4_9 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายณัชพล จงศิริ
1 6 7 2544 31 5 2561 55 172
15
2
นายรัชพล ยวงนาค
1 29 3 2545 31 5 2561 58 176
16
3
นายนพรัตน์ แจ้งแสง
1 3 7 2544 31 5 2561 79 176
17
4
นายณัฐพล สิทธิ์น้อย
1 10 4 2544 31 5 2561 50 175
18
5
นายกรกฤต อัฒพุทธ
1 9 10 2544 31 5 2561 70 185
19
6
นายวงศกร ศรีพิทักษ์
1 20 7 2544 31 5 2561 75 179
20
7
นายศิวกร สนิทชาติ
1 6 5 2545 31 5 2561 59 160
21
8
นายธีรภัทร แก้วมา
1 1 7 2544 31 5 2561 61 170
22
9
นายสิปปกร เสือยาง
1 31 12 2544 31 5 2561 63 176
23
10
นายหทัยทัต โพธิ์ทอง
1 13 10 2544 31 5 2561 64 170
24
11
นายศิลา มีสมบัติ
1 1 4 2545 31 5 2561 64 175
25
12
นายภัทรพล พลสมบัติ
1 26 4 2544 31 5 2561 49 168
26
13 นายชลธี พิริ1 12 2 2545 31 5 2561 85 160
27
14
นายพีรดนย์ สุภรศิริวรกุล
1 18 5 2545 31 5 2561 36 153
28
15
นายภัคธร อ่วมขำ
1 24 5 2545 31 5 2561 58 157
29
16
นายสุริยา พูลสมบัติ
1 11 4 2545 31 5 2561 40 156
30
17
นายกรวิชญ์ เสืออินทร์
1 16 3 2544 31 5 2561 58 158
31
18
นายธนกฤต พูลเกษม
1 29 12 2544 31 5 2561 43 169
32
19
นายเจษฎากร คงปราโมทย์
1 16 1 2545 31 5 2561 54 162
33
20 นายณฐพล บูรพา1 19 3 2545 31 5 2561 41 148
34
21
นายณัฐพล แก้วเวียง
1 13 1 2544 31 5 2561 55 158
35
22
นายธนภัทร ภู่คำ
1 6 12 2543 31 5 2561 36 154
36
23
นายธนวัฒน์ วัดจินดา
1 31 5 2561
37
24
นายนิธิ เกิดมงคล
1 31 5 2561
38
25
นายบุญยภู จิตรจุน
1 31 5 2561
39
26
นายสหรัฐ ทองอิ่ม
1 31 5 2561
40
27
นายสุทธิชาติ ขำแดง
1 31 5 2561
41
28
นางสาวโยษิตา อาภาสัตย์
2 31 5 2561
42
29
นางสาวศศิธร ขำกิ่ม
2 31 5 2561
43
30
นางสาวธนพร ใจซื่อ
2 31 5 2561
44
31
นางสาววิลาสินี เขียวน้ำชุ่ม
2 31 5 2561
45
32
นางสาวชไมพร จุ้ยอ่วม
2 31 5 2561
46
33
นางสาวทิตยา เกิดอ้น
2 31 5 2561
47
34
นางสาวณัฐวรรณ ชื่นผะกาง
2 31 5 2561
48
35
นางสาวภัสสร มาคุ้ม
2 31 5 2561
49
36
นางสาวภาวินี พรมมี
2 31 5 2561
50
37
นางสาวหฤทัย ทับฤทธิ์
2 31 5 2561
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu