ม.4_6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายวีระยุทธ เดชพันธ์ นางสาวจิตราพร ไกยสิทธิ์
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายธัชภูมิ ฉายกล้า
ม.4/6
0.00FALSE
9
2
นายสราวุธ สุวรรณกูฏ
ม.4/6
0.00FALSE
10
3
นายธนภัทร นามกันหา
ม.4/6
0.00FALSE
11
4
นายณัฏฐกร นามแสน
ม.4/6
0.00FALSE
12
5
นายธีรภัทร์ ปัตตา
ม.4/6
0.00FALSE
13
6
นายธีรยุทธ์ แววคุ้ม
ม.4/6
0.00FALSE
14
7
นายพงษ์ภรณ์ ทองทวน
ม.4/6
0.00FALSE
15
8
นายวรวีร์ เทพมุสิก
ม.4/6
0.00FALSE
16
9
นายวรากร บรรเดาะ
ม.4/6
0.00FALSE
17
10
นางสาวปิยะนุช ชินฉัตร์
ม.4/6
0.00FALSE
18
11
นางสาวนันทนา ลอยฟ้า
ม.4/6
0.00FALSE
19
12
นางสาวเบญญาภา ประสมศรี
ม.4/6
0.00FALSE
20
13
นางสาวศิราภรณ์ เฉลิมทอง
ม.4/6
0.00FALSE
21
14
นางสาวจิณณ์รุจา กระแสกาญจน์
ม.4/6
0.00FALSE
22
15
นางสาวภัทราภรณ์ สารักษ์
ม.4/6
0.00FALSE
23
16
นางสาวพรรณริษา คล่องแคล่ว
ม.4/6
0.00FALSE
24
17
นางสาววรรัตน์ จำปาแดง
ม.4/6
0.00FALSE
25
18
นางสาวพัชรภา พระอารักษ์
ม.4/6
0.00FALSE
26
19
นางสาวจิราพรรณ อัมพุนันท์
ม.4/6
0.00FALSE
27
20
นางสาวจีระนันท์ สุวรรณกูฏ
ม.4/6
0.00FALSE
28
21
นางสาวธนิดา เดชผล
ม.4/6
0.00FALSE
29
22
นางสาวมาริษา ชมสาร
ม.4/6
0.00FALSE
30
23
นางสาวสุพิชญา คูณสว่าง
ม.4/6
0.00FALSE
31
24
นางสาวพาฝัน หาญอยู่คุ้ม
ม.4/6
0.00FALSE
32
250.00FALSE
33
260.00FALSE
34
270.00FALSE
35
280.00FALSE
36
290.00FALSE
37
300.00FALSE
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu