ข้อมูลครู สหวิทยาเขต 3 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampครู(คศ.1)โรงเรียน(คำนำ)ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ระดับชั้นที่สอน
หมายเลขโทรศัพท์-มือถือ
Id LineFacebookผลงานวิชาการ(กรณีได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญพิเศษ)
2
6/27/2016 16:00:26
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางดรุณี วงศ์เหิมครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น816464825---
3
6/25/2016 11:18:01
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางภัทรา ประดับศรี
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย872478969-KRU PATTRA PRADUBSRIการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื้องฟังก์ชันลอการิทึมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่5
4
6/27/2016 16:03:37
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางสาวณภาภัช พอกทรัพย์
ครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น930955914---
5
6/27/2016 15:59:40
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางสาวดรัลรัตน์ ดีมั่น
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น834604083---
6
6/27/2016 15:57:25
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางสาวธนาวดี มณีศรีครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย098-0144268---
7
6/27/2016 16:05:37
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางสาวนิลาวัลย์ เพิ่มผล
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
844791467---
8
6/27/2016 15:55:09
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางสาวพรสุดา ขุมทองครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น994644693---
9
6/27/2016 9:49:38
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม
พนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น089-8997894vipawan_giftVipawan Inngam-
10
6/27/2016 15:35:50
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางสุดใจ จึงวิเศษพงศ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย819777755--การพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
11
6/27/2016 15:38:44
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางสุพิชา เสริมศิริ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น844112275--ผลพัฒนาการสอนด้วยบทเรียน On line เรื่องเศษส่วน
12
6/27/2016 15:40:30
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางอรทัย แผ่นทอง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย089-0486280--แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องพหุนามและเศษส่วนพหุนาม
13
6/27/2016 16:01:05
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น862526694---
14
6/27/2016 15:37:23
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นายเขษม อุปถัมภ์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย091-8350729--ผลการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือภาคตัดกรวย เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์
15
6/27/2016 15:55:49
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นายครรชิต วงศ์เหิมครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย812654921---
16
6/27/2016 16:04:49
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นายชัยรัตน์ แสนสุดครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น934100929---
17
6/27/2016 16:02:19
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นายถวิล ศรีสุขครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น879755625---
18
6/27/2016 15:53:25
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย857691484--รายงานการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดยการเรียนแบบร่วมมือกัน เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)
19
6/27/2016 16:01:42
สหวิทยาเขต 3
01.จอมพระประชาสรรค์
นายสุริเยส สุขแสวงครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย097-9209875---
20
6/27/2016 14:17:28
สหวิทยาเขต 3
02.สินรินทร์วิทยา
นางสาวจรรยารัตน์ ลวดเงิน
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น817257375manora07manora_07@hotmail.com-
21
6/27/2016 14:23:30
สหวิทยาเขต 3
02.สินรินทร์วิทยา
นายขวัญชัย ปรักเจริญ
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
863748684---
22
6/27/2016 14:21:23
สหวิทยาเขต 3
02.สินรินทร์วิทยา
นายฐานันดร์ ดีสมครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
898458170---
23
6/27/2016 14:19:10
สหวิทยาเขต 3
02.สินรินทร์วิทยา
นายวีรภัทร ผลเกิดครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย896264055---
24
6/27/2016 14:25:49
สหวิทยาเขต 3
02.สินรินทร์วิทยา
นายอนุภพ ดาศรีครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย818776037-Anupop Dasri-
25
6/30/2016 11:50:14
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคมนางนราพร ธุระหาญ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น910215569910215569naraporn thurahanการพัฒนาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง
26
6/30/2016 11:35:08
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคมนางนิตยา บุญเลิศ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
985645163985645163nita boonlert
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการ์ตูนเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรระดับชั้นม.3
27
6/30/2016 11:31:28
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคม
นางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษ
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
862659890862659890นางฟ้าแสนหวานยังไม่ทำผลงาน
28
6/22/2016 13:09:37
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคม
นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย956128124ploen2521ploenpit khreaipetการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคtai เรื่องเซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
29
6/30/2016 11:28:43
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคม
นางสาวอรพินท์ ดาศรี
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย955749331aord2009aoddy nakaยังไม่ทำผลงาน
30
6/27/2016 14:27:32
สหวิทยาเขต 3
04.เมืองลีงวิทยา
นางชุติกาญจน์ สมราศรี
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น930625892
ID 0930625892
tay-chutikan@hotmail.comสื่อและนวัตกรรม
31
6/27/2016 14:31:59
สหวิทยาเขต 3
04.เมืองลีงวิทยานายวรวุธ บุตรงามครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย862641018
Id 0862641018
v.wuter@gmail.comแบบวัดผลประเมินผล
32
6/27/2016 14:35:49
สหวิทยาเขต 3
04.เมืองลีงวิทยานายสุริยา บุบผาจีนครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น926865923
Id 0926865923
suriya123@hotmail.comเขียนการจัดการเรียนรู้
33
6/30/2016 13:11:35
สหวิทยาเขต 3
05.หนองสนิทวิทยานางรัตนา มุตตะโสภา
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น801575200801575200
muttasoparattana@gmail.com
รายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้ชุดการเรียนและการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
34
7/1/2016 13:51:17
สหวิทยาเขต 3
05.หนองสนิทวิทยา
นางสาวชนิดาภา แก้วจำปา
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย940948990---
35
7/1/2016 13:50:14
สหวิทยาเขต 3
05.หนองสนิทวิทยา
นายพิชัย น่วมจะโป๊ะ
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย899492598899492598ิbigphichai@gmail.com-
36
6/25/2016 12:30:49
สหวิทยาเขต 3
06.แร่วิทยา
นางสาววรัญญา เยื่อจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
821343970Ya2534Ranya ya-
37
6/25/2016 11:10:28
สหวิทยาเขต 3
07.บึงนครประชาสรรค์
นางสาวรัตนา เหมาะชาติ
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
624787787000
38
7/29/2016 20:47:15
สหวิทยาเขต 3
07.บึงนครประชาสรรค์
นายทนงศักดิ์ ร่วมทวี
พนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย098-2214610098-2214610เชือก วิเศษไม่มี
39
8/27/2018 9:26:22
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคม
นางสาวอรพินท์ ดาศรี
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย955749331aord2009Aoddy Nakaนวัตกรรม
40
8/27/2018 9:31:00
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคม
นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย956128124ploenpit2521Ploenpit Khraipetการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI รายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
41
8/27/2018 9:34:32
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคม
นางสาวกัลยาณี ศรีวิเศษ
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
862659890862659890กน กวินชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
42
8/27/2018 9:37:33
สหวิทยาเขต 3
03.บุแกรงวิทยาคมนางนิตยา บุญเลิศ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น985645163985645163Nita Boonlertหนังสืออ่านเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องระบบสมการ
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu