ตรวจสอบรายชื่อ การตอบปัญหา(มัธยมต้น)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLM
1
Timestampชื่อสถานศึกษาคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/19/2019 11:10:14
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.สุทธาสินี กตัญญูด.ญ. กนกวรรณ สุขศิริเจริญด.ญ. วราลักษณ์ ปวนกัน
3
7/19/2019 11:12:04
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.สุทธาสินี กตัญญูด.ญ. เขมิกา ทิวาศิริด.ช. สรวิชญ์ คิดดี
4
7/20/2019 10:49:08
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
น.ส. นิพิชฌม์ชา สาใจด.ช. ณัฐภัทร กรุงแสนเมือง
ด.ช. อภิรัตน์ จันทร์จารุพงศ์
5
7/20/2019 10:52:05
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
น.ส.นิพิชฌม์ชา สาใจนายภาณุวัฒน์ ธิแก้วน.ส. พิมพ์มาดา วงค์ษา
6
7/20/2019 13:59:22โรงเรียนรังษีวิทยานางสาวบุญญิสา วนาภรณ์
เด็กชายภีระพันธ์ จิตร์อารุณ
เด็กหญิงภัคนันท์ ตันพฤทธิอนันต์
7
7/22/2019 10:42:50
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ เชียงราย
นายอุดร​ ฮ่องลึก
ด.ญ.อินทุภา​ เทียนประสิทธิ์
ด.ญ.แทนขวัญ​ ธิโนชัย
8
7/22/2019 10:45:02
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ เชียงราย
นางสาวรุ่งทิพย์​ นิโรจน์ด.ช.ณัฐนันท์​ ขวัญวงค์ด.ช.กฤตภัทร​ สมฤทธิ์
9
7/25/2019 15:37:48โรงเรียนรังษีวิทยานางสาวพิราวรรณ์ ปวนแดงเด็กชายนราทิป พรหมก๋าเด็กหญิงจิรชยา แดงซาว
10
7/26/2019 14:18:05
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
นายภาสวิชญ์ จันต๊ะพิงค์ เด็กชายโชคภัทร มีโชคเด็กหญิงกรวรรณ ศักดากุล
11
7/26/2019 15:35:03
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
นายนิคม พุทธิมาด.ช. ณัทกร สุขจีระเดช
ด.ช. ธนินโชตน์ วิวัฒน์กมลชัย
12
7/26/2019 15:38:00
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
นายนิคม พุทธิมาด.ช. รัชต์ เรืองเดชอนันต์ด.ช. รัชชานนท์ ชะวะศิริ
13
7/30/2019 9:53:41
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
นางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์ด.ช.คุ้มเกล้า กนกสิงห์ด.ญ.อภิสสรา กาวิกุล
14
7/30/2019 9:58:24
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
นายสุภณัฐ ทาศักดิ์ด.ช.พงศภัค ต๊ะต้องใจด.ญ.ปัทมพร โตโส
15
7/30/2019 14:08:20
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
นางศรัญญา พวงอาภัย
นางสาวพรพิมล สมอ
เด็กหญิงภาณุมาส ชัยวังเด็กหญิงปวันรัตน์ กันไว
16
7/30/2019 14:11:25
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
นางศรัญญา พวงอาภัย
นางสาวพรพิมล สมอ
เด็กหญิงนงลักษณ์ พรหมแก้ว
เด็กหญิงศุภจิรา สินมูล
17
7/30/2019 15:05:51ยางฮอมวิทยาคมนางชฎาพร บุญนิล
เด็กหญิงณัฐวรรณ เตจะขันธ์
เด็กหญิงสิริยากร ทองสา
18
7/30/2019 15:08:11ยางฮอมวิทยาคม นางชฎาพร บุญนิลเด็กหญิงอรจิรา ยงยืน
เด็กชายเขตต์ตะวัน กันทะเขียว
19
7/30/2019 15:31:14
โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป
นายชาติชัย ชาญชนวุฒิด.ญ.รัชนีกร ลีส่อด.ญ.ณัธชา เบทู
20
7/31/2019 15:24:43เด็กดีพิทยาคมนางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
เด็กหญิงพัชริดา มูลต้นเด็กชายนภัทรพี กาวี
21
7/31/2019 15:28:37เด็กดีพิทยาคมนางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
เด็กชายอาทิตย์ แซ่ว้าน
เด็กชายภูริพัฒน์ ธรรมปัญญา
22
8/1/2019 8:10:11โรงเรียนสายอักษรนางสาวธัญญา คำแดง
เด็กหญิงมณีรัตน์. วงค์ไข่
เด็กหญิงธรรมวิสาข์ กลิ่นหอม
23
8/1/2019 12:18:06
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
นางสีนวล ธนะสาร นายจิ่งนะ จันทร์วินางสาวนัด สมบูรณ์
24
8/1/2019 12:22:12
โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
นางสีนวล ธนะสาร
เด็กหญิงทิพย์แพรวา นันตา
เด็กหญิงเกสร จอมสลี
25
8/1/2019 15:23:33
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางทัศนีย์ จันทร์ลา, นายชัยกาญจน์ นวลกำแหง้เด็กหญิงภัทรมน ไชยแก้ว
เด็กหญิงมนฑิตา บัวเสี้ยว
26
8/1/2019 19:37:45
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
นางสุพัตร ทัพธานี
เด็กหญิงพินัทดา ทองเนตร์
เด็กหญิงเหมือนฝัน อินต๊ะอ้าย
27
8/1/2019 19:45:20
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
นางแสงระวี มีโสภา
เด็กหญิงรติพร บุญล้วนวรุณพร
เด็กหญิงภัทรนันท์ มหาวรรณ์
28
8/2/2019 8:35:26
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
นางสุญาณี ปัญญาด.ญ.นฤภร ฤทธิบาลด.ช.นนท์วริทธ์ เมลานนท์
29
8/2/2019 8:39:27
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
นางสุญาณี ปัญญาด.ญ. กันติชา จักปวงด.ญ.เบญญาภา ศรีปา
30
8/2/2019 12:25:15
โรงเรียนเทศบาล๕เด่นห้า
นางสาวจันทร์เจ้า โตยะวะนิชเด็กหญิงรินฤดี ทินนา
เด็กหญิงณัฐพัชร์ ชุติวัติชยังกูร
31
8/2/2019 12:27:30
โรงเรียนเทศบาล๕เด่นห้า
นางสาวจันทร์เจ้า โตยะวะนิช
เด็กหญิงธิดารัตน์ กองบุญเรือง
เด็กหญิงธิดารักษ์ กองบุญเรือง
32
8/2/2019 13:19:52
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
นายณัฏฐกิจติ์พล ขาวฟอง, นส.อังคณา ฮ่วนสกุล
เด็กชายเที่ยงธรรม. เถินมงคล
เด็กหญิงวรปรียา. คำพุธ
33
8/2/2019 13:23:15
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
นายณัฏฐกิจติ์พล ขาวฟอง , นส.อังคณา ฮ่วนสกุลเด็กชายจตุพร อริแสนเด็กชายญาณวัฒน์ ยะยอง
34
8/2/2019 16:36:24เทิงวิทยาคม
นางกัณจณา อักษรดิษฐ์,นางจุฬารัตน์ จินะแก้ว,นางสาวชลธิชา นันติวงค์ชัย
ด.ญ.ศตรัตน์ กาบทองด.ญ. รดา ไชยคำ
35
8/2/2019 16:38:39เทิงวิทยาคมนางกัณจณา อักษรดิษฐ์,นางสาวชลธิชา นันติวงค์ชัยด.ญ.ภัทราวดี ใจภักดีนายธนบูลย์ พันธ์ุวิไล
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...