ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
บรรจุวันที่ 1 ตุลาคม 2561
3
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
4
1
นางสาวปวริศา อชิระธนภูมิ
แกน้อยศึกษา
เชียงดาว
ภาษาไทย5024
5
2
นางสาวน้ำฝน อินต๊ะ
ดอยสามหมื่น
เชียงดาว
ภาษาอังกฤษ
9106
6
3
นางสาวพิมพา ดวงแก้ว
บ้านปางแดง
เชียงดาว
ปฐมวัย9261
7
4
นายส่อมู เชื้อสายวิบูลย์
บ้านแม่ป๋าม
เชียงดาว
ประถมศึกษา
170
8
5
นายคมกฤษณ์ ปุ๊ดดี
บ้านสันป่าเกี๊ยะ
เชียงดาว
ภาษาไทย8728
9
6
นางสาวพรพรรณ สุอ้าย
บ้านห้วยทรายขาว
เชียงดาว
อังกฤษ1299
10
7
นางศิรินทร์ญา สวัสดิวารี
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
ภาษาไทย3806
11
8
นางสาววารุณี สุริยะต๊ะ
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
สังคมศึกษา
6226
12
9
นายนัฐพงษ์ แสงคำ
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
เชียงดาว
ดนตรี86744
13
10
นายคมวัน พันนุ้ย
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
เชียงดาว
ภาษาไทย9263
14
11
นางสาวสุภาวดี ตัวละมูล
วัดจอมคีรี
เชียงดาว
ปฐมวัย454(ส)
15
12
นางสาวกนกพร ไทยใหม่
บ้านป่างิ้ว
ไชยปราการ
ภาษาไทย2586
16
13
นางสาวปัทมาวดี ยุพการณ์
บ้านป่างิ้ว
ไชยปราการ
ประถมศึกษา
2585
17
14
นายภานุพงษ์ อินสาน
บ้านห้วยไผ่
ไชยปราการ
คณิตศาสตร์
2268
18
15
นางสาวสุทธาทิพย์ ชัยทะวี
บ้านอ่าย
ไชยปราการ
คณิตศาสตร์
8327
19
16
นางสาวสุชานุช หงษ์ทอง
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ฝางปฐมวัย2132
20
17
นางสาวสโรชา หมอหวัง
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ฝาง
ภาษาอังกฤษ
1753
21
18
นายภานุพงษ์ น้ำหล่าย
บ้านขอบด้งฝาง
ประถมศึกษา
1126
22
19
นางสาวกรรณิการ์ ธรรมใจ
บ้านต้นผึ้งฝางภาษาไทย4039
23
20
นางสาวชลธิชา ศรีชำนาญ
บ้านลานฝางปฐมวัย9120
24
21
นายพิศณุ รอดโกมิล
บ้านเวียงฝางฝาง
ประถมศึกษา
270
25
22
นางสาวกิติยาภรณ์ ไทยกัน
บ้านเวียงหวาย
ฝาง
คณิตศาสตร์
1756
26
23
นางสาวทิพย์ธัญญา ปันติ
บ้านหลวงฝางปฐมวัย7956
27
24
นางสาวพลอยไพลิน ไชยคำเมา
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ฝางปฐมวัย2290
28
25
นางสาวพิมพิมล โป่งเมียะ
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ฝาง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
8955
29
26
นางสาวพัชรีภรณ์ ชุ่มเย็น
บ้านห้วยเฮี่ยน
ฝางปฐมวัย8525
30
27
นางสาวณัฐกฤตา ผอมนุ่ม
บ้านหัวนาฝางปฐมวัย2312
31
28
นายณัฐพล พงษ์สานต์คีรี
วัดนันทารามฝางเกษตร1834
32
29
นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์จัด
ชุมชนบ้านคาย
แม่อาย
ปฐมวัย4449
33
30
นายบัญชา วงษ์ถวิล
ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
แม่อาย
ดนตรี4563
34
31
นางสาวอมรทิพย์ พึ่งเพียร
ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
4126
35
32
นางสาวกษิรา ธิจันทร์
ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
4227
36
33นายมงคล บุญมาบ้านท่ามะแกง
แม่อาย
ดนตรี8546
37
34
นางสาวพรชนิสสร อุไรรัตน์
บ้านป่าก๊อ
แม่อาย
ปฐมวัย1319
38
35
นายศุภกฤต ยอดเวียงไชย
บ้านปางต้นเดื่อ
แม่อาย
วิทยาศาสตร์
4322
39
36
นางสาวกานต์ธิดา อโน
บ้านสันต้นหมื้อ
แม่อาย
คณิตศาสตร์
2242
40
37
นางสาวมัณฑิรา วิไลวงศ์
บ้านสันต้นหมื้อ
แม่อาย
ปฐมวัย179(ส)
41
38
นายทรงกรด จันต๊ะแปง
บ้านสุขฤทัย
แม่อาย
คณิตศาสตร์
9131(ส)
42
39
นายณัฐพงศ์ ยองจา
บ้านสุขฤทัย
แม่อาย
คอมพิวเตอร์
7865
43
40
นางสาวจิตราพร วรรณอุบล
บ้านหนองขี้นกยาง
แม่อาย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
39(ส)
44
41
นางสาวนันทนา สีวะโสภา
บ้านห้วยคอกหมู
แม่อาย
ปฐมวัย7935
45
42
นางสาวกาญจนา ดาไท้
บ้านฮ่างต่ำ
แม่อาย
ประถมศึกษา
4305
46
43
นางสาวชไมพร ธิยานนท์
ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล
แม่อาย
ภาษาไทย3441
47
44
นายคุณากร เครือสุวรรณ
เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
แม่อาย
ศิลปะ4489
48
45
นายวราการ ประพัฒน์สิริ
บ้านม่วงป๊อก
เวียงแหง
คอมพิวเตอร์
7849
49
46
นางสาววรัญญา พรรณเหล็ก
บ้านเวียงแหง
เวียงแหง
ภาษาไทย7813
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100