ตรวจสอบรายชื่อ ประกวดวาดภาพ(ม.ปลาย)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKL
1
Timestampชื่อสถานศึกษา
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร
2
7/19/2019 14:48:29โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนายเอกชัย จันทิมานางสาวภรณ์ทิชา สาคร
3
7/19/2019 14:50:25โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนายเอกชัย จันทิมานายรณกฤต ต๊ะต้องใจ
4
7/19/2019 15:39:24โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
นางสาวอัจฉริยา รังสิวุฒาภรณ์
นายณรงศิลป์ ไกลถิ่น
5
7/22/2019 11:17:32โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนางจรรยา ก้อนแก้วนางสาวอัจฉรียา ชุมคำลือ
6
7/22/2019 11:20:03โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนางจรรยา ก้อนแก้วนางสาวธนพร วงษา
7
7/22/2019 11:23:04โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนางจรรยา ก้อนแก้วนางสาวณัฎฐณิชา ชมภู
8
7/22/2019 19:05:22โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย นายเกียรติไกร ทนันชัยนางสาวกัลยวรรธน์ วรรณโสภา
9
7/23/2019 10:28:58โรงเรียนรังษีวิทยานายอมรทัศน์ สันใจนายนนทวัฒน์ บัวลาแก้ว
10
7/23/2019 10:31:06โรงเรียนรังษีวิทยานายอมรทัศน์ สันใจนางสาวอารียา นุยา
11
7/23/2019 10:33:25โรงเรียนรังษีวิทยานายอมรทัศน์ สันใจนางสาวหทัยกาญน์ สมบูรณ์
12
7/25/2019 11:13:23โรงเรียนบ้านเทอดไทยนางสาวศิริพร เยอะหนื่อนางสาวอัญชลี อุไรรุ่งโรจน์
13
7/26/2019 12:05:33โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์นายรัฐพล โหนขุนทดนายชาญวิช ธรรมขันแก้ว
14
7/29/2019 10:27:27โรงเรียนบ้านเทอดไทย​นางสาว​ ศิริพร​ เยอะหนื่อ นางสาว​ จิตสุภา​ แสงแก้ว
15
7/30/2019 14:47:00โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
นางอัจฉราพร ยารังษี
นางสาวพรพิมล สมอ
นางสาวสุชาดา สารพัตร
16
7/30/2019 14:48:51โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
นางอัจฉราพร ยารังษี
นางสาวพรพิมล สมอ
นายวัชรพงษ์ ใจเร็ว
17
7/30/2019 15:43:07ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกนางสาวอรวรรณ ส่งศรีนางสาวนมิดา ก้างยาง
18
7/30/2019 15:36:36โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปนางพรวิจิตร ทรงสันตินางสาวอุษามณี แลฉื่อ
19
7/30/2019 16:44:52โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้านายปิยะพงษ์ คำดีนายสาโรจน์ แซ่เห้อ
20
7/31/2019 15:46:52เด็กดีพิทยาคม
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
นายภูมินทร์ วงศ์ใหญ่
21
8/1/2019 12:02:14โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมนางมาลัย สุตาน.ส.ชมพูนุช กฤษณาวารินทร์
22
8/1/2019 15:35:42โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายนางสาวอภิญญา ดีวรัตน์
23
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นางสาวเยาวเรศ โอดเทิงนางสาวนิยตา เรือนหล้า
24
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นายจักรกฤษณ์ หมั่นหมายนางสาววชิตา ทิพย์ประถม
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...