แจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค อาคารพจน์ สารสิน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาที่อยู่อีเมล1. ชื่อ-นามสกุล 2. ตำแหน่ง3. กลุ่มภารกิจ4. ประเภทงาน
5. สถานที่ขอใช้บริการ/ห้อง/ชั้น
6. รายละเอียดการแจ้งซ่อม
2
20/9/2017, 20:31:33
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหารงานโสตทัศนูปกรณ์Gl315
3
21/9/2017, 14:01:45ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยช่างเทคนิคกลุ่มภารกิจบริหารงานไฟฟ้าภายในลิฟต์
4
24/9/2017, 13:26:38ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยช่างเทคนิคกลุ่มภารกิจบริหารงานโทรศัพท์
ห้องเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ชั้น 3
5
24/9/2017, 13:58:50ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยช่างเทคนิคกลุ่มภารกิจบริหารงานไฟฟ้า
ชั้น 3 ห้องเจ้าหน้าที่บริหาร
6
24/9/2017, 14:06:16
นายเขษมศักดิ์ เมืองสนธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานโสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน GL 312 ชั้น 3
7
24/9/2017, 14:21:10ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยช่างเทคนิคกลุ่มภารกิจบริหาร
งานเครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียน GL 312 ชั้น 3
8
24/9/2017, 14:33:30ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยช่างเทคนิคกลุ่มภารกิจบริหารงานโสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน GL 218 ชั้น 2
9
24/9/2017, 15:14:55ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยช่างเทคนิคกลุ่มภารกิจบริหารงานไฟฟ้า
ห้องเรีย GL 218 ชั้น 2
10
24/9/2017, 15:22:40ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยช่างเทคนิคกลุ่มภารกิจบริหารงานไฟฟ้า
ห้องเรียน GL 218 ชั้น 2
11
24/9/2017, 15:34:35ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยช่างเทคนิคกลุ่มภารกิจบริหารงานประปา
ห้องเจ้าหน้าที่ ชาย ชั้น 3
12
27/9/2017, 17:01:00นายอัษฏาวุธ หาระมีเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มภารกิจบริหารงานไฟฟ้า
ห้องเรียนชั้น 1 ทั้งหมด
ระบบไฟส่องสว่างชำรุด
13
27/9/2017, 17:21:10นายอัษฏาวุธ หาระมีเจ้าหน้าที่พัสดุสถาบันภาษางานไฟฟ้าห้องเรียน ชั้น 1
ซ่อมระบบไฟต่อจากวันที่ 25กย60
14
28/9/2017, 15:43:47น.ส.เบญญาภา วิลัยปานอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานไฟฟ้า
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 223 ชั้น 2
ไฟในห้องดับ 2 หลอด
15
3/10/2017, 9:25:36นางฑึตึฐา เค้าปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ห้อง GL301 ชั้น 3
ติดตั้งคอมพิวเตอร์และเข้าห้วสายอินเทอร์เน็ต
16
3/10/2017, 9:35:57อาจารย์พิเศษอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน GL 213 ชั้น 2
มีเสียงรบกวนเวลาเปิดเครื่องเสียง
17
3/10/2017, 9:52:43อ.พิเศษอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์B216
เครื่องเสียงไม่ทำงาน
18
3/10/2017, 10:21:18
ดร.ภัควิรุฬห์ ถือสมบัติ
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานไฟฟ้า
ห้องน้ำอาจารย์หญิงชั้นสาม
หลอดไฟดับ
19
5/10/2017, 9:00:31
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหารงานประปาห้องประชุม 2ประตูชำรุด
20
5/10/2017, 9:38:10
นายเขษมศักดิ์ เมืองสนธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานโทรศัพท์ห้องช่างชั้น 3
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
21
5/10/2017, 15:15:52ส.อ.ธีรเดช ฤาไชยนักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบภายในอาคาร
อินเทอเน็ตใช้งานไม่ได้
22
6/10/2017, 14:37:54ดร.อลงกรณ์ ผาผงอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์GL314
ระดับเสียงจากคอมพิวเตอร์เบาและพบปัญหาการสนับสัญญาณของเครื่องฉายสามมิติ
23
6/10/2017, 15:01:35
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องกลุ่มบริหาร
download ไฟล์กระบวนงานไม่ได้
24
9/10/2017, 11:00:19
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
งานเครื่องปรับอากาศ
GL312แอร์ไม่เย็น
25
10/10/2017, 14:38:41อ.พิเศษอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์GL312
เครื่องเสียงไม่ทำงาน
26
10/10/2017, 14:39:19อ.พิเศษอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์B215วิชวลไลเซอร์ชำรุด
27
11/10/2017, 9:26:28รศ. สุภาพ ณ นครอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานไฟฟ้าห้อง GL 305 ชั้น 3แสงสว่างไม่เพียงพอ
28
11/10/2017, 14:22:27
นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องบริหาร
1. ไม่สามารถเปิดไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารได้ 2. วัน/เดือน/ปี ไม่อัพเดท 3. เครื่องช้า
29
17/10/2017, 14:51:09
นางสาวพัชราภรณ์ จันทหาร
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพักอาจารย์ชั้น3
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ RICOH
30
17/10/2017, 14:56:20อ.พิเศษอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์B215
สายไมค์ เสีย, เข้าเนตไม่ได้
31
18/10/2017, 10:37:45นายอัษฎาวุธ หาระมีเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มภารกิจบริหารงานไฟฟ้า
ห้อง GL159 ชั้น 1 สถาบันภาษา
ซ่อมหลอดไฟฟ้า+บัลลาสต์
32
18/10/2017, 14:40:40
นายเขษมศักดิ์ เมืองสนธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานโสตทัศนูปกรณ์
อาคารพิมล กลกิจ ห้องเรียน B215 ชั้น 2
สายไมค์ชำรุด
33
18/10/2017, 14:44:00รศ. สุภาพ ณ นครอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานไฟฟ้า
อคารพจน์ สารสิน ห้องGL305 ชั้น 3
ไฟภายในห้องไม่สว่าง
34
18/10/2017, 14:52:48ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้บริหาร
3 งาน/เครื่องปรับอากาศ/ม่าน/เก้่าอี้
อาคารพจน์ สารสิน ห้องเรียน GL219 ชั้น 2
เครื่องปรับอากาศมีฝาเปิดออกมา/ม่านหลุด/เก้าอี้ด้านหลังห้อง
35
18/10/2017, 14:52:49
นายชัยมงคล เล่งตระกูล
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจวิชาการงานอาคารห้อง GL 103
กลอนประตูปิดไม่สนิท
36
18/10/2017, 14:57:38รศ. สุภาพ ณ นครอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพัก
พบปัญหาเมล์ error ,และจัดทำกรุ๊ปเมล์อาจารย์ผู้สอนวิชา 000156
37
18/10/2017, 14:57:59ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้บริหาร
งานประปา และสุขาภิบาล
อาคารพจน์ สารสิน ห้องเรียนGL218 ชั้น 2
เก้าอี้หุ้มเบาะสีเหลืองเอียงผิดปกติ
38
18/10/2017, 15:56:03
นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มภารกิจบริหารโต๊ะสำนักงานห้องผู้อำนวยการ
ที่จับลิ้นชักโต๊ะสำนักงาน
39
19/10/2017, 9:36:37
ดร.ภัควิรุฬห์ ถือสมบัติ
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพักอาจารย์ชั้น 3
wifi ใช้ไม่ได้ เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
40
19/10/2017, 9:45:46
ผศ.ธีรพันธ์ บัญญัติรัชต
อาจารย์
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้
41
19/10/2017, 9:50:55
ผศ.ธีรพันธ์ บัญญัติรัชต
อาจารย์
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพัฒนาคุณภาพ
ัYoutube เวลาค้นหาวีดิโอมีการแสดงผลเป็นเกมส์
42
20/10/2017, 14:20:13นางสาวสุนิสา อ่อนตานักวิชาการศึกษากลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL312
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้
43
20/10/2017, 14:21:26ดร.อลงกรณ์ ผาผงอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพักอาจารย์ชั้น 3
ติดตั้งฟอนต์ Thai Sarabun Psk
44
20/10/2017, 14:22:15ดร.อลงกรณ์ ผาผงอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานเครื่องปรับอากาศ
GL314แอร์ไม่เย็น
45
25/10/2017, 10:33:22แม่บ้าน ชั้น 3
พนักงานดูแลสวน ต้นไม้ และทำความสะอาด
แม่บ้าน
งานประปา และสุขาภิบาล
อาคารพจน์ ห้องน้ำชาย ชั้น 3
สายฉีดชำระหัก
46
25/10/2017, 10:36:58
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
งานเครื่องปรับอากาศ
อาคารพจน์ ห้องประชุม GL336 ชั้น 3
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
47
25/10/2017, 11:09:07
นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มภารกิจบริหารงานไฟฟ้า
อาคารพจน์ ห้อง ผอ.สำนัก ชั้น 3
ไฟดับ 2 หลอด
48
30/10/2017, 10:18:13นางสาวพัชนี สมพงษ์นักวิชาการศึกษา
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
ซ่อมบานประตูห้อง 302 ชั้น 3
บานสวิงสำหรับดึงประตูให้ปิด ไม่ยืดหยุ่น เวลาปิดมีเสียงดัง
49
30/10/2017, 10:55:10
นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้อง GL 101(กลุ่มวิชาการ)
ลงโปรแกรม KKUFMIS
50
30/10/2017, 11:08:53
นางสาวเบญญาภา วิลัยปาน
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์B214เครื่อเสียงชำรุด
51
31/10/2017, 11:23:19
นางสาวภัสราภรณ์ พรหมเทพ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
กลุ่มภารกิจบริหารงานโทรศัพท์ห้องวิชาการ GL 101
เพิ่มจุดติดตั้งโทรศัพท์ภายในสำนักฯ
52
31/10/2017, 13:21:11
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
งานประปา และสุขาภิบาล
B216ลูกบิดประตูชำรุด
53
31/10/2017, 14:30:45นางสาวพัชนี สมพงษ์นักวิชาการศึกษา
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้อง 301 ชั้น 3
ไม่สามารถเปิดซ่องสำหรับใส่แผ่น CD ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
54
2/11/2017, 9:57:24
นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มภารกิจบริหารผ้าม่านสำนักงาน
ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ
ผ้าม่านชำรุด
55
2/11/2017, 11:28:56นางจินตนา กนกปราน
นักวิชาการศึกษา (เชี่ยวชาญ)
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
word ไม่สามารถ save เป็น pdf ได้
56
2/11/2017, 13:36:21
นางสาวพัชราภรณ์ จันทหาร
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL305
Computer PC เปิดไม่ได้ค่ะ
57
2/11/2017, 14:45:25ดร.อัญชนา สมดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้บริหารงานไฟฟ้า
58
2/11/2017, 14:46:43ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้บริหารงานไฟฟ้าหห
59
2/11/2017, 14:54:52ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บริหารงานไฟฟ้าหหหหหห
60
2/11/2017, 14:57:56ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
ผู้บริหารงานไฟฟ้าsssss
61
3/11/2017, 10:03:00
ผศ.ธีรพันธ์ บัญญัติรัชต
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
เปลี่ยน password ของ KKUmail ไม่ได้
62
3/11/2017, 11:29:17
นายเขษมศักดิ์ เมืองสนธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุ่มภารกิจวิชาการ
ฉากกั้นขึ้นลง ทางเข้าลานจอดรถสำนัก
ลานจอดรถพจน์ สารสิน
Sensor ฉากกั้น-ขึ้นลง ทางเข้าลานจอดรถสำนักชำรุด
63
