ධර්මතා පෙළගැස්ම 2019 සැප්තැම්බර්
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට සෙනසුන
2
ධර්මතා නිරෝධය
3
2019 සැප්තැම්බර්
4
Youtube / Face Book / Hangouts / Skype හරහා සජීවීව
5
වැදගත් :- ස්කයිප් හරහා සම්බන්ද විය හැක්කේ විදර්ශනා අත්දැකීම් සාකච්චා සඳහා පමණි.
6
දිනයස්ථානයයෝගාවචර මට්ටමවේලාවධර්මතාවය යුටියුබ් සම්බන්දතාවයමාතෘකාව
7
11
827
2479
2480
19.07.07කනන්විල, යාල,
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට
09.00 - 10.00
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (SPA26)
https://youtu.be/F8Kpm8h1u5M
2481
අඟුරුවාතොට, (හොරණ)
10.30 - 12.00
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK36)
https://youtu.be/ZhXZyG3B4nc
2482
13.00 - 14.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK37)
https://youtu.be/nvWd4ichbBY
2483
15.00 - 16.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (SPD26)
https://youtu.be/4Kbs47dvPus
2484
2485
19.07.16
අංක 19, ශාන්ති මාවත,
පෝය දින
07.30 - 08.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA17)
https://youtu.be/tk15j4f0ayQ
2486
අලුබෝමුල්ල, පානදුර
විවෘත / Open
10.00 - 12.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS33)
https://youtu.be/eyZCgv-cPQc
2487
13.00 - 14.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS34)
https://youtu.be/J7XUpfZoqiE
2488
15.00 - 16.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD17)
https://youtu.be/y1AjnbtDuHI
2489
2490
19.07.28
අංක 19, ශාන්ති මාවත,
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට
09.30 - 10.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (DPA01)
https://youtu.be/tbeAxS3hOtw
2491
අලුබෝමුල්ල, පානදුර
11.30 - 12.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK01)
2492
13.30 - 14.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK02)
2493
15.00 - 16.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (DPD01)
2494
2495
19.08.04කනන්විල, යාල,
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට
09.00 - 10.00
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (SPA27)
https://youtu.be/CgWL0W4NwrU
2496
අඟුරුවාතොට, (හොරණ)
10.30 - 12.00
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK38)
https://youtu.be/YA2bb8yyw6c
2497
13.00 - 14.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (SPK39)
https://youtu.be/0lxYHJpg2Pw
2498
15.00 - 16.30
සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (SPD27)
https://youtu.be/PLSUp2cN_lw
2499
2500
19.08.11
අංක 19, ශාන්ති මාවත,
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට
09.30 - 10.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (DPA02)
https://youtu.be/lRKPX2du7MU
2501
අලුබෝමුල්ල, පානදුර
11.30 - 12.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK03)
https://youtu.be/6OikV-apJXk
2502
13.30 - 14.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK04)
https://youtu.be/7f39UInAckA
2503
15.00 - 16.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (DPD02)
https://youtu.be/YvddI82h3M0
2504
2505
19.08.14
අංක 19, ශාන්ති මාවත,
පෝය දින
07.30 - 08.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA18)
https://youtu.be/PbzTS9l1Ocs
2506
අලුබෝමුල්ල, පානදුර
විවෘත / Open
10.00 - 12.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS35)
https://youtu.be/5waDFDJk_DY
2507
13.00 - 14.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS36)
https://youtu.be/tbX3jM8DwCE
2508
15.00 - 16.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD18)
https://youtu.be/7XXTzPvRoKI
2509
2510
19.08.25
අංක 19, ශාන්ති මාවත,
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට
09.30 - 10.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (DPA03)
https://youtu.be/xsLN01-KbM8
2511
අලුබෝමුල්ල, පානදුර
11.30 - 12.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK05)
https://youtu.be/TDZG3d1c2KA
2512
13.30 - 14.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK06)
https://youtu.be/mcUIVpJK--0
2513
15.00 - 16.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (DPD03)
https://youtu.be/84aVrA9j_N8
2514
2515
19.09.13
අංක 19, ශාන්ති මාවත,
පෝය දින
08.00 - 09.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA19)
2516
අලුබෝමුල්ල, පානදුර
විවෘත / Open
10.30 - 12.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS37)
2517
13.00 - 14.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS38)
2518
15.00 - 16.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD19)
2519
2520
19.09.15
අංක 19, ශාන්ති මාවත,
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට
09.30 - 10.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - අනුශාසනා (DPA04)
2521
අලුබෝමුල්ල, පානදුර
11.30 - 12.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK07)
2522
13.30 - 14.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - භාවනා අත්දැකීම් (DPK08)
2523
15.00 - 16.30
ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට - ධර්ම දේශනා (DPD04)
2524
2525
19.11.12පෝය දින
07.30 - 08.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA21)
2526
විවෘත / Open
10.00 - 12.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS41)
2527
13.00 - 14.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS42)
2528
15.00 - 16.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD21)
2529
2530
19.12.11පෝය දින
07.30 - 08.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA22)
2531
විවෘත / Open
10.00 - 12.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS43)
2532
13.00 - 14.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS44)
2533
15.00 - 16.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD22)
2534
2535
20.01.10පෝය දින
07.30 - 08.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA23)
2536
විවෘත / Open
10.00 - 12.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS45)
2537
13.00 - 14.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS46)
2538
15.00 - 16.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD23)
2539
2540
20.02.08පෝය දින
07.30 - 08.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA24)
2541
විවෘත / Open
10.00 - 12.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS47)
2542
13.00 - 14.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS48)
2543
15.00 - 16.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD24)
2544
2545
20.03.09පෝය දින
07.30 - 08.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - අනුශාසනා (NMA25)
2546
විවෘත / Open
10.00 - 12.00
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS49)
2547
13.00 - 14.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS50)
2548
15.00 - 16.30
නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට - ධර්ම දේශනා (NMD25)
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
Loading...