เวลาเรียน2/4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.รวมขาดเรียน
2
เดือน2731017248152229
3
วันที่
4
เลขที่
ชื่อ นามสกุล
5
1เด็กชายกิตติกวิน บุพผา0
6
2
เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทร์อุด
0
7
3เด็กชายจิรพัฒน์ พรรณวงศ์0
8
4เด็กชายธนพล นวลฝ้าย0
9
5เด็กชายธนากร พินโยพัน0
10
6เด็กชายพรพิทักษ์ นามสีสุข0
11
7เด็กชายพีระพงษ์ ปุนจันตัง0
12
8เด็กชายภานุพงศ์ คำลิตร0
13
9
เด็กชายภูริพัฒน์ อภิรัตนวงศ์
0
14
10เด็กชายมิ่งเมือง สอนธรรม0
15
11เด็กชายวิทธิยา แก้วหาญ0
16
12เด็กชายวีรพล บุรี0
17
13
เด็กชายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง
0
18
14เด็กชายอัมรินทร์ พลศรีทอง0
19
15เด็กชายศิริวัฒนา สีทา0
20
16เด็กชายเทวราช วงคำจันทร์0
21
17เด็กหญิงธนพร สมบัติทอง0
22
18เด็กหญิงปิยณัฐ วงศ์ษาหาร0
23
19
เด็กหญิงกฤติยาณี พานิชย์ศิริ
0
24
20เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร0
25
21เด็กหญิงเกศณีย์ ภูสีไม้0
26
22
เด็กหญิงชนนิกานต์ ทวีศักดิ์
0
27
23
เด็กหญิงชัชฎาภร ยุติเทพศาล
0
28
24เด็กหญิงชัชลักษณ์ คำสุข0
29
25เด็กหญิงณิชยนันท์ เจียมใจ0
30
26
เด็กหญิงปาริฉัตร วงษ์พิพัฒน์
0
31
27เด็กหญิงปาริชาต ประโภชนัง0
32
28เด็กหญิงปุณยวีร์ สารกุล0
33
29เด็กหญิงพัชรพร เลขนอก0
34
30
เด็กหญิงพิรุณรัตน์ โนนพรมมา
0
35
31เด็กหญิงภัคธีมา ปานนี้0
36
32เด็กหญิงรษิตา นิราราช0
37
33เด็กหญิงวัชราภรณ์ สอนออน0
38
34เด็กหญิงศักตยา สมพาน0
39
35เด็กหญิงศิรินญา จิตติเคนา0
40
36เด็กหญิงศุภธิฎา ปานนี้0
41
37เด็กหญิงสุติมา ทุ่มวิเศษ0
42
38เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นาคมาก0
43
39เด็กหญิงหฤทัย ชัยชาญ0
44
40เด็กหญิงอติญาพร ทองโคตร0
45
41เด็กหญิงอนุสรา อดทน0
46
42เด็กหญิงอารยา แพงพิพัฒน์0
47
43
เด็กหญิงเอมอัมรินทร์ ปัทมะรีย์
0
48
49
ห้องที่ 4 รวม 43 คน ( ช. 16, ญ. 27)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...