ධර්මතා පෙළගැස්ම 2018 නොවැම්බර්
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට සෙනසුන
2
කනන්විල, යාල, අඟුරුවාතොට, (හොරණ)
3
ධර්මතා නිරෝධය
4
2018 නොවැම්බර්
5
Youtube / Face Book / Hangouts / Skype හරහා සජීවීව
6
වැදගත් :- ස්කයිප් හරහා සම්බන්ද විය හැක්කේ විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා සඳහා පමණි.
7
දිනයයෝගාවචර මට්ටමඅනු අංකය
සංකේතය
වේලාවධර්මතාවය යුටියුබ් සම්බන්දතාවයමාතෘකාව
8
1606
1717
1785
1786
1908
1909
1910
18.11.01Skype කමටහන් සාකච්චා MDMBAK???
13.00 - 15.00
විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 45 (BAK389)
1911
1912
18.11.01Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1913
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1914
1915
18.11.02Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1916
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1917
1918
18.11.03Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1919
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1920
1921
18.11.04
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට
MDMSPA13
09.30 - 10.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (SPA13)
1922
MDMSPK13
12.30 - 14.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK13)
1923
MDMSPD13
15.00 - 16.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (SPD13)
1924
1925
18.11.04Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1926
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1927
1928
18.11.05Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1929
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1930
1931
18.11.06Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1932
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1933
1934
18.11.07Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1935
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1936
1937
18.11.08Skype කමටහන් සාකච්චා MDMBAK???
13.00 - 15.00
විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 45 (BAK389)
1938
1939
18.11.08ශීල (G. 43.4)MDM 3391SHP18
17.00 - 19.00
ශීල පෙරහුරු සාකච්චාව (SHP18)
1940
1941
18.11.09ශීල MDM 3393SHA61
05.00 - 06.00
ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA61)
1942
MDM 3394SHK108
10.00 - 11.30
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK108)
1943
MDM 3395SHK109
13.00 - 15.30
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK109)
1944
MDM 3396SHD50
17.30 - 19.30
ශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHD50)
1945
1946
18.11.10ශීල MDM 3397SHA62
05.00 - 06.00
ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA62)
1947
MDM 3398SHK110
10.00 - 11.30
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK110)
1948
MDM 3399SHK111
13.00 - 15.30
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK111)
1949
MDM 3400SHD51
17.30 - 19.30
ශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (SHK51)
1950
1951
18.11.11ශීල MDM 3401SHA63
05.00 - 06.00
ශීල යෝගාවචර අනුශාසනා (SHA63)
1952
MDM 3402SHK112
10.00 - 11.30
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK112)
1953
MDM 3403SHD52
13.00 - 15.00
ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK52)
1954
1955
18.11.11සමාධි / අධිසමාධිMDM3404SMK67
17.00 - 20.00
සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK67)
https://youtu.be/Gqf0E7Mvpek
1956
1957
18.11.12සමාධි / අධිසමාධිMDM3405SMA48
05.00 - 06.00
සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා (SMA47)https://youtu.be/_2SYcJosF9U
1958
MDM3406SMK68
10.00 - 11.30
සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK68)
https://youtu.be/7SSnU8O6Jxk
1959
MDM3407SMK69
13.00 - 16.00
සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK69)
https://youtu.be/GZKEF-wNE7o
1960
MDM3408SMD32
17.30 - 19.30
සමාධි යෝ. සාකච්චාමය ධර්ම දේශනා (SMD32)
https://youtu.be/SJo0Ja-MPTg
1961
1962
18.11.13සමාධි / අධිසමාධිMDM3410SMA49
05.00 - 06.00
සමාධි යෝගාවචර අනුශාසනා (SMA49)
https://youtu.be/BTawdM4fFgg
1963
MDM3???SMK70
10.00 - 11.30
සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK70)
https://youtu.be/VhFOjp_fdFs
1964
MDM3???SMD33
13.00 - 16.00
සමාධි යෝ. සාකච්චාමය ධර්ම දේශනා (SMD33)
https://youtu.be/hesFhGCq-C0
1965
1966
18.11.13Skype සාකච්චාMDMBAK618
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK618) https://youtu.be/YLBQRkj3CyU
1967
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1968
1969
18.11.14Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???) https://youtu.be/7v8sDt9P6sA
1970
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1971
1972
18.11.15Skype කමටහන් සාකච්චා MDMBAK???
13.00 - 15.00
විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 45 (BAK389)
https://youtu.be/coIQEbBzmH0
1973
1974
18.11.15Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1975
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1976
1977
18.11.16Skype කමටහන් සාකච්චා MDMBAK???
13.00 - 15.00
විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 45 (BAK389)
https://youtu.be/Vf1dBanYAQQ
1978
1979
18.11.16Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???)
1980
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1981
1982
18.11.17Skype කමටහන් සාකච්චා MDMBAK???
20.00 - 21.00
විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 45 (BAK389)
https://youtu.be/7O2H1S6HnDU
1983
1984
18.11.17Skype සාකච්චාMDMBAK???
21.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???) https://youtu.be/5uxoEzBa3Iw
1985
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1986
1987
18.11.18
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට
MDM3432SPA14
09.30 - 10.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (SPA14)
https://youtu.be/2x6-kZoqiiI
1988
MDM3433SPK14
12.30 - 14.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK14)
https://youtu.be/TkcQ2xk171M
1989
MDM3434SPD14
15.00 - 16.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (SPD14)
https://youtu.be/90Q01SiSEyw
1990
1991
18.11.18Skype සාකච්චාMDMBAK???
20.00 - 23.00
කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK???) https://youtu.be/IeMF1RpJ0SA
1992
(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)
1993
1994
18.11.19Skype කමටහන් සාකච්චා MDMBAK???
12.00 - 13.00
විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (BAK636)
https://youtu.be/yWjSNhwxPMU
1995
Loading...
Main menu