ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
3
ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5
ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6
ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลักเป้าหมายการประชุม/อบรมรายการงบประมาณ (บาท)รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8
KPIเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายคนวันค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการใช้สอยค่าห้องประชุมค่าที่พักวัสดุค่าครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างค่าพิธีเปิด/อื่นๆ
9
เบี้ยเลี้ยงอาหารอาหารว่างฯน้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
10
1โครงการตรวจสอบภายใน
1. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม มีความประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการเรียนการสอน
เชิงปริมาณเชิงปริมาณ
1.ตรวจสอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
หน่วยตรวจสอบภายใน
11
2. เพื่อความมั่นใจว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการควบคุมด้านการเงิน การบัญชีอย่างถูกต้อง เพียงพอและเหมาะสม มีการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรที่ผ่านการรับตรวจมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติและหนังสือสั่งการ
1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
2. ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด
14,40020,00025,60060,000ต.ค.60-ก.ย.61
12
3. เพื่อให้ทราบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ผ่านการตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 40 แห่ง
3. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน
2,5002,50010,000
15,000(ลงทะเบียน)
30,000ธ.ค.60-ก.ค.61
13
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ
14
1. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติและหนังสือสั่งการ และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ผ่านการตรวจสอบมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
16
3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการตรวจสอบภายในตามหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมพัฒนา
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100