5_พ สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.5/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1 นายฑิณภัฏ ภักดี1 1 2 2545 4 6 2561 50 168
15
2
นายณรรรดรณ์ ครุธาโรจน์
1 17 6 2545 4 6 2561 72 177
16
3
นายดนุนัย ละม้ายทอง
1 20 1 2545 4 6 2561 65 169
17
4
นายไทภูวนาถ โยชน์เมืองไพร
1 14 1 2545 4 6 2561 73 170
18
5
นายธงไทย ทองสุพรรณ์
1 23 3 2545 4 6 2561 70 173
19
6
นายธนภัทร ไทยโอสถ
1 6 8 2544 4 6 2561 58 178
20
7
นายปรินทร พรมจาด
1 30 5 2544 4 6 2561 70 182
21
8 นายพิมุกข์ โมรา1 26 10 2544 4 6 2561 62 170
22
9
นายมรุพงศ์ โกทัน
1 20 5 2544 4 6 2561 68 183
23
10
นายวริทธิ์ ศรีชัยรัตนกูล
1 1 1 2545 4 6 2561 55 170
24
11
นายสัตบุรุษ มีทอง
2 2 7 2544 4 6 2561 80 177
25
12
นายเสริมสกุล เสริมพานิช
2 21 3 2545 4 6 2561 85 174
26
13
นายธนกร ค้าธัญญะ
2 17 9 2544 4 6 2561 67 175
27
14
นายปฏิมากร กันเขียว
2 17 9 2544 4 6 2561 65 178
28
15
นายพิสิษฐ์ ชาญวิโรจน์
2 20 6 2544 4 6 2561 64 178
29
16
นายศุภกร โชติศรี
2 11 4 2545 4 6 2561 64 170
30
17
นางสาวกัญญาวีณ์ เฉลิมชัย
2 2 5 2545 4 6 2561 66 164
31
18
นางสาวชุตินันท์ ทับโพธิ์
2 17 8 2544 4 6 2561 48.5 163
32
19
นางสาวณภิชญา ขวัญยืน
2 29 1 2545 4 6 2561 55 160
33
20
นางสาวธัญญากร นันเสือ
2 30 9 2544 4 6 2561 50 148
34
21
นางสาวธิตินันท์ อุบลสอาด
2 1 2 2545 4 6 2561 48 160
35
22
นางสาวพันธิตรา อาสาสรรพกิจ
2 20 11 2544 4 6 2561 54 173
36
23
นางสาวพิมพ์ชนก พัวพานิช
2 5 5 2545 4 6 2561 44 148
37
24
นางสาววรัชณ์ชนก สีเผือก
2 3 9 2544 4 6 2561 55 155
38
25
นางสาวสรัลนุช ศรีทอง
2 20 12 2544 4 6 2561 89 163
39
26
นางสาวณิชารีย์ จันขุด
2 25 9 2544 4 6 2561 39 146
40
27
นางสาวปรียาภา ไม่ยาก
2 23 4 2545 4 6 2561 60 165
41
28
นางสาวเกวลิน เสาเวียง
2 12 2 2544 4 6 2561 60 161
42
29
นางสาวคัชรินทร์ณี รจนาพนธ์
2 2 12 2544 4 6 2561 45.5 158
43
30
นางสาวสาธิตา ทองทิม
2 25 7 2544 4 6 2561 48 159
44
31
นายวทัญญู อชะเมตรา
1 4 6 2543 4 6 2561 67 176
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu