Jevy UAP
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
Vyhláška č. 500/2006 Sb. / stávající hodnoty číselníku Sledované jevy v CBVyhláška č.13/2018 Sb. / nové hodnoty
2
KategorieČísloNázevPopisPoznámkaČíslo novéNázev novýPopis novýPoznámka nová
3
UAP-p5památková rezervace včetně ochranného pásmaÚAP: sledovaný jev. č. 5: památková rezervace včetně ochranného pásmaSledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ povinný. Nevyplňuje se.zrušen5apamátkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
4
UAP-p6památková zóna včetně ochranného pásmaÚAP: sledovaný jev č .6: památková zóna včetně ochranného pásmaSledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ povinný. Nevyplňuje se.zrušen5apamátkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
5
UAP-p7krajinná památková zónaÚAP: sledovaný jev č. 7: krajinná památková zónaSledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ povinný. Nevyplňuje se.zrušen5apamátkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma
6
UAP-p8nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásmaÚAP: sledovaný jev č. 8 - nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásmaSledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ povinný. Nevyplňuje se.zrušen8anemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich
ochranná pásma
7
UAP-p9nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásmaÚAP: sledovaný jev č. 9: nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásmaSledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ povinný. Nevyplňuje se.zrušen8anemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich
ochranná pásma
8
UAP-p10památka UNESCO včetně ochranného pásmaÚAP: sledovaný jev č. 10: památka UNESCO včetně ochranného pásmaSledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ povinný. Nevyplňuje se.změna názvu10statky zapsané na Seznamu světového dědi
ctví a jejich nárazníkové zóny
9
UAP-n11urbanistické hodnotyÚAP: sledovaný jev č. 11: urbanistické hodnoty.Sledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ nepovinný. Urbanistickou hodnotou se myslí intravilány sídel s historicky cennou urbanistickou strukturou, s obvykle i dochovanou parcelací, zahrnující části sídel, rozptýlené zástavby. Jedná se o plošný jev, zahrnující jednotlivé prvky. Sledovány mohou být i jednotlivé objekty spoluvytvářející charakter sídla resp. rozptýlené zástavby včetně prvků typu drobná architektura, historické zahrady a parky.změna názvu11urbanistické a krajinné hodnoty
10
UAP-n12region lidové architekturyÚAP: sledovaný jev č. 12: region lidové architektury.Sledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ nepovinný. Regionem lidové architektury se myslí rozsáhlejší území, se zvýšeným výskytem hodnotných objektů lidové architektury (stavby, soubory staveb, prvky typu drobná architektura, sochy) dochovaných ve svém tradičním výrazu v rámci hmotové a urbanistické skladby nebo materiálové charakteristiky. Jedná se o plošný jev, podchyceny by měly být ale i jednotlivé prvky. zrušen11
nebo
13a
nebo
119
? rozllišit v Katalogu dle toho, zda jde o záznam objektu nebo území
nebude možno jednoduchým nahrazením v CB
nebo použít 13a a pak ručně opravit území v Katalogu
11
UAP-n13historicky významná stavba, souborÚAP: sledovaný jev č. 13: historicky významná stavba, soubor.Sledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ nepovinný. Historicky významnou stavbou se myslí stavba nebo soubor staveb, prvky typu drobná architektura, sochy, vše významné svou minulostí např. spojené s narozením či pobytem známé osobnosti nebo jako dějiště historické události.zrušen13aarchitektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky
významné stavby, místa nebo soubory staveb
12
UAP-n14architektonicky cenná stavba, souborÚAP: sledovaný jev č. 14: architektonicky cenná stavba, soubor. Sledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ nepovinný. Architektonicky cennou stavbou se myslí jedinečné stavby a jejich soubory, prvky typu drobná architektura, sochy, významné z hlediska umělecko-historického.zrušen13aarchitektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky
významné stavby, místa nebo soubory staveb
13
UAP-n15významná stavební dominantaÚAP: sledovaný jev č. 15: významná stavební dominanta.Sledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ nepovinný. Významnou stavební dominantou se myslí stavby a jejich soubory, prvky typu drobná architektura, sochy, jejichž umístění v terénu či charakter je činí výrazně viditelné a ovlivňují vizuální charakter sídla i krajiny.zrušen13aarchitektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky
významné stavby, místa nebo soubory staveb
14
UAP-o16území s archeologickými nálezyÚAP: sledovaný jev č. 16: území s archeologickými nálezySledovaný jev územně analytických podkladů. Nevyplňuje se. Poskytuje se na základě údajů evidovaných v SAS.beze změny16území s archeologickými nálezy
15
UAP-n19místo významné událostiUAP: sledovaný jev č. 19: místo významné události.Sledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ nepovinný. Místem významné události se myslí zejména a především lokalita nebo i rozsáhlejší území, nikoliv stavba samotná či soubor staveb, spojené s historicky významnou událostí (místa dějinných událostí a událostí, které zachycují umělecká díla nebo byla inspirací pro vznik těchto děl).zrušen119další dostupné informace o území
16
UAP-n20významný vyhlídkový bodÚAP: sledovaný jev č. 20: významný vyhlídkový bod.Sledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ nepovinný. Významným vyhlídkovým bodem se myslí veřejně přístupné místo (vrchol kopce, úbočí), které umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území. Na místě se případně může nacházet stavba (rozhledna, věž). Sledovat je třeba i místa dálkových pohledů na chráněná území a ostatní hodnotná sídla podchycená jevem č. 11.zrušen119další dostupné informace o území
17
UAP-n118jiné záměryÚAP: sledovaný jev č. 118: jiné záměry.Sledovaný jev územně analytických podkladů pro NPÚ nepovinný. Jev č. 118 slouží pro poskytnutí dalších jevů, ke kterým se chce NPÚ vyjádřit, a které nejsou dosud uvedeny v přehledu sledovaných jevů části A přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Jinými záměry z hlediska památkové péče se myslí např. záměry na změnu památkové ochrany (návrhy na prohlášení případně zrušení KP, NKP, PR, PZ ). Do tohoto jevu je třeba zařadit i OP, která byla stanovena pro historická jádra sídel nezapsaná v ÚSKP jako PR nebo PZ, přičemž tato OP se nevztahují se ani ke KP nebo NKP . Lze sem zařadit i další jevy, vykazující hodnoty v posuzovaném území, pro které nebyl sledovaný jev dosud vymezen, např. prvky kulturní krajiny a její struktury nezařaditelné do jevu č. 11.beze změny118další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu