ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายการหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
2
ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ที่ชื่อเรื่อง / ผู้เขียนCall Numberสถานที่จัดเก็บจำนวน (เล่ม)หลักสูตรที่เสนอแนะ
4
สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
5
1กายวิภาค บอดี้เวท Bodyweight Strength Training / เบรต คอนเทรราสGV546.5 ค184 2564ห้อง New Collection5Sport Science
6
2ทักษะและการสอนเต้นแอโรบิก / วายุ กาญจนศรRA781.15 ว475 2562ห้อง New Collection5Sport Science
7
3Practical Data Science with RapidMiner 1 / เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดาQA76.9.B45 อ885พ 2565 ล.1ห้อง New Collection5CIS/CD
8
4การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ (หน่วยที่ 1-7) / รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์QA76.9.B45 ส747ปร ห้อง New Collection4CIS/CD
9
5การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ (หน่วยที่ 8-15) / รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์QA76.9.B45 ส747ปร ห้อง New Collection4CIS/CD
10
6AI and Machine Learning for Coders เส้นทางและหลักการสู่การโค้ด AI / Laurence MoroneyQ325.5 ม931 2565ห้อง New Collection4CIS/CD
11
7The Art of Statistics : Learning from Data / David SpiegelhalterHA29.5 ช161 2564ห้อง New Collection4CIS/CD
12
8แก่นแท้ของ DEEP LEARNING : AI ฉบับอธิบายด้วยถาพ / ฆฤณ ชินประสาทศักดิ์ และคณะQ325.5 ม334 2566ห้อง New Collection3CIS/CD
13
9เทคนิคเหมืองข้อมูล (DATA MINING TECHNIQUES) / จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบลQA76.9.D343 จ161 2566ห้อง New Collection5CIS/CD
14
10Short Note The Data Scientist's Journey / นรุตม์ สุนทรานนท์QA76.9.B45 น263 2566ห้อง New Collection3CIS/CD
15
11การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI / ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรืองQA76.9.I52 ธ394 2563ห้อง New Collection2CIS/CD
16
12กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy / วิไล ชินธเนศQM23.2 ว724 2565ห้อง New Collection4Sport Science
17
13การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย POWER BI / ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรืองQA76.9.I52 ธ394 2563ห้อง New Collection2CIS
18
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
19
1Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ / รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนามHC445 ป615 2565ห้อง New Collection6เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน
20
2เศรษฐมิติพื้นพื้น / พีระ ตั้งธรรมรักษ์.HB139 พ796 2565ห้อง New Collection7เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน
21
3คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ / รัฐสิทธิ์ สุขะหุตQA79.6.D3 ร362 2561ห้อง New Collection6เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน
22
4เทคนิคการสรุปความ / รองศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรีT11 ว321 2563ห้อง New Collection1รปศ.
23
5วิชาอ่านโลกระหว่างบรรทัด / Thomas C. FosterPN81 ฟ181 2565ห้อง New Collection1รปศ.
24
6การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน / ศิริพร แย้มนิลHF5549.5.M3 ศ463 2564ห้อง New Collection1รปศ.
25
7การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ / ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์HF5549 ส839 2559ห้องหนังสือทั่วไป1รปศ.
26
8อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์HF5549 ช825อ 2562ห้อง New Collection1รปศ.
27
9เรื่องคน เรื่องใหญ่ By HR Designer / เขี้ยว-HR DesignerHF 5549 ข779 2564ห้อง New Collection1รปศ.
28
10องค์กรดี บุคลกรเด่น เน้นวิธีการหลากหลาย / สมชาติ กิจยรรยงHF5549.5.M3 ส238 2562ห้อง New Collection1รปศ.
29
11คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / พงษ์รัตน์ เครือกลิ่นK พ161ค 2565ห้อง New Collection1รปศ.
30
12กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ / ภาวิณี เพชรสว่างHF5549 ภ479 2564ห้อง New Collection1รปศ.
31
13เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / สิทธิ์ ธีรสรณ์T11 ส721 2563ห้อง New Collection1รปศ.
32
14สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง / Shion KabasawaHD37 ค333 2564ห้อง New Collection1รปศ.
33
15
The Self-Aware Leader รู้จักตัวเอง เน้นจุดแข็ง ปลุกพลังทีม / John C. Maxwell
HD57.7 ม853ร 2565ห้อง New Collection1รปศ.
34
16การบริหารทรัพยากรบุคคล / Daniel GolemanHF5549.12 ก945 2563ห้อง New Collection1รปศ.
35
17อย่าให้ใครใช้จิตวิทยาหลอกใช้คุณ / เทียมบุญ จงจิต.BF636 ท753 2562ห้อง New Collection1รปศ.
36
18The Psychology of Money : จิตวิทยาว่าด้วยเงิน / Morgan HouselHG222.3 ฮ749 2565ห้อง New Collection1รปศ.
37
19ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (ENGLISH FOR RESEARCH WRITING) / กันยารัตน์ เกตุขำPE1375 ก392 2565ห้อง New Collection1รปศ.
38
20วิธีอ่านคนให้ทะลุถึงใจ / Gerard I. NierenbergBF637.C45 น979 2557ห้องหนังสือทั่วไป1รปศ.
39
21แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทย - อังกฤษ) / วิบูลย์ พลพบูHF5549 ว634 2565ห้อง New Collection1รปศ.
40
22คนเก่ง ให้ Feedback ที่แตกต่าง / คิมซังบอม, โชยุนโฮ, และฮาจูยอง (ชนามาศ เพ็งสมบูรณ์ แปล)BF481 ค451 2565ห้อง New Collection1รปศ.
41
23Input - Output สุดยอดทักษะของ คนเก่งงาน / อนิษา เกมเผ่าพันธ์ (แปล)BF481 ฮ456 2565ห้อง New Collection1รปศ.
42
24ปรัชญาทั่วไป / วิทย์ วิศทเวทย์BD38 ว34 2564ห้อง New Collection1รปศ.
43
25ปรัชญาทั่วไป / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์B99.T5 ส992 2562ห้อง New Collection1รปศ.
44
สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์
45
1THINK AGAIN คิดแล้ว, คิดอีก / Adam GrantBF441 ก888 2565ห้อง New Collection1EBM
46
2ออริจินอลส์ ORIGINALS / Adam GrantHD53 ก888 2563ห้อง New Collection1EBM
47
3GIVE AND TAKE พลังแห่งการให้ และรับ / Adam GrantBF637.S8 ก888 2565ห้อง New Collection1EBM
48
4แด่เธอผู้เจ็บปวดกับการเรียน / ปาร์กซองฮยอLB1049 ป551 2565ห้อง New Collection1EBM
49
5ทำไมต้องเริ่มด้วย "ทำไม" / Simon SinekHD57.7 ซ232 2565ห้อง New Collection1EBM
50
6FIND YOUR WHY คู่มือค้นหา"ทำไม"ที่แท้ฯ / Simon Sinek, David Mead, Peter DockerHD57.7 ซ2328ค 2565ห้อง New Collection1EBM
51
7DEEP WORK ดำดิ่งท่ามกลางสิ่งรบกวน / Cal NewportHF5548.8 น672 2565ห้อง New Collection1EBM
52
8THE SMARTEST KIDS IN THE WORLD โลกของเด็กฉลาดที่สุดในโลก / Amanda RipleyLA133 ร479 2565ห้อง New Collection1EBM
53
9SAPiENS เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก เสาหลักแห่งอารยธรรม เล่ม 1 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารีCB113.H4 ฮ865 2564 ล.1ห้อง New Collection1EBM
54
10SAPiENS เซเปียนส์ ประวัติศาสตร์ฉบับกราฟิก เสาหลักแห่งอารยธรรม เล่ม 2 / ยูวัล โนอาห์ แฮรารีCB113.H4 ฮ865 2565 ล.2ห้อง New Collection1EBM
55
11เราไม่ได้ซื้อสินค้า เราซื้อแบรนด์ / ช็อนอูซ็องHF5415.1255 ช318 2565ห้อง New Collection1EBM
56
12HUMANOCRACY โมเดลการทำงานแบบใหม่ที่หัวใจคือ "คน" / Gary Hamel และ Michele ZaniniHD31 ฮ352ฮ 2565ห้อง New Collection1EBM
57
13อะไรทำให้ชีวิตเราดีกว่าเมื่อวาน / คิมจงวอนBF441 ค451 2565ห้อง New Collection1EBM
58
14สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วย "พีระมิดสามสุข" / ชิอน คาบาซาวะBF575.H27 ค333 2565/5ห้อง New Collection1EBM
59
15เป็นมนุษย์แฮปปี้ในโลกที่มีแต่เรื่องบ้าๆ / เอ็มมา เฮ็ปเบิร์นBF637.S4 ฮ621 2565/2ห้อง New Collection1EBM
60
16กิน นอน ทำงาน วนไป / บรูซ เดสลีย์HF5549.5.M63 ด899 2565ห้อง New Collection1EBM
61
17สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อฉันลองตื่นก่อนโลก / คิมยูจินBF637.B4 ค451 2565ห้อง New Collection1EBM
62
18เทคนิคเรียนเก่งด้วยกระดาษโน้ต ฉบับเด็กโทได / ชิมิสึ อาคิฮิโระLB1049 ช576 2564ห้อง New Collection1EBM
63
19The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset / Annie Brock and Heather HundleyLB1065 บ199 2565ห้อง New Collection1EBM.
64
20แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset / Annie Brock and Heather HundleyLB1065 บ199บ 2565ห้อง New Collection1EBM.
65
21เชื่อใจในตัวครู กุญแจสู่การศึกษาชั้นนำฉบับฟินแลนด์ / Pasi Sahlberg & Timothy D. WalkerLA217.2 ซ119 2565ห้อง New Collection1EBM.
66
22ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์ / Oliver BurkemanHD69.T54 บ869 2565ห้อง New Collection1EBM.
67
23The Mountain is You ก้าวข้ามภูผาในใจคุณ / บริอานนา วีสต์BF576 ว859 2565ห้อง New Collection1EBM.
68
24แด่คลื่นเล็กๆ ในมหาสมุทร / ธนา เธียรอัจฉริยะBF637.S8 ธ231ด 2565ห้อง New Collection1EBM.
69
25ATOMIC HABITS เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น / James ClearBF335 ค774 2563/18ห้อง New Collection1EBM.
70
26หลักการจัดการเรียนรู้ / ณิรดา เวชญาลักษณ์LB1060 ณ449 2561ห้องหนังสือทั่วไป2TEFL.
71
27คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน / จันทรา ด่านคงรักษ์LB1028.24 จ279 2565ห้อง New Collection1TEFL.
72
28การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION) / สุวิมล ว่องวาณิชLB1028 ส882ก 2564ห้อง New Collection2TEFL.
73
29การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา / รัตนะ บัวสนธ์LB1028.3 ร374 2565/7ห้อง New Collection2TEFL.
74
30ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย / กันยารัตน์ เกตุขำPE1375 ก392 2565ห้อง New Collection2TEFL.
75
31การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น / สุวิมล ว่องวาณิชLB1028 ส882 2562ห้อง New Collection1TEFL.
76
32สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา / ยุภาดี ปณะราชLB1028 ย425 2565ห้อง New Collection1TEFL.
77
33วิธีวิทยาการวิจัย / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และคณะH62 ท471 2564/4ห้อง New Collection1TEFL.
78
34เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะHA29.5.T5 ช685ท 2564ห้อง New Collection1TEFL.
79
35เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ / อัจศรา ประเสริฐสินH62 อ516 2564ห้อง New Collection1TEFL.
80
36ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ / ชาย โพธิสิตาH62 ช523 2564ห้อง New Collection1TEFL.
81
37วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / กุลิสรา จิตรชญาวณิช และคณะLB1060 ก728ว 2565ห้อง New Collection2TEFL.
82
38เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน / พิชิต ฤทธิ์จรูญLB1028 พ647ท 2564ห้อง New Collection2TEFL.
83
39การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย / วรรณดี สุทธินรากร และคณะLB2806.15 ว247 2564ห้อง New Collection2TEFL.
84
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
85
1กุ้งก้ามกราม ประมวลองค์ความรู้ / ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และ นิสรา กิจเจริญSH380.62.T5 ท482ง 2560ห้องหนังสือทั่วไป3เทคโนโลยีการลิตสัตว์น้ำ
86
2หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ / เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียวSH135 พ892 2560ห้องหนังสือทั่วไป3เทคโนโลยีการลิตสัตว์น้ำ
87
3วิทยาศาสตร์การอาหารของลิพิดและผลิตภัณฑ์ / ผศ.ดร.นพรัตน์ ปราบสงบTP453.L56 น184 2564ห้อง New Collection2Food Tech. & Innovation
88
4การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกในการแปรรูปอาหาร / รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์TP371.7 ว826 2565ห้อง New Collection1Food Tech. & Innovation
89
5เทคโนโลยีกระบวนการแยกสาร / ผกาวดี แก้วกันเนตรTP156.S45 ผ123 2560ห้องหนังสือทั่วไป2Food Tech. & Innovation
90
6เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ / ศิวพันธุ์ ชูอินทร์TD193 ศ542 2560ห้องหนังสือทั่วไป5Envi.
91
7เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE) / วรวิทย์ จันทร์สุวรรณQD75.2 ว281 2563ห้อง New Collection1Envi.
92
8เคมีวิเคราะห์ :หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ (ANALYTICAL CHEMISTRY: PRINCIPLE AND QUANTITATIVE) / วรวิทย์ จันทร์สุวรรณQD75.2 ว281 2565ห้อง New Collection4Envi.
93
9ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ / นพภาพร พานิชTD883 น178ต 2566ห้อง New Collection2Envi.
94
10ตำราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม / กรมโรงงานอุตสาหกรรมTD897 ต367 2565ห้อง New Collection3Envi.
95
11ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ / กรมโรงงานอุตสาหกรรมTD745 ต367ร 2564ห้อง New Collection3Envi.
96
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
97
1The Coffee Book / แอนเน็ตต์ โมลด์วาเออร์TX415 ม949 2564ห้อง New Collection2สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
98
2คอฟฟีบรูว์อิง Coffee Brewing ทำกาแฟที่ใช่ให้ทุกวันเป็นวันพิเศษ / โท ฮยองซูTX415 ท821 2564ห้อง New Collection2สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
99
3การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชาHA32 ก399ส 2564ห้อง New Collection2สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
100
4การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะHA32 ก399ก 2564ห้อง New Collection1สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