ุ6. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการประดิษฐ์งานใบประเภทบายศรีปากชามตอง (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน
8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
25/7/2019, 10:28:40ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านหนองนกเขียนเด็กหญิงวิยดา ศรีธรรมจักร ,เด็กหญิงมธุรดา พระวิง ,เด็กชายศุภชัย รอดภักดี
นางฐานิดา สุขเสมอ ,นางมะริดา ติ่งผ่อง
0887463153 ,0629099379
นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
3
25/7/2019, 11:49:07ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านหนองนกเขียนเด็กหญิงวิยดา ศรีธรรมจักร ,เด็กหญิงมธุรดา พระวิง ,เด็กชายศุภชัย รอดภักดี
นางฐานิดา สุขเสมอ ,นายทรงวุฒิ ราชแสนเมือง
0887463153 ,0610989132
นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
4
25/7/2019, 12:35:51ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง ๖ชุมชนบ้านนากอกด.ญ.เจนจิรา ปีเจริญ ด.ญ.ประภัสสร บรรเทา ด.ญ.พิชญ์สีนี บุญมี
นางสาวนวลศรี ผ่านพูล นางสาวศนิญา คงเขตชินบุต
0997612243
นางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
0898628845
5
26/7/2019, 8:57:33ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6บ้านโคกกลางโนนงาม
ด.ญ.ณิชา พาเศร้า
ด.ญ.กนกวรรณ เผ่าภู่
ด.ญ.มิ่งขวัญ อ่อนมะโน
นางสาวณภัทร์ศร ต้นตระกูลพิมพ์
นายกมลภพ ศรีโสม
0879496364นายสายธาร ศักดา0897113673
6
26/7/2019, 10:58:19ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านห้วยค้อ
เด็กหญิงกวินธิดา หวังเฝ้ากลาง
เด็กหญิงวัชราภรณ์ วงษาหลง
เด็กหญิงกนกวรรณ กลางนอก
นางสาวกฤษติกา มูลละ
นางสาวยุภาวัลย์ นามวงษา
0965128030/0651202885
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
7
26/7/2019, 12:10:20ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสังฯ 4
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
1. เด็กหญิงจันทิิมา บุญแล 2. เด็กหญิงณัญญาดา วิเนตร์ 3. เด็กหญิงสุจิตรา สังรวมใจ
1. นางสาวณัฐฐิรา สุดแท้ 2. นางสาววราภรณ์ คงสามหมอ
0942806336นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
8
26/7/2019, 13:33:46ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4บ้านห้วยโจด
1.เด็กหญิงพุฒิตา สีแก้วน้ำใส
2.เด็กหญิงนภาพร ทองแสง
3.เด็กหญิงพัชรพร แสนหัวช้าง
1.นางผ่องศรี จันทะศูนย์
2.นางประภาพร กิติลาภ
0872130861
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
8917756937
9
26/7/2019, 15:48:34ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านหนองเหมือดแอ่
1. เด็กหญิงเบญจจินดา กุตัน
2. เด็กพัชรา เสนามูล
3. เด็กหญิงฉัตรพร แก้ววันทา
1. นางศิริรัตน์ หงษ์ชุมแพ
2. นางเกษศิรินทร์ ศรีหะ
0878528148
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
10
26/7/2019, 18:36:43ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คนบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง 1บ้านหนองทุ่งมน
1. เด็กชายสมศักดิ์ ไชยสนาม
2. เด็กหญิงพรนภา ผาเนตร
3. เด็กชายสิรภัทร ธาตุตะนะ
1. นางสุภาวดี เข็มทอง
2. นางจรรยารักษ์ นามบัณฑิต
0872294915นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ0971282955
11
28/7/2019, 22:56:00ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5บ้านโต่งโต้น
1. เด็กหญิงสุชานันท์ ภูมิ่งศี
2. เด็กหญิงสุทธิดา บุญมาตุ้ม
3. เด็กหญิงณัฐชยา บุญเศียร
1.นางสาวนิดติญา ไชยศรี
2.นางสาววรรณธิดา ศรีหะ
0899443987
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
12
30/7/2019, 9:54:43ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 4นิคมสงเคราะห์ 2
๑.เด็กหญิงจันทิมา บุญแล
2.เด็กหญิงณัญญาดา วิเนตร์
3.เด็กหญิงสุจิตรา สังรวมใจ
1.นางสาวณัฐฐิรา สุดแท้
2.นางสาววราภรณ์ คงสามหมอ
0942806336นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
13
30/7/2019, 15:10:56ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3หนองปิงบุ่งบกวิทยา
1.เด็กหญิงอิศราพร สอนโคกกลาง
2.เด็กหญิงพฤตินันท์ แก้วกลมรัตน์
3.เด็กหญิงปภาดา หีบแก้ว
นางวีระ อินพิมพ์-นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
14
31/7/2019, 14:01:20ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง5บ้านข่าดอนเข็ม
เด็กชายธาวิน เครือภักดี เด็กชายอาทิตย์ สมสาร เด็กชายพงศภัค ผาจันดา
นางสุภาณี พุทธสอน นางสาวพรรณิภา พลขาง
0898415654
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
15
31/7/2019, 16:06:36ระดับ ป. 1-6ทีม 3 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4บ้านทรายมูล
1.ด.ญ.วรรณิภา มีเบ้า
2.ด.ญ.รัตน์ติกาจน์ มีเบ้า
3.ด.ญ.กัญญภัทร มลัยทิพย์
1.นางสาวเยาวลักษณ์ บริวงศ์
2.นางสาวศศิธร ชลประเสริฐ
0879480416
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100