รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานปั่นจักรยาน คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานปั่นจักรยาน "คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์" วันที่ 27 กพ 2561
2
3
ลำดับที่
ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทีม
หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่
4
1นายสมควร ไชยสมบัติ094-371-1532
5
2นางสาวกัลยา อนุรักษ์089-951-1722
6
3นายศุภวัฒน์ ศึกษากิจ089-951-1325
7
4นายฤทธิไกรใจเกิด086-915-9597
8
5นายวีระพงษ์เชื้อเมืองพาน080 - 494 - 9221
9
6นายดนัยวัฒน์วงค์สารภี081 - 386-9988
10
7นายนิพนธ์ฟูคำ081- 473 - 9383
11
8นายอดุลย์หลักไม้093- 153 -5394
12
9นายจรัญปัญญายอง0819508274
13
10นายชัยสุรัตน์วงค์ปางมูล081-166-5594สักทองไบค์
14
11นายประทีปขาววัด090- 487 -4815สักทองไบค์
15
12นายเทวฤทธิ์วิชัย081 - 881 -1965สักทองไบค์
16
13นายชาญศักดิ์เชื้อเมืองพาน095 -569-7271สักทองไบค์
17
14นายสุพรรณอริยะภาพ094-745-6949สักทองไบค์
18
15นายอุดมดิเรกศกวังมณี088 - 269-9313สักทองไบค์
19
16นายณัฐกานต์สิทธิยศ081-628-5812สักทองไบค์
20
17นางสาวสายพิณใจผาวัง081 - 473-6270 สักทองไบค์
21
18นายมนตรีอัมพรรัตน์084-045-1908ปั่นแอ่วแม่สรวย
22
19นางสาววรรดาคำภีระ081 - 883-2982ปั่นแอ่วแม่สรวย
23
20นายวิรัตน์ปัญญาแก้ว
0807902992ปั่นแอ่วแม่สรวย
24
21นายคำตั้นสามแก้ว
0899503579ปั่นแอ่วแม่สรวย
25
22นายสุชาติคำภีระ0818832982ปั่นแอ่วแม่สรวย
26
23นางรุ่งกมล
ลี0840451908ปั่นแอ่วแม่สรวย
27
24นายธิติพงศ์จันทร์เต็ม0818832982ปั่นแอ่วแม่สรวย
28
25นายกมลชัยวงค์081 - 746-0470
29
26นางสาวชุติปภาเรืองจิตต์062-234-4995ทีมสวนตุง
30
27นางจินตนาสมประสงค์089-636-7416ทีมสวนตุง
31
28นายดนัยวัฒน์สนองญาติ081-961-1285ทีมสวนตุง
32
29นายถนอมศักดิ์ใจมา089-682-3176ทีมรีเลย์ทิพย์
33
30นายยุุทธศักดิ์ดวงไทย0917051223ทีมรีเลย์ทิพย์
34
31นายพฤทธิ์รัตนพฤกษ์
35
32นายมานิตย์ประจันต๊ะ
36
33นายอนันต์เรืองหยอย0810205125
37
34นางศิริภาเนตรสุวรรณ์0861152304
38
35นายสมศักดิ์พวงกุหลาบ0831565251we love bike
39
36นายสมพรพวงกุหลาบ0819984276we love bike
40
37นายสมศักดิ์ิ์ศรีฟ้าwe love bike
41
38นายทินกรสืบสกุลแก้วwe love bike
42
39นายคมสันต์ชื่นอารมย์we love bike
43
40นายทนงศักดิ์พรมติ๊บspeed2น่องป้าว
44
41นางสาวสุภินรดาสุวรรณ0979835982ฝุ่นฟุ้ง
45
42นายเพทายจันทราพูนRFF
46
43นางสาวรักษ์ศรีสุข0821969910
47
44พ.ท.จำนงค์ชัยสุวรรณ์0843782202เสือลายพราง
48
45ร.อ.ทศพลปันนะสุทธิพันธ์0898511939เสือลายพราง
49
46ร.อ.อุดมศักดิ์ศิริพรรณรัตน์0885892818เสือลายพราง
50
47ร.ต.ยุุทