Správa o prostriedkoch_Greššo
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
2
kandidátom na funkciu primátora mesta
3
Nitra2)
4
uvedeným na kandidátnej listine politickej strany, ktorý viedol volebnú kampaň sám
5
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
6
(§ 6 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
7
Meno, priezvisko, titulJán Greššo, Mgr.
8
Dátum narodenia:10/17/1981
9
Adresa trvalého pobytu:Piesková 4, 949 01 Nitra
10
Číslo telefónu:+421905383960
11
E-mail:jangresso@gmail.com
12
Uvedený na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície:Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Sloboda a solidarita, Šanca, SME RODINA - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie
13
Číslo platobného účtu3) v tvare IBAN:SK39 0900 0000 0051 4777 3684
14
Číslo osobitného účtu4) v tvare IBAN:SK39 0900 0000 0051 4777 3684
15
Adresa webového sídla osobitného účtu:www.jangresso.sk
16
17
A. Náklady, ktoré vynaložil kandidát na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti uvedený na kandidátnej listine politickej strany, ktorý viedol volebnú kampaň sám (ďalej len "kandidát") za obdobie od uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb") do 48 hodín predo dňom konania volieb (§ 6 ods.11 písm. a) až f) zákona).Suma v EUR
18
1.náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky 0.00 €
19
2.náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy 22,733.00 €
20
3.náklady na úhradu volebných plagátov3,996.24 €
21
4.cestovné výdavky0.00 €
22
5.prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty podľa darcov, okrem finančných darov, z toho:0.00 €
23
1.
24
2.
25
...
26
6.všetky ostatné náklady kandidáta na svoju propagáciu1,184.00 €
27
A1.Sumár (1 - 6)27,913.24 €
28
29
B.Náklady kandidáta na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva, (§ 6 ods. 2 zákona)5)0.00 €
30
31
C.Prehľad nákladov, ktoré vynaložil kandidát na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb; ak v tomto období kandidát nevynaložil na svoju propagáciu žiadne náklady, doloží o tom čestné vyhlásenie (§ 6 ods. 11 písm. g) zákona). 0.00 €
32
33
D.Sumár nákladov na volebnú kampaň (A.1 + B + C)27,913.24 €
34
Dátum v Nitre, 21.1.2019
35
vlastnoručný podpis kandidáta
36
37
1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).
38
2) Uvedie sa názov obce (mesta, mestskej časti), v ktorej kandidát kandiduje. [Správa sa predkladá len vtedy, ak kandidát kandiduje v obci (meste, mestskej časti) s počtom obyvateľov nad 5 000.]
39
3) Uvedie sa číslo platobného účtu vedeného v banke, z ktorého boli hradené náklady na propagáciu kandidáta na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti uvedeného na kandidátnej listine politickej strany, ktorý viedol volebnú kampaň sám za obdobie 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb podľa § 6 ods. 11 písm. g) zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
40
4) Uvedie sa číslo osobitného účtu vedeného v banke podľa § 6 ods. 6 zákona.
41
5) Uvedú sa náklady, ak kandidát na funkciu primátora mesta, starostu obce alebo starostu mestskej časti kandidoval aj na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva; náklady na volebnú kampaň na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva sú evidované osobitne (§ 6 ods. 2 zákona).
42
43
Vysvetlivky:
44
45
K časti A bod 5:
46
Do limitu nákladov na volebnú kampaň sa započítava výpožička hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, poskytnutie bezodplatnej služby, hodnota dlhu kandidáta prevzatého fyzickou osobou alebo právnickou osobou, rozdiel medzi cenou obvyklou pri kúpe alebo nájme hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti a cenou dojednanou, ktorú kandidát uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú sa takáto hnuteľná vec alebo nehnuteľnosť obvykle predáva alebo prenajíma v určitom čase a na určitom mieste, rozdiel medzi cenou obvyklou za poskytnutie služby a cenou dojednanou, ktorú kandidát uhradí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak cena dojednaná je nižšia ako cena obvyklá; cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba ponúka poskytovanie služby na trhu.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu