ABCDEFGHI
1
🔔 SlimCRM | Kiến Tạo Doanh Nghiệp Ưu Việt
2
3
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
4
TỔNGNGUỒNTÌNH TRẠNG
5
20
6
7
8
CƠ HỘI
9
TỔNGGIAI ĐOẠNTÌNH TRẠNG
10
10
11
12
13
TỔNG DOANH THU TIỀM NĂNG
14
491.500.000 ₫
15
16
DOANH THU TIỀM NĂNG THEO GIAI ĐOẠN
17
18
19
20
21
22
23
24
25