คำสั่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ : โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม