รุ่น 3 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
แบบตอบรับการเข้าร่วมบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 3
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
3
123/03/2017 16:40:10อ.ดร.กนิษฐา ชิตช่างหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศศ.บ(ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสองศศ.ม(ประวัติศาสตร์)อ.ด.(ประวัติศาสตร์)ประวัติศาสตร์ไทยคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี2ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการ, กรรมการศศ.บ ดนตรีไทย
ศศ.ม ดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-699-6172achankanitha@gmail.comทั่วไป
4
223/03/2017 18:35:04อ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสนวท.บ. (เกษตรศาสตร์)ไม่มีปร.ด.(ปฐพีวิทยา)การสำรวจดิน การกำเนิดและจำแนกดิน ดินปัญหาคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวศ.บ. และ วศ.ด. วิศวกรรมชลประทาน วท.ม. และ ปร.ด. ปฐพีวิทยาภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140089-811-6265agrnpp@ku.ac.thทั่วไป
5
323/03/2017 20:16:15ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้าวท.บ.(เคมี)วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์)ปร.ด.(เคมี)เคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา80ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
วท.ม. เกษตรเขตร้อน
วท.ม. เกษตรเขตร้อน นานาชาติ
ปร.ด. เกษตรเขตร้อน
ปร.ด. เกษตรเขตร้อน นานาชาติ
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน086-555-4089bundet.b@ku.ac.thทั่วไป
6
423/03/2017 21:22:54อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาสวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม.(จุลชีววิทยา)Ph.D (molecular soil microbiology)การตรึงไนโตรเจน การทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์ จุลชีววิทยาของดินคณะเกษตร กำแพงแสนระดับปริญญาตรี2ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจุลชีววิทยาภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน970438120agrsrnp@ku.ac.thทั่วไป
7
624/03/2017 14:11:12อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกศศ.บ.(ภาษาจีน)M.A. (Chinese Philology)D.Litt. (Chinese Philology)ภาษาจีน ภาษาจีนโบราณ สัทวิทยาภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีนคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีเพิ่งได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตรในปี 2559เพิ่งได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ประเมินระดับหลักสุตรในปี 2559ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900815835927chatu_wits@hotmail.comทั่วไป
8
724/03/2017 16:37:29ผศ.ดร.วาทินี สวนผการองหัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยาวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)ปร.ด. (วนศาสตร์)วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การขยายพันธุ์ไม้ป่า วนเกษตรคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์081-971-9789wathinee.s@ku.ac.thทั่วไป
9
824/03/2017 19:01:35อ. ว่าที่ร้อยเอกสารัตน์ เถื่อนสุวรรณ-วท.บ.วิทยาการเดินเรือวท.ม.การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์-การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศคณะพาณิชยนาวีนานาชาติระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน2ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการบธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (มก.วข.ศรช.) 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 081-625-9517sarat.t@ku.thทั่วไป
10
925/03/2017 13:21:31รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์รองคณบดี บัณฑิตวศบMSPhDไฟฟ้าสื่อสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวิทยาการคอม
วิศวกรรมความปลอดภัย
วิศวดรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า840123476fengsjm@ku.ac.thทั่วไป
11
1027/03/2017 12:43:55อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์พธ.บ. (ภาษาไทย)ศศ.ม. (ภาษาไทย)ปร.ด. (ภาษาไทย)ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาบาลี จารึกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีเป็นผู้สังเกตการณ์ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักศิปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชาและศาสนาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์094-558-1219boonlertwi@windowslive.comทั่วไป
12
1127/03/2017 14:00:07อ.ดร.เจนจิรา ดวงจิตวท.บ. (ชีววิทยา)M. Sc (Molecular Genetics and Genetic Engineering)Ph.D (Plant Breeding and Plant Genetics)Plant Breeding and Plant Geneticsคณะเกษตรระดับปริญญาตรีเป็นผู้สังเกตการณ์ 2ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการ1. หลักสูตรเกษตรเขตร้อน นานาชาติ (ป. ตรี)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
3. หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
ภ. พืชสวน คณะเกษตร มก.094-924-4649janejira.d@ku.thมังสวิรัต
13
1227/03/2017 18:08:12ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทรรองหัวหน้าภาควิชาวศ.บ.(วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ)วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว และเครื่องมือแปรรูปคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา52ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ม.(วิศวกรรมเกษตร)
วศ.ด.(วิศวกรรมเกษตร)
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน819224525agrspks@ku.ac.thทั่วไป
14
1327/03/2017 19:46:03อ.จารุวรรณ สุระเสียงวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)-วิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ038354587 ต่อ 2786081-577-4493yaprak.jaruwan@gmail.comทั่วไป
15
1428/03/2017 09:01:32ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์-วท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)D.Agr. (Forest and Wood Science)วิศวกรรมป่าไม้คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา9-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม. การจัดการทรัพยากรป่าไม้
วท.ม. วิทยาศาสตรชีวภาพป่าไม้
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วท.ม. อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
ปร.ด. อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
M.E. วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)
วท.บ. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
วท.ม. SLUSE
ปร.ด. SLUSE
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.ก. โทร 025790169081-899-5643fforwca@ku.ac.thทั่วไป
16
1528/03/2017 23:07:19อ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอวกาศ)M.Sc. (Mechanical Engineering)ปร.ด. (วิศวกรรรมชีวการแพทย์)Orthopaedic Biomechanics, Medical Device Design, Design and Manufacturing Engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการวศ.บ. วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
คณวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา917124296nattapon@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
17
1629/03/2017 08:40:12ผศ.ศิริกร จันทร์นวลสต.บ.(การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์)M.Sc.(Computer Science)-Algorithms, Distributed Systemsคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.บ.(สถิติ)
วท.บ.(สัตววิทยา)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์081-496-9627fsciskp@ku.ac.thทั่วไป
18
1729/03/2017 08:44:08ผศ.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์ประธานหลักสูตรศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน)ค.บ. (ภาษาเยอรมัน)อ.ม. (ภาษาเยอรมัน)-ภาษาเยอรมัน (ไวยากรณ์ /การอ่าน)คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีสังเกตุการณ์ 2 หลักสูตร)ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-449-6717fhumwth@ku.ac.thไม่รับประทานเนื้อวัว
19
1829/03/2017 09:27:50ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวท.บ.(ประมง)M.Sc.(Integrated Tropical Coastal Zone Management)Doctor of Philosophy in Zoologyชีววิทยาประมง การจัดการประมง การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำคณะประมงระดับบัณฑิตศึกษา6-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรระดับปริญญาโท และเอก ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์095-062-4655ffissnw@ku.ac.thทั่วไป
20
1929/03/2017 11:24:56ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุลหัวหน้าภาควิชาB. Sc.(Computer Science)M.Sc.( Advanced Computing)Ph.D.(Management)Management Information Systemsคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี33ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ085-165-4611ekanong.t@ku.thทั่วไป
21
2029/03/2017 11:27:26ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์บช.บ. (การต้นทุน)M.M. (Financial Services)Dr.rer.soc.oec.การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี34ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการบธ.บ. (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการการผลิต)
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ800045115fbusapp@ku.ac.thทั่วไป
22
2129/03/2017 11:31:28ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการวท.บ.(สถิติ)M.M.I.S.-สถิติธุรกิจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี11ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ813717143kiriya.k@ku.thทั่วไป
23
2229/03/2017 13:53:13อ.ดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติวศ.บ.โยธาM.Sc. Comutational mechanicsDr.-Ing Civil Engineeringวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง กลศาตร์คำนวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สจล.)ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการวศ.ด วศ.ม โยธา
วศ.ม. โครงสร้างพื้นฐาน
วศ.บ.โยธา
Dr.-Ing. Amphon Jarasjarungkiat , Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang No. 1, soi1 Chalongkrung Rd., Ladkrabang, Ladkrabang, Bangkok, Thailand, 10520 908950528amphon.ja@kmitl.ac.thทั่วไป
24
2329/03/2017 14:33:34อ.ดร.ธเนศ อักษรวศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)Master of Engineering Doctor of Engineering Civil Engineering/Construction Managementคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี1noneได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการวิทยาลัยการชลประทาน898905856artty_th@yahoo.comทั่วไป
25
2429/03/2017 14:50:08ผศ.ดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(ชีววิทยา)Dr.rer.nat. (Population Genetics)พันธุศาสตร์ประชากรและวิวัฒนาการคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา7-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาควิชาพันธุศาสตร์838846407fsciuwa@ku.ac.thทั่วไป
26
2530/03/2017 18:19:14รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์วท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D. (Horticulture)การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพืชสวนคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการวท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
วท.บ. (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร081-901-2930agrsuw@ku.ac.thทั่วไป
27
2630/03/2017 22:20:57อ.ดร.เพชรดา ปินใจรองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (ปฐพีวิทยา)วท.ด. (ปฐพีวิทยา)จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคณะเกษตรระดับปริญญาตรีเป็นผู้สังเกตการณ์ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์084-334-1122agrprj@ku.ac.thทั่วไป
28
2731/03/2017 08:08:26ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิชวทบ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนดลยีการอาหาร)M.Sc. (Agricultural Science)PhD. (Agricultural Science)Food safety Food Microbiologyคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา2-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร081-899-5885fagisstn@ku.ac.thทั่วไป
29
2831/03/2017 10:03:41รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลินวท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)PhD. (Agricultural Economics)เศรษฐศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ(การเงิน)คณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 255702-5613468, 02-9406511 081-921-7259saroj.aungsumalin@gmail.comทั่วไป
30
2903/04/2017 07:05:07ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์การศึกษาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตการศึกษา จิตวิทยาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา72ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการบริหารการศึกษาป.โทและป.เอก
วิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรและการสอนป.โทและป.เอก
พละศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว816239926hatthasak@hotmail.comทั่วไป
31
3003/04/2017 08:52:14รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรีวท.บ.(เทคนิคการแพทย์)M.Sc (Environmental Engineering)D.Tech.Sc (Environmental Engineering)Biological treatment คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาประเมินในปี 2557 ประมาณ 10 หลักสูตรประเมินภายนอกปี 2557 1 หลักสูตรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน811459797fengwlc@ku.ac.thทั่วไป
32
3103/04/2017 09:59:20อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่นวท.บ. วิทยาศาสตร์ (สัตววิทยา)วท.ม. ปรสิตวิทยาวท.ด. ปรสิตวิทยากีฏวิทาทางการแพทย์คณะเกษตรระดับปริญญาตรี2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการปริญญาตรี ภาควิชา พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ปริญาโทและเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร875408448ืngernklun@yahoo.comทั่วไป
33
3203/04/2017 10:44:40อ.ดร.จันทิมา พฤกษากรรองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันวท.บ. (เทคนิคการแพทย์)-วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์)วิทยาศาสตร์การแพทย์ จุลชีววิทยา และโมเลกุลวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์)ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์865997410fvetctm@ku.ac.thทั่วไป
34
3303/04/2017 12:24:50อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน-วท.บ.(เคมี)วท.ม.(เคมี)-เคมีวิเคราะห์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการ1. หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมอาหาร)
2. หลักสูตร วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
3. หลักสูตร วท.ม.(วิทยาการพืช)
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140086-813-9502faaswls@ku.ac.thทั่วไป
35
3403/04/2017 13:35:36อ.ดร.ปริยานุช จุลกะรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.บ. (พืชสวน)Ph.D. (Science for Diverse Food Resources)การผลิตผักและเมล็ดพันธุ์คณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการเทคโนโลยีระบบเกษตร
โรคพืช (โท และเอก)
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 081-906-5680pariyanuj.c@ku.ac.thทั่วไป
36
3504/04/2017 10:01:14ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผลคบ.(ภาษาอังกฤษ)ศศ.ม (การสอนภาษาอังกฤษ)Ed.Dท่องเที่ยว โรงแรม การสอนภาษาอังกฤษ การวิจัยคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา27ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาศาสตร์ /สาขาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ / สาขาภาษาตะวันออก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาเยอรมัน และ เอเซียศึกษาภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-726-4326fhumpdc@ku.ac.thทั่วไป
37
3630/03/2017 08:37:10ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญาพย.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ์)คศ.ม.กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย)พัฒนาการเด็กและครอบครัว ปฐมวัย ผู้สูงอายุ สุขภาพอนามัย คณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา32ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ (เกษตรเขตร้อน)
ศศ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
25795514988299113agrtwd@ku.ac.thทั่วไป
38
3604/04/2017 10:28:49อ.ดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์วท.บ. (เคมีการเกษตร)-ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)มลพิษทางดิน,การวิเคราะห์ดินทางเคมี,เคมีดินคณะเกษตรระดับปริญญาตรี6ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์085-964-1305fagrdrk@ku.ac.thทั่วไป
39
3704/04/2017 14:59:49พ.ต.หญิง ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณพบ.วท.ม. (สุขศึกษา)ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษ เทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสารสุขภาพคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา72ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์
50 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ถนนงามวงศ์วาน กทม 10900081-999-4182ืีnuttakritta@gmail.comทั่วไป
40
3805/04/2017 14:32:24อ.ดร.สมาน แก้วเรืองศน.บ(บริหารการศึกษา)Sanskrit LiteratureSanskritภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาไทย(คำศัพท์ในวงการต่างๆ)คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาภาษาไทย089-0562457fhumsmk@ku.ac.thทั่วไป
41
3905/04/2017 15:00:46ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการอ.บ.(ภาษาอังกฤษ)อ.ม.(ภาษาไทย)-วรรณคดีศึกษา วรรณคดีไทยคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาภาควิชาวรรณคดี คระมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900818393653lekwatchara@hotmail.comทั่วไป
42
4005/04/2017 17:21:09อ.ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)Ph.D. (Economics)เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับบัณฑิตศึกษา21ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตึคณะเศรษฐศาสตร์ฺ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา086-331-5955patnut99@yahoo.comทั่วไป
43
4107/04/2017 14:06:29อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรีผู้ช่วยคณบดีวทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)ศษ.ด.(วิจัยและประเมินทางการศึกษา)เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา 871384464warayost@gmail.comทั่วไป
44
4211/04/2017 09:54:09รศ.ดร.อรรถศักดิ์ จารีย์วศ.บ.MASc.PhD.วิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้สังเกตุการณ์ 2 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวิศวกรรมโยธาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์087-051-169fengasj@ku.ac.thทั่วไป
45
4311/04/2017 11:37:39ผศ.ดร.จำนงจิต ผาสุขรองหัวหน้าภาควิชาปรด.กีฏวิทยา-ป.เอกกีฏวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 870090558fvetjjp@ku.ac.thทั่วไป
46
4415/04/2017 02:10:44รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก)
Ph.D. (Agricultural Science)
ชีววิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สรีรวิทยา ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล
คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3 ปี 2557# 2 หลักสูตร
ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ประธานกรรมการ, กรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
081-376-2006fscijws@ku.ac.thทั่วไป
47
4517/04/2017 03:16:54อ.ดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์-วท.บ เคมีวท.ม ชีวเคมีวท.ด ชีวเคมีMolecular microbiology, carbohydrate biomass, carbohydrate modified enzymeคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี21ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.บ เคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140081-965-0436kamontip.k@ku.ac.thทั่วไป
48
4618/04/2017 16:36:23รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรีร.ม.ร.บ.-ทฤษฎีองค์การ,การบริหารองค์การคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนครคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์(บางเขน)819357454fsocnyn@ku.ac.thทั่วไป
49
4718/04/2017 21:53:40รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัยวศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)M.Eng.(Information Science)Ph.D.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
วท.บ.(วิศวกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์)
วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัย)
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์081-376-9076snp@ku.ac.thทั่วไป
50
4819/04/2017 08:38:59ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิืกศ.บ. (ภาษาไทย)กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)วิจัยและสถิติทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์089-123-9508chatsiri.p@gmail.comทั่วไป
51
4919/04/2017 09:33:25นางสาวยุพิน รักเกียรติ์วท.บ.(คณิตศาสตร์)กศ.ม.(บริหารการศึกษา)-งานประกันคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทำหน้าที่เป็นเลขานุการ-ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา080-999-1938yupin@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
52
5021/04/2017 12:10:04อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุลวศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการM.S. Industrial EngineeringPh.D. Industrial EngineeringOperations Research, Logistics, Engineering Statisticsคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวิภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์083-7273272fengwww@ku.ac.thทั่วไป
53
5124/04/2017 10:19:37ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริมรองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์บธ.บMBA Ph.D. in Economicsเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา22ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์866885428Thana.sompornserm@gmail.comทั่วไป
54
5224/04/2017 10:58:13ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์วท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(ฟิสิกส์)วท.ด.(วัสดุศาสตร์)photoelectric application; ozone application คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.ม.นิติวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140081-855-7249faasstp@ku.ac.thทั่วไป
55
5324/04/2017 11:33:06ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโกวท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(วัสดุศาสตร์)วท.ด.(วัสดุศาสตร์)วัสดุศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.ม.นิติวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140097-278-0845rudeerat_p@hotmail.comทั่วไป
56
5403/04/2017 11:01:36อ.ดร.ชมพูเนกข์ ยุรญาติ (ย้ายจากรุ่น2 มารุ่น 3)สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)-วท.ด.พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900089-924-2419fvetcny@ku.ac.thทั่วไป
57
5525/04/2017 11:37:48อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรีประธานหลักสูตร ศน.บ. ภาษาอังกฤษM.A. Pali&Buddhist StudiesPh.D.Pali&Buddist Studiesมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี63ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น
ศศ.บ.ผรั่งเศส
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน854179999fhumtct@ku.ac.thทั่วไป
58
5625/04/2017 15:59:53อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ-วศ.บ. (ระบบเครื่องมือวัด)วศ.ม. (ระบบควบคุม)วศ.ด. (ไฟฟ้า)อิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรี1ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์2815867065992wason@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
59
57ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลางหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์fsocstn@ku.ac.th
60
58อ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพรองหัวหน้าภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์fvetwrp@ku.ac.th
61
59อ.รัชรินทร์ กุลชาติคณะวิทยการจัดการfmsrcs@src.ku.ac.th
62
60อ.ดลลักษณ์ มานพคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาdhonluck@hotmail.com
63
61อ.ดร.ศุภาภาส คำโตนดรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คณะวิทยการจัดการ081-617-8814supapask@gmail. com
64
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1