อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
2
3
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิประสบการณ์ในการทำวิจัย
4
5
1ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
1. อ. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์
ปริญญาเอกเนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์. (2558). ภาวะผู้นำเชิงปริวรรตเพื่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
6
2. ผศ. ดร.จรุณี เก้าเอี้ยนปริญญาเอกจรุณี เก้าเอี้ยน. (2558). การพัฒนารูปแบบเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 196 หน้า.
7
3. ผศ. ดร.นิตยา เรืองแป้นปริญญาเอกนิตยา เรืองแป้น. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
8
2ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)1. อ. ดร.มูฮำหมัดสุใหมี เฮงยามาปริญญาเอกมูหำมัดสุใหมี เฮงยามา. (2558). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
9
2. อ. ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะปริญญาเอกมูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2559). บทบาทของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
10
3. อ. ดร.อับดุลรอแม สุหลงปริญญาเอกอับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 
 
Main menu