1.ทะเบียนคุมขอเบิกโดยผูัส่งหลักฐานขอเบิกเงิน วพบ.อุตรดิตถ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDFGHIJKLMNORSTUVWXYZ
1
สำหรับเจ้าหน้าที่
3
ค้นหาชื่อ
นายประวันวิทย์อยู่จำนงค์
4
วัน เดือน ปีชื่อผู้ขอเบิกเงินบัญชีค่าใช้จ่าย จำนวนเงินที่ขอเบิก ชื่อโครงการฯกิจกรรมที่
รายละเอียด
ใบสำคัญด้านทั่วไปเรียนเชิญรับเช็ควันที่รับเช็ค
5
ชื่อบุคคลภายนอกชื่อบุคลากร ของหน่วยงาน 6,621,893.67 วัน  เดือน ปีเลขที่เลขที่
6
1 October 2019สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 11 คนเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 84,022.00
7
1 October 2019ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 10 คนเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 89,109.00
8
1 October 2019ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 11 คนเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน 91,610.00
9
22 October 2019น.ส.จิราพร วิศิษฐ์โกศลใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 4,400.00
10

10 January 2019บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเจ้าหนี้ภาษี 19.16
11
22 October 2019การไฟฟ้าเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า 236.40
12
22/10/2019นางสาวจิราพรวิศิษฎ์โกศลใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 10,400.00
13
22 October 2019บ.ไปรษณีย์เจ้าหนี้ค่าบริการ 1,916.00
14
22 October 2019เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เจ้าหนี้ค่าน้ำประปา 288.90
15
22 October 2019การไฟฟ้าเจ้าหนี้เงินรับฝาก(ค่าไฟฟ้า) 4,812.00
16
22 October 2019การไฟฟ้าเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้า 264,121.97
17
22 October 2019นายพิศิษฐ์ พวงนาคเจ้าหนี้ค่าตอบแทน 24,620.00
18
28 October 2019อาจารย์,ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ใบสำคัญเงินช่วยการศึกษาบุตร 11,600.00
19
28 October 2019อาจารย์,ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ใบสำคัญเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 2,030.00
20
28 October 2019อาจารย์,ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ใบสำคัญเงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 7,596.00
21
28 October 2019กรมสรรพกรเจ้าหนี้ภาษี 14.63
22
28 October 2019กรมสรรพกรเจ้าหนี้ภาษี 100.00
23
30/10/2019น.ส.จริยา หมูน้อยลูกหนี้เงินรับฝาก 2,660.00
24
30/10/2019นางอรุณรัตน์ พรมมาลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 13,620.00
25
30/10/2019นายสืบตระกูล ตันตลานุกูลใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 3,860.00
26
30/10/2019นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมาใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 6,040.00
27
30/10/2019บ.เอไอเอสเจ้าหนี้ค่าโทรศัพท์ 961.93
28
30/10/2019นางหทัยรัตน สุขแคล้วเจ้าหนี้ค่าวัสดุ 10,000.00
29
28/30/2019นายภราดรล้อธรรมมาใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 5,200.00
30
30/10/2019นายภัคพล ฉลองสัพพัญญูเจ้าหนี้ค่าวัสดุ 1,340.00
31
30/10/2019อาจารย์,ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้ค่าล่วงเวลา 3,660.00
32
30/10/2019บ.กสทเจ้าหนี้ค่าโทรศัพท์ 603.73
33
30/10/2019สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2,000.00
34
30/10/2019นายภราดร ล้อธรรมมาลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 2,000.00
35
30/10/2019นายกันตวิชย์ จูเปรมปรีลูกหนี้เงินรับฝาก 1,800.00
36
30/10/2019ปรับปรุงบัญชีเงินเดือน 2,359,910.50
37
30/10/2019น.ส.อภัสริน มะโนลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 21,354.80
38
6/11/2019นางศรีวดีญาธนะโชติเจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 19,440.00
39
6/11/2019ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูคอมก๊อปปี้เซอรวิสเจ้าหนี้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,450.00
40
6/11/2019ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญาเจ้าหนี้ซื้อวัสดุสำนักงาน 5,295.00
41
6/11/2019ร้านขุนต้น ฟลอริสต์เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1,500.00
42
6/11/2019ร้านขุนต้น ฟลอริสต์เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1,500.00
43
6/11/2019ร้านขุนต้น ฟลอริสต์เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 2,000.00
44
6/11/2019ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญาเจ้าหนี้ซื้อวัสดุสำนักงาน 489.00
45
6/11/2019ร้านขุนต้น ฟลอริสต์เจ้าหนี้ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 6,000.00
46
6/11/2019ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังเครื่องเขียนอภิญญาเจ้าหนี้ซื้อวัสดุสำนักงาน 901.00
47
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 4,100.00
48
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 2,940.00
49
6/11/2019นายสืบตระกูลตันตลานุกุลใบสำคัญค่าตอบแทนการสอน 3,600.00
50
6/11/2019นางอนัญญาคูอาริยะกุลใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 1,112.00
51
6/11/2019บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เจ้าหนี้ค่าโทรศัพท์ 498.09
52
6/11/2019นางสาววิไลวรรณบุญเรืองลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 1,820.00
53
6/11/2019นายไพทูรย์มาผิวลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 13,810.00
54
