรจน์
BDN Edutech Solution, co. Ltd
กรุงเทพฯ
15
13นาย
อาธิศักดิ์
กังสวรพรรคพลังท้องถิ่นไท
กรุงเทพฯ
16
14นายตะวัน
เนตรโอภารักษ์
ผู้สนใจทั่วไป
ปทุมธานี
17
15นางพรนภา
เนตรโอภารักษ์
ผู้สนใจทั่วไป
ปทุมธานี
18
16นายบำรุง
ปิยนามวาณิช
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาพังงา
19
17นายโวหาร
ยะสารวรรณ
เทศบาลเมืองบางบัวทองนนทบุรี
20
18นายสุเทพจำนงค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
21
19ดร.อุปกรณ์ดีเสมอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
22
20นายราเมศร์เลิศล้ำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
23
21นายสรวิชญ์แสงดีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
อุบลราชธานี
24
22นายคงเดช
เฉิดสถิตย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
25
23นางสาวอรัญญาใจมั่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
26
24นายนิรันดร์
ด่านไพบูลย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนลำพูน
27
25นายอภิชาติ
กุลพงษ์วาณิชย์
บริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นนทบุรี
28
26นายวัฒนา
จำปาดิบรัตนกุล
พรรคพลังท้องถิ่นไท
กรุงเทพฯ
29
27นายสุชาเข็มมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
30
28นายภูมินทร์มงคลกาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
31
29นางสุพินดาเกิดมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
สมุทรสาคร
32
30นางสาวธรรณ์ชนกแก้วหมุดองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
สุราษฎร์ธานี
33
31นางสาวอรุณรัตน์
รังสีพงศธรณ์
เทศบาลตำบลท่าศาลาลพบุรี
34
32นายคอซีย์มามุองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ปัตตานี
35
33นางสาวรุ่งทิพย์
นีรชรานุสรณ์
เอกชน
กรุงเทพฯ
36
34นางอัลิปรียา
ประสงสันต์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง
มหาสารคาม
37
35นางสาวคำพาตย์บุญเอื้อเทศบาลตำบลเขื่องใน
อุบลราชธานี
38
36นายนิพนธ์
เพชรกำเนิด
เทศบาลตำบลวังไผ่ชุมพร
39
37นายนรินทร์
เหล่าอารยะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านน่าน
40
38นางสาวชญาดาเรืองรอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
41
39นางสาวมะลิวัลมะหามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพฯ
42
40นางสาวชุรีรัตน์
เมฆสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพฯ
43
41นางสาวศิรินทิพแขมเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพฯ
44
42นางสาวเกวลินบุญรอดมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพฯ
45
43นายพงศพัศโคลงชัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพฯ
46
44นายสำเร็จ
ชมพูวิเศษ
เทศบาลตำบลจตุรพัทพิมาน
ร้อยเอ็ด
47
45นางสาวนิภา
ประชีพฉาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
48
46นางนิยมเต่าทอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
49
47นายสราวุธอินสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
50
48นางพัชรี
เคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
51
49นางสาวเสาวณีย์
เสนารายณ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีลพบุรี
52
50นางวิภาพรพึ่งสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีลพบุรี
53
51นางสาวเกษรหนูดำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีลพบุรี
54
52นางจารุวรรณเดชขุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีลพบุรี
55
53นายศิลายุทธ์
คงอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
56
54นายพรเทพ
จิรวัฒนาพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ราชบุรี
57
55นางดรุณี
อิศรานุกูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
58
56นางสาว
อวิกาพัชร์
พิภูภัคธนัยผล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี
59
57นายชานนท์ดาหลายมหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพฯ
60
58นางสาวญาณิศา เสือทององค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
สมุทรสาคร
61
59นายมุสลิมจารงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพฯ
62
60นายพัฒนา
สุภาวงศ์วณิช
สภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพฯ
63
61นางสาวนภัสวรรณบุญฮุยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุพิจิตร
64
62นายรังสรรค์
นันทกาวงศ์
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ปทุมธานี
65
63นายพีรพงศ์
สุวรรณพงค์
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
หนองบัวลำภู
66
64นางสาวธันยนันท์
สุวรรณพงค์
เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
หนองบัวลำภู
67
65นางสาวศรีนวลแตงภู่สถาบันการศึกษา
บุรีรัมย์
68
66นายอาดัม มะดะเรสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ
69
67นางวนิดา
สุริยะวรรณากูล
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
70
68ดร.ฐิติวัฒน์ยะชัยมาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
71
69นางสาว
ออยนรินทร์
อุดมศรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปทุมธานี
72
70นายสยาม
แสนประสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
พิษณุโลก
73
71นายสมบัติ
เขื่อนแก้ว
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
เชียงใหม่
74
72นายธำรงค์จันคงเทศบาลตำบลลานกระบือ
กำแพงเพชร
75
73นางอาภาภรณ์บุญกว้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
นครนายก
76
74นาย
รุ่งเกียรติ
เล้ารุ่งเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
กำแพงเพชร
77
75นายมนตรีจอมผาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
78
76นายอภิชาติศรีเมืองผู้สนใจทั่วไป
ปทุมธานี
79
77นายธวัชชัยแก้วเทศบาลตำบลชมภู
เขียงใหม่
80
78นายบุญศรี
จันทร์ชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
ปราจีนบุรี
81
79นายสมนึก
แม้นจิตต์
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมน์ราชบุรี
82
80นายวศิน
สิริเกียรติกุล
พรรคการเมืองกระบี่
83
81นาย
ประสิทธิพงศ์
ดีวาจินเทศบาลนครนนทบุรีนนทบุรี
84
82นายสมโภชแสงเพ็งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
ปทุมธานี
85
83นายภูริต
อภิรักษ์วรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ศรีสะเกษ
86
84นายวัลลภมากบัวเทศบาลเมืองท่าโขลง
ปทุมธานี
87
85นายอภิวัฒน์
อ่อนศรีอุบล
เทศบาลเมืองตาคลี
นครสวรรค์
88
86นางสาวอมลวรรณ
โชติสุขพยัคฆ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
สมุทรปราการ
89
87นายวัฒนาศรีวิไลองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
กำแพงเพชร
90
88นาย
เปรมมินทร์
เทพอาจเทศบาลตำบลวังดินลำพูน
91
89นายเชาว์
วงค์ศรีใส
เทศบาลตำบลวังดินลำพูน
92
90นางสุภาพรเทพอาจเทศบาลตำบลวังดินลำพูน
93
91นางพรรณทิพาปัญญาชัยเทศบาลตำบลวังดินลำพูน
94
92นางกฤตพร
ทรงวิรัตน์
เทศบาลตำบลวังดินลำพูน
95
93นางสาวณัฐกานต์
ฉางข้าวคำ
เทศบาลตำบลวังดินลำพูน
96
94นางพรศรีฟองคำตันเทศบาลตำบลวังดินลำพูน
97
95นาย
สุนิรันดร์
รชตะพฤกษ์
เทศบาลตำบลเชิงทะเลภูเก็ต
98
96นายกิตติพงศ์สีเหลืององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
ฉะเชิงเทรา
99
97นางสาวชนิดากวยรักษาเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ นครปฐม
100
98นาย
ธีระพงษ์พันธ์
ทอมมัสองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามชัยภูมิ
Loading...