คำสั่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับที่
เลขที่คำสั่ง
ชื่อเรื่องDowload/Linkหมายเหตุwww.srk.ac.th
2
13529/2561มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
clickสำนักวิชาการ (17.3 MB)
3
clickสำนักวิชาการ (4.58 MB)
4
12
518/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21clickสำนักงานวิชาการ
5
11
516/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาclickสำนักงานวิชาการ
6
1002/2561
ประกาศเรื่องปิดภาคเรียนที่ 1/2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
clickสำนักงานวิชาการ
7
9
506/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561clickงานวัดผล
8
8
487/2561
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68clickสำนักวิชาการ
9
7
437/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศชั้นเรียน และการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)clickสำนักวิชาการ
10
6
428/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาจากสหวิทยาเขต4 (ศรีสำโรง)clickสำนัักวิชาการ
11
5
414/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสำโรงทาาบวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561clickกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
12
4
338/2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
clickงานวัดผล
13
3
319/2561
แต่งตั้งคณะกรมการการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561clickกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14
2
121/2561
แต่งตั้งครูฯ รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาจากต้นสังกัด ครั้งที่ 1/2561clickสั่ง ณ วันที่ 31 พ.ค. 61
15
1
102/2561
มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561clickสั่ง ณ วันที่ 9 พ.ค. 61
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu