แผนการฝึกอบรมประจำเดือน 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2
แผนการฝึกอบรม ประจำเดือน สิงหาคม 2559
3
ลำดับ
โครงการกลุ่มเป้าหมายจำนวนระยะเวลาสถานที่รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบ
4
1JCI in Action Trainnign Program :
Handovers, of Patient Care :
Proaction tool for improving safety :
Patient Safety Rounds
ผู้บริหารทางการพยาบาล
ผู้ตรวจการพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วย
2001 ส.ค. 59
08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร.ชั้น 18
- การบรรยาย และ/หรือ Work Shop
นพมาศ
โทร. 4360, 4131
5
2หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
(หลักสูตร 10 วัน) รุ่นที่ 8
*โครงการต่อเนื่องจาก พ.ค. 59
พยาบาลภายในฝ่ายการฯ (กลุ่มที่3)
161-5 ส.ค. 59
07.30 - 16.00 น.
ณ หอผู้ป่วยที่กำหนดให้ฝึกปฏิบัติศึกษาดูงาน กรณีศึกษา และรายงานกรณีศึกษา
หมายเหตุ : (1 ก.ค. 59 ก่อนฝึกปฏิบัติให้พบกันที่ห้อง 303 ตึกวส.3 เวลา 08.00 น.)
(5 ส.ค.59 รายงานกรณีศึกษา ณ ห้อง 303 ตึกวส.3 เวลา 08.00 น.)
นิตยา
โทร. 4393
6
3Care Mangement Team สัญจร ครั้งที่ 4- กรรมการกลุ่มฯ ร่วมประชุมกับ CMT แต่ละทีมจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ประชุมกับแต่ละทีมในภายหลัง151 ส.ค. - 2 ก.ย.59
08.00 - 16.00 น.
ตามที่แต่ละทีมแจ้งไว้กรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมกับแต่ละทีมตามสถานที่ที่ทีมกำหนดธีราวดี
โทร. 4354
7
4JCI in Action Trainnign Program : How to improving your Patient's Careผู้บริหารทางการพยาบาล
ผู้ตรวจการพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วย
2002-3 ส.ค. 59
08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร.ชั้น 18- การบรรยาย และ/หรือ Work Shopนพมาศ
โทร. 4360, 4131
8
5ประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ประจำปี 2559 - พยาบาลฝ่ายการพยาบาล (รวมผู้บริหารทางการพยาบาลที่เกษียณอายุ, กรรมการฯ)
- พยาบาลจากสถาบันภายนอก
รวม
163

200
363
4-5 ส.ค. 59
07.30 - 16.00 น.
ห้องประชุม 370
อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12
บรรยาย และศึกษาดูงาน
วิทยาการ
- จากฝ่ายการพยาบาลฯ และสถาบันภายนอก
ธีราวดี
โทร. 4354
9
6พิธีมอบรางวัลดาวเด่นประจำกลุ่มงาน
(ดาวทอง) ประจำปี 2559
ผู้บริหารทางการพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วย
ผู้เข้ารับรางวัลดาวเด่น
รวม
39
114
49
202
5 ส.ค. 59
11.45 - 15.00 น.
ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร.ชั้น 1811.45-12.00 น. ผู้เข้ารับรางวัลลงทะเบียน
12.00-12.50 น. ซ้อมพิธีรับรางวัล
13.00-13.20 น. ผู้มีเกียรติมาถึงบริเวณงาน
13.30-15.00 น. พิธีมอบรางวัลดาวเด่น
เสาวลักษณ์
โทร. 4354
10
7การนำเสนอผลงาน PI-1 ประจำปี 2560ผู้ตรวจการพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วย
พยาบาลหอละ 1 คน
วิทยากรพัฒนาคุณภาพ

รวม
20
55
110
45
230X2
420
9-10 ส.ค. 59
08.30 - 15.30 น.
อาคาร อปร. ชั้น 3
ห้องประชุม 312/2
เสนอผลงาน PI-1 ประจำปี 2559 ตัดสินและมอบรางวัล
หมายเหตุ : ผู้ตรวจการพยาบาล / หัวหน้าหอผู้ป่วย / วิทยากรพัฒนาคุณภาพเข้าฟังเสนอผลงานตามวันที่กลุ่มงานหอผู้ป่วย / เฉพาะทางเสนอผลงาน แต่จัดพยาบาลเข้าฟังเสนอผลงานได้ทั้ง 2 วัน , กลุ่มงานการพยาบาลหอผู้ป่วยเสนอผลงานวันที่ 9 ส.ค. 59 กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางเสนอผลงาน 10 ส.ค. 59
- ผู้เสนอผลงานจะได้รับจดหมายเชิญ
อารีย์
โทร. 4354
11
8โครงการ "นวดสร้างเสริมสุขภาพตามหลักการนวดแบบไทยขั้นสูง"เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
กลุ่มงานละ 2 คน
259 ส.ค. 59
10.00 - 15.30 น.
ภปร. ชั้น 12 ห้อง 15สอนวิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าด้วยตนเองตามหลักการแพทย์แผนไทยขั้นสูง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเยาวลักษ์
โทร. 4121
12
9JCI in Action Trainning Program : Handovers, of Patient Care: Improving communication during transition of careผู้บริหารทางการพยาบาล
ผู้ตรวจการพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วย
20015-16 ส.ค. 59
08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร.ชั้น 18- การบรรยาย และ/หรือ Work Shopนพมาศ
โทร. 4360, 4131
13
10โครงการสัมมนาเรื่อง พฤติกรรมบริการ เพื่อสรรค์สร้างงานบริการที่ประทับใจ1. PN / NA / จนธ / จบห บรรจุปี 2559
2. PN / NA / จนธ / จบห (พี่เลี้ยง)
3. ผู้บริหารทางการพยาบาลและทีมประสานงาน
10017-18 ส.ค. 59
06.00 - 18.00 น.
ภูสักธาร รีสอร์ท
จ.นครนายก
- บรรยาย
- กิจกรรม Team Building
- กิจกรรม Walk Rally
บุษบา
โทร. 4360
14
11สัมมนา การเสริมสมรรถนะด้านการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานวิทยากรพัฒนาคุณภาพ
- กลุ่มงานการพยาบาลหอผู้ป่วย

- กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทาง
รวม

55

45
100

17 ส.ค. 59
08.30 - 16.00 น.
18 ส.ค. 59
08.30 - 16.00 น.

ภปร. ชั้น 18

ภปร. ชั้น 18
- บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ D-M-A-I-C Road map
- การใช้ tools ในแต่ละขั้นตอน
อารีย์
โทร. 4354
15
12สัมนาการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยการใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ครั้งที่ 7กรรมการฯ
(รายนามตามจดหมายเชิญฯ)
24ตึกอนันทมหิดล ชั้น 5
ห้อง 509
ภาคเช้า - สัมมนาเพื่อจัดทำวิจัย
ภาคบ่าย - จัดทำงานวิจัย
ธีราวดี
โทร. 4354
16
13JCI in Action Trainning Program : Repid Response Team and Change in Patient's Conditionsผู้บริหารทางการพยาบาล
ผู้ตรวจการพยาบาล
หัวหน้าหอผู้ป่วย
20022 ส.ค. 59
08.00 - 16.00 น.
อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12- การบรรยายและ/หรือ Workshopนพมาศ
โทร. 4360, 4131
17
14เสริมสมรรถนะการเป็น Teacher Assistant
(ครั้งที่ 1)
Teacher Assistant930 ส.ค. 59
09.00 - 16.00 น.
ห้องประชุม
หอพักพยาบารสถิต
- การจัดทำ Competency ของ Teacher Assistantสุภัทรา
โทร. 4530
18
19
เริ่มลงทะเบียนก่อนเวลาตามที่ระบุไว้ในตารางอบรม 30 นาที กรุณาส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตึกวชิรญาณ-สามัคดีพยาบาร ชั้น 3
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สิงหาคม 59
 
 
Main menu