8/11/2017, 15:54:45
นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ืnotebook
ลงวินโดว์และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้งานสะดวกขึ้น
64
9/11/2017, 10:06:09
ดร.ภัควิรุฬห์ ถือสมบัติ
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้อง 326ปริ้นเอกสารไม่ได้
65
10/11/2017, 14:13:41นางฑึตึฐา เค้าปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องบริหาร งานพัสดุ
ปรับไฟล์แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบใหม่ 2560
66
10/11/2017, 15:52:18บังอร ทิพยกรรณ
พนักงานดูแลสวน ต้นไม้ และทำความสะอาด
กลุ่มภารกิจบริหารงานไฟฟ้าห้องเรียน GL 314ไฟดับ
67
10/11/2017, 15:53:28
นายเขษมศักดิ์ เมืองสนธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานประปา และสุขาภิบาล
ทางเดินกลาง ชั้น 3มีน้ำหยดลงจากเพดาน
68
10/11/2017, 17:24:41
นายเขษมศักดิ์ เมืองสนธิ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กลุ่มภารกิจบริหารงานโสตทัศนูปกรณ์GL216คอมค้าง
69
13/11/2017, 11:11:07
นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพักอาจารย์ัชั้น 2
ติดตั้ง Printer RICOH
70
14/11/2017, 13:14:54
นางสาวสุธาสินี โคตรสีทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนและงบประมาณ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL301
1. ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องปริ๊นรุ่น Aficio MP301 ได้
71
23/11/2017, 11:10:45
นางสาวสุธาสินี โคตรสีทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องฝ่ายแผน
ลงวินโดว์ 10 และติดตั้ง ปริ๊นเตอร์
72
30/11/2017, 11:10:35
นางปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มภารกิจบริหารงานโทรศัพท์ห้องบริหาร ชั้น 3
ต่อพ่วงโทรศัพท์ภายใน
73
7/12/2017, 9:19:36นายอัษฎาวุธ หาระมีเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มภารกิจบริหาร
งานเครื่องปรับอากาศ
สถาบันภาษา ห้องอาจารย์ต่างชาติ GL211
น้ำแอร์หยด
74
7/12/2017, 9:58:39นายอัษฎาวุธ หาระมีเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มภารกิจบริหาร
งานเครื่องปรับอากาศ
สถาบันภาษา ห้องอาจารย์ต่างชาติ GL211
น้ำแอร์หยด
75
7/12/2017, 10:04:53รศ. สุภาพ ณ นครอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานเครื่องปรับอากาศ
อาคารพจน์ สารสิน ห้อง GL 305 ชั้น 3
เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
76
12/12/2017, 16:29:20
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
งานเครื่องปรับอากาศ
ห้องพัฒนาคุณภาพ ห้องบริหาร ห้องฝ่ายอาคาร
ไฟไม่เข้า ไม่สามารถเปิดได้
77
14/12/2017, 13:03:53
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
งานเครื่องปรับอากาศ
ห้องพักอาจารย์สุภาพ
ไม่เย็น มีเพียงลมร้อน
78
18/12/2017, 8:42:46
นางสาวสุธาสินี โคตรสีทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพัฒนาคุณภาพ (ห้อง GL301) ชั้น 3
ไม่สามารถสั่งปริ๊นกับเครื่อง RICOH ได้
79
18/12/2017, 9:29:01นางฑึตึฐา เค้าปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องกลุ่มภารกิจบริหาร
จอคอมพิวเตอร์แสดงผลกลับหัว
80
18/12/2017, 10:17:54
นางสาวพัชราภรณ์ จันทหาร
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL326
Print ไม่ได้เนื่องจาก อัพเดท window ค่ะ
81
20/12/2017, 14:47:59นางสาวสุนิสา อ่อนตานักวิชาการศึกษากลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL101 ชั้น 1
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ มีอาการจอภาพวิ่งเป็นคลื่นสีและดำสลับไปมา ก่อนดับมีเสียงของเครื่องดังมากและดับ
82
21/12/2017, 10:37:51นางสาวสุนิสา อ่อนตานักวิชาการศึกษากลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL101
หน้าจอคอมพิวเตอร์ภาพที่แสดงมีความเบลอ ภาพไม่คมชัด
83
27/12/2017, 10:18:58นางสาวพัชนี สมพงษ์นักวิชาการศึกษา
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
302
computer ไม่สามารถสั่งปริ้นผ่านระบบ network ได้
84
27/12/2017, 13:31:29นางจินตนา กนกปราน
นักวิชาการศึกษา (เชี่ยวชาญ)
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพัฒนาคุณภาพ
การแชร์เอกสารใน Google Drive
85
27/12/2017, 14:11:30นางสาวพัชนี สมพงษ์นักวิชาการศึกษา
กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ
งานอาคาร302
บานยึดสปริงประตูห้อง 302 ชำรุด
86
28/12/2017, 14:19:03
ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมถาวรก
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานเครื่องปรับอากาศ
GL 109
หนูกัดท่อที่ต่อลงมาจากเพดานถึงเครื่องปรับอากาศ
87
8/1/2018, 14:05:00ดร.อลงกรณ์ ผาผงอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพัก อ.หญิงติดตั้งปริ๊นเตอร์
88
8/1/2018, 14:07:09อ.พิเศษอาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL314เมาส์ใช้การไม่ได้
89
8/1/2018, 14:30:40นางสาวสุนิสา อ่อนตานักวิชาการศึกษากลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องวิชาการลง โปรแกรม Nero
90
15/1/2018, 15:10:54
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL214เสียงจากคอมฯ ไม่ออก
91
15/1/2018, 15:11:52
รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวรอก
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL314
ไม่สามารถเอาCD ออกจากช่องได้
92
16/1/2018, 9:25:24นางสาวสุนิสา อ่อนตานักวิชาการศึกษากลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
101
เวลาและวันบนคอมพิวเตอร์ไม่อัพเดตเป็นปัจจุบันคาดว่าถ่านน่าจะหมด
93
18/1/2018, 9:19:46
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหารกายภาพ
ประตูทางเข้าอาคารด้านหน้า (ทิศตะวันออก)
ประตูหมายเลข 3 ชำรุด ล๊อกไม่ได้
94
19/1/2018, 10:46:59
อาจารย์ประจำวิชา 000156
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการงานโสตทัศนูปกรณ์GL216เสียงไมค์ไม่ออก
95
19/1/2018, 14:19:34
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
GL215
คอมพิวเตอร์เข้า Windows ไม่ได้
96
19/1/2018, 15:25:22นางฑึตึฐา เค้าปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ชำนาญการ)
กลุ่มภารกิจบริหาร
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องบริหาร
คอมพิวเตอร์ช้า และ error บ่อย
97
30/1/2018, 14:58:33
ผศ.ดร.พญ.มณีวรรณ แท่นรัตนวิจิตร
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพักอาจารย์ชั้น3
แปลงไฟล์ powerpoint เป็น pdf
98
30/1/2018, 14:59:39
ดร.ภัควิรุฬห์ ถือสมบัติ
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานเครื่องปรับอากาศ
ห้องพักอาจารย์ชั้น 3
มีกลิ่นคล้ายหนูตายในช่องแอร์
99
30/1/2018, 15:02:50
นายจักรินทร์ ศิลารัตน์
นักสารสนเทศกลุ่มภารกิจบริหาร
เจาะผนังติดกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 และนาฬิกา
ห้องประชุม 1(GL336),ห้องประชุม2
ติดตั้งกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ห้องประชุม 1 และติดตั้งนาฬิการห้องประชุม2
100
2/2/2018, 10:57:25
ดร.ภัควิรุฬห์ ถือสมบัติ
อาจารย์กลุ่มภารกิจวิชาการ
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ห้องพักอาจารย์ชั้น 3
ลงไดร์เวอร์การ์ดจอ
Loading...
Main menu