6/11/2019นางอนัญญาคูอาริยะกุลใบสำคัญค่าตอบแทน เกี่ยวกับวิจัย 6,000.00
55
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 1,400.00
56
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดเจ้าหนี้เงินทุนนักศึกษา 300,000.00
57
6/11/2019บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย 20,000.00
58
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 7,800.00
59
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 2,100.00
60
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 420.00
61
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 300.00
62
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 1,240.00
63
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 360.00
64
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 420.00
65
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 7,140.00
66
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 17,280.00
67
6/11/2019ธนาคารกรุงไทย จำกัดใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 1,800.00
68
6/11/2019บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย 186.92
69
6/11/2019ปร้บปรุงภาษีหัก ณ ทีจ่ายส่งสรรพากรเจ้าหนี้ภาษี 31,247.00
70
11/11/2019บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเจ้าหนี้ซื้อวัสดุสำนักงาน 13.60
71

12/112019นางสาวจุฑามาศมหาวีลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 3,930.10
72
12/11/2019นายธนากรพุ่มพรลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 2,320.00
73
12/11/2019นางสาวจริยาหนูน้อยลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 1,093.00
74
13/11/2019สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เจ้าหนี้ค่าน้ำประปา 288.90
75
13/11/2019บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดเจ้าหนี้บ.ไปรษย์ย์ไทย 1,360.00
76
13/11/2019การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าหนี้การไฟฟ้า 847.97
77
13/11/2019การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าหนี้การไฟฟ้า 262,659.10
78
13/11/2019นายไพทูรย์มาผิวใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 1,008.00
79
15/11/2019นายทิฎฐิศรีวิสัยลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 4,830.00
80
15/11/2019นางสาวดารณีขันใสลูกหนี้ค่าใช้จ่ายจัด อบรม 51,036.00
81
18/11/2019นางสาวราภรณ์ยศทวีลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 12,000.00
82
18/11/2019นางอรุณรัตน์พรมมาลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 7,120.00
83
19/11/2019นางสาววรรณนิสา รอดจันทร์เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายจัด อบร 4,500.00 HRD-3(s) พัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม111/19/201963/11/3041
84
19/11/2562นางสาวปาริชาติเม่นต้นสายใบสำคัญค่าใช้สอยอื่น 9,100.00 11/19/201963/11/3042
85
19/11/2019นางศรีวดีญาธนะโชติเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายจัด อบรม41,040.00 ST-3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 11/19/201963/11/3043
86
19/11/2019นางสาวนัยนาแก้วคงใบสำคัญค่าใช้จ่ายจัด อบรม13,700.00 IT-4 (s)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานระบบสารสนเทศ 111/19/201963/11/3044
87
19/11/2019นางศรีวดีญาธนะโชติเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายจัด อบรม3,300.00 IT-4 (s)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานระบบสารสนเทศ 111/19/201963/11/3045
88
19/11/2019นางศรีวดีญาธนะโชติเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายจัด อบรม 8,550.00 STU-2 พัฒนาสมรรถนะการแนะแนวให้คำปรึกษาด้วย พลังแห่งสติ เพื่อพัฒนาตน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน11/19/201963/11/3046
89
19/11/2019นางวิมลอ่อนเส็งใบสำคัญค่าใช้จ่ายจัด อบรม 3,600.00 HRD-3(s) พัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม111/19/201963/11/3047
90
19/11/2019นางอนัญญาคูอาริยะกุลใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 1,842.40 ADM-4 แผนงานการใช้จ่ายการบริหารงานประจำ11/19/201963/11/3048
91
19/11/2019บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย 37,500.00 11/19/201963/11/3049
92
19/11/2019สำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เจ้าหนี้ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย 2,000.00 111/19/201963/11/3050
93
19/11/2019นางวิมลอ่อนเส็งลูกหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 4,892.00
94
19/11/2019นางวิมลอ่อนเส็งใบสำคัญค่าใช้จ่ายไปราชการ 550.00
95
21/11/2019นักศึกษาเงินรับฝากเงินทุนนักศึกษา 350,000.00
96
21/11/2019นายจารุเดชคำพุกกะเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายไปราชการ 120.00
97
21/11/2019นางสาวดารณีขันใสเจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายจัด อบรม 41,040.00
98
21/11/2019นางนงคราญเยาวรัตน์เจ้าหนี้ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 840.00
99
21/11/2019นางนงคราญเยาวรัตน์เจ้าหนี้ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 1,260.00
100
21/11/2019นางสาวสุรีรัตน์สังกาศเจ้าหนี้ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 480.00
101
21/11/2019นางสาววรรณาจันมะตุรีเจ้าหนี้ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 3,660.00
Loading...