Wappufiilis 2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB
1
JohdantoIntroduction
2
Muutamilla teekkaripaikkakunnilla julistetaan wappu alkaneeksi jonakin tiettynä päivänä. Wapputekniikan tutkimusryhmän emeritustutkijan, Juho Salmen, mukaan tämä on juhlallista mutta keinotekoista. "Wapun julistaminen edustaa 1950-luvun jälkeen perustetuissa teknillisissä yliopistoissa kehittynyttä keskusjohtoista wappuparadigmaa", toteaa Salmi avaten samalla skumppapulloa sapelilla. *plop* “Tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että wappu ei käskemällä laula.”In some university cities Wappu is declared to begin on a certain day. According to the head of Wappu Engineering Research Group, Juho Salmi, this is ceremonious but artificial. "Declaring wappu represents centralist Wappu paradigm developed in the Finnish universities of technology founded after the 1950s", says Salmi while opening a bubbling wine bottle with a sabre. *plop* "Our research implicates that Wappu does not start by declaring it."
3
Wapputekniikan tutkimusryhmä kerää nyt neljättä vuotta dataa yksittäisten wapun viettäjien wappufiiliksistä. Tutkimusaineisto tukee alkuperäistä hypoteesia, jonka mukaan wappu toimii subjektiivisella sumealla logiikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kullakin yksilöllä on oma subjektiivinen wappufiiliksensä, joka hiljalleen kasvaa Valpurin päivän lähestyessä sen sijaan, että wapun voitaisiin katsoa alkavan julistushetkestä. "Kovimpien wappuvipeltäjien wappu alkaa ottaa kierroksia jo maaliskuussa, kun toisilla wappu alkaa vasta valkosamettisen (tupsu)lakin päähän sovittamisesta”, Salmi toteaa kuohuviiniä siemaillen.Wappu Engineering Research Group is now collecting data from Wappu-goers for the fourth year. The research data supports the original hypothesis that Wappu operates with subjective fuzzy logic. This means that Wappu does not begin at the moment of declaration but every individual has their own subjective Wappu feeling which slowly grows as Walpurgis day approaches. "The most eager Wappu-goers start to feel Wappuish already in March whereas some start their Wappu when putting on their student caps", says Salmi while taking a sip of the bubbling wine.
4
Salmi ei kuitenkaan ehdota, että wapun julistamisesta pitäis luopua. "Wapun julistamisella näyttäisi olevan vähintään placebovaikutus wappufiilikseen”, hän toteaa. “Onhan se lisäksi hieno ja arvokkaan perinteinen wapun initiaatioriitti.”Salmi is not suggesting to stop declaring Wappu altogether. "Declaring Wappu seems to have at least placebo effect on Wappu feeling", he says. "It is also fine and preciously traditional initiation rite of Wappu."
5
Wapputekniikan tutkimusryhmä kerää tänäkin wappuna dataa yksittäisten wapun viettäjien wappufiiliksistä. Katso alla olevat ohjeet ja osallistu tutkimukseen. Wappu Engineering Research Group is collecting data of individual Wappu-goers' Wappu feelings also during this Wappu. See the instructions below and participate in the research.
6
Subjektiivinen sumean logiikan wappuSubjective Fuzzy Logic of Wappu
7
Subjektiivinen sumea wappu tarkoittaa käytännössä sitä, ettei wappu ole binäärisesti tosi tai epätosi, vaan kullakin on oma wappufiiliksensä suljetulla välillä [0, 1]. Esim. wappufiilis 0.0 tarkoittaa, ettei ole wappufiilistä lainkaan, 0.71 tarkoittaa, että henkilöllä on 71-prosenttinen wappufiilis ja 1.0 tarkoittaa, että on täysi hulina päällä.In practice, subjective fuzzy Wappu means that Wappu is not either binary true or false but each individual has their own Wappu feeling between the closed interval of [0, 1]. For instance, Wappu feeling of 0.0 means that one has no Wappu feeling at all, 0.71 means that one has 71 % Wappu feeling and 1.0 means that one is going full ahead.
8
Tämän laskentataulukon tarkoitus on kartoittaa wapun viettäjien wappufiiliksiä fuksimajurin ensimmäisestä päiväkäskystä Valpurin päivään 1.5. saakka. Fiilisdatasta voi piirrellä hienoja käppyröitä ja analysoida erilaisten wappuvipeltäjien wappukäyttäytymistä. Hauskinta kuitenkin on jakaa hyvää wappufiilistä toisten kanssa. The meaning of this spreadsheet is to collect the feelings of Wappu-goers starting from the freshman major's first order of the day to Walburgis day. Feeling data can be used to draw fabulous charts and to analyse the Wappu behaviour of different Wappu-goers. Ultimately, the meaning is to share great Wappu feeling with others.
9
OhjeetInstructions
10
Yhtyessäsi muiden wappufiilistelijöiden joukkoon avaa "Fiilikset"-välilehti, lisää nimesi muiden perään ja kirjoittele numeraalinen fiiliksesi kunkin päivän kohdalle Valpurin päivän lähestyessä. When you want to participate in the research, open the "Fiilikset"-tab, add your name after the others and write your numeric feeling on each day while Walbrugis day approaches.
11
Käytä vain lukuarvoja välillä [0, 1]. Käytä desimaalierottimena pistettä.Use only values between [0, 1]. Use dot as the decimal separator.
12
Hiplaa vain omaa riviäsi. Muiden rivien kosketteleminen muuten kuin kommentointitarkoituksessa on huono idea. Samoin huono idea on esim. järjestää nimet aakkosjärjestykseen. ctrl-f on ystäväsi nimesi etsinnässä.Touch only your own row. Touching others' rows in other means than commenting is a bad idea. Rearranging the names for instance is also a bad idea. ctrl-f is your friend when finding your row.
13
Wappuna päivät menevät helposti sekaisin. Siksi ylälaidan päivämääriin voi lisätä noteja kyseisen päivän wappuriennoista helpottamaan fiilistelyä. Klikkaa oikealla ja valitse "Insert note".During Wappu one typically gets days mixed. That's why you can add event notes to the dates in the top to ease figuring out what happened on each day. Right-click and choose "Inser note".
14
Voi olla mielenkiintoista lukea ihmisten perusteluita wappufiilikselleen. Omaa wappufiilistään kannattaakin kommentoida klikkaamalla päivän lukuarvoaan oikealla ja valitsemalla "Insert comment". Myös muiden touhuja voi olla hauska kommailla.It may be interesting to read others' motivations on their Wappu feelings. Feel free to comment your Wappu feelings by right-clicking your numeric feeling of the day and choosing "Insert comment". It might also be fun to comment other people's feelings.
15
Tilastolukuja kultakin päivältä voi käydä vilkaisemassa "Laskenta"-välilehdeltä.Under the "Laskenta" tab you can see the statistical figures for each day.
16
Vietä subjektiivisen sumea wappu!Have a subjective fuzzy Wappu!
17
Links
18
http://tinyurl.com/wappu2016Leads here
19
https://www.facebook.com/wappufiilisWappufiilis in Facebook
20
https://www.facebook.com/groups/wappufiilisJoin the Wappu Engineering Research Group
21
http://wappu.fiEvents of #AaltoWappu
22
http://www.suomenpisinwappu.fi/Events of the tallest Wappu in Finland #LPRwappu
23
http://www.ttyy.fi/wappu/kalenteriEvents of the most Tampere Wappu in Finland
24
http://www.paraswappu.fi/The Oulu's best Wappu
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Ohjeet
Fiilikset
Laskenta
Sheet9
Sää (Otaniemi)
Form Responses 1
 
 
Main menu