ตรวจสอบรายชื่อ การตอบปัญหา(ประถมปลาย)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLM
1
Timestampชื่อสถานศึกษา
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/18/2019 14:41:14ปิยมิตรวิทยานายจรูญ บำรุงชู
เด็กหญิงพริมรตา กิตติชยากุล
เด็กชายสรวิชญ์ กาติ๊บ
3
7/18/2019 14:45:48ปิยมิตรวิทยานายจรูญ บำรุงชู
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เรืองรักษ์
เด็กชายชวัลกร เชื้อเมืองพาน
4
7/22/2019 8:27:58โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยานางสาวรัชนก ครุธช่างทองเด็กหญิงธัญญาเรศ ดุเหว่า
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฐานพานิช
5
7/22/2019 9:08:29โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยานางสาวพัชริญา เปี้ยสุริยาเด็กหญิงกมลชนก ธิวันปลูกเด็กชายศุภวัทน์ ส่องแสง
6
7/22/2019 11:23:16เทศบาล 3 ศรีทรายมูลนางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา
เด็กหญิงกนกนารา เพียงแก้ว
เด็กหญิงภิรมณ สุขเมือง
7
7/24/2019 9:59:00สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนางสาว ธารารัตน์ อินพรมด.ช ราเมศวร์ พรมสุวรรณ์ด.ช รชานนท์ ยี่ภิญโญ
8
7/24/2019 10:01:02สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนางสาวธารารัตน์ อินพรมด.ช พิสิษฐ์ จันแปงเงินด.ช จิตติพัฒน์ ยาละ
9
7/25/2019 14:21:10โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อนางทัศนีย์ วงค์สุภาเด็กหญิง อภิชญา ขอบขันธ์
เด็กหญิง เบญญาดา สมบูรณ์วิถี
10
7/25/2019 14:25:53โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อนางทัศนีย์ วงค์สุภาเด็กชาย สิริชัย แจ้งไพรเด็กชาย กฤตยชญ์ ขัติวงษ์
11
7/30/2019 13:45:21โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวนางจารุรัชต์ กาเดชด.ช.จิรสิน วรรณชัยดญ.ธีราพร เกษมศิริ
12
7/30/2019 13:50:04โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวนางจารุรัชต์ กาเดชด.ญ.เฌณิศา ใจหลักด.ญ.ศิรัญญา สุขไชยวรรณ
13
7/31/2019 9:50:48โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวนายสุริยา อินอร
เด็กชายฉัตรมงคล สุขจันทร์
เด็กชายอภิวิชญ์ ชมภู
14
7/31/2019 9:57:27โรงเรียนอนุบาลแม่ลาวนายสุริยา อินอร
เด็กหญิงกานต์พิชชา นนทจิตร
เด็กหญิงพรนิภา พรมมา
15
7/31/2019 15:07:25เด็กดีพิทยาคม
ครูอริศรา คำประเสริฐ
ครูพิชชานันท์ ยูทูช
ด.ญ.พิมพ์รดา แก้วมาลาด.ญ.ณัฐกัญญา สุขสำราญ
16
7/31/2019 15:12:52เด็กดีพิทยาคม
ครูอริศรา คำประเสริฐ
ครูพิชชานันท์ ยูทูช
ด.ญ.ศิรประภา คำเหล็กด.ช.ชูกิจ วงเวียน
17
8/1/2019 8:07:50โรงเรียนสายอักษรนางสาวรุ่ง สิทธิขันแก้วเด็กหญิงสุชาดา วันตะคุ
เด็กหญิงถมทอง บุญวัฒนะกุล
18
8/1/2019 8:47:55
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงรายแผนกประถม-มัธยม
นางสาวเสาวนีย์ ยานะ ด.ญ. รตนพร พงษ์รักกูล
ด.ญ. ณัฐกฤตา เชื้อเมืองพาน
19
8/1/2019 8:52:07
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงรายแผนกประถม-มัธยม
นางสาวเสาวนีย์ ยานะด.ญ.แพณพิชชา วันชัย
ด.ญ.ธัญลักษณ์ วงศ์ถิระศักดิ์
20
8/1/2019 9:01:40โรงเรียนรังษีวิทยานางสาว​เสาวลักษณ์​ ยศ​ชัย​เด็กหญิง​นฏกร บุญเรือง
เด็กหญิงอรนิชา ท่วมฤทธิ์
21
8/2/2019 13:52:10โรงเรียนบ้านโป่งนายภูวสิษฏ์ บุญศรี เด็กหญิงอภิญญา รักสุข
เด็กชายโตชิยูกิ อิวาซากิ
22
8/2/2019 15:28:30บ้านโป่งนายภูวสิษฏ์ บุญศรี
เด็กหญิงวรรณนิษา ส้มเช้า
เด็กหญิงไพลิน ดวงสุวรรณ์
23
8/5/2019 8:14:22โรงเรียนรังษีวิทยานางสาวเสาวลักษณ์ ยศชัย
เด็กหญิง พลอยภูพิงค์ จันทร์ตะมะ
เด็กหญิง ยิหวา ลีรพันธุ์
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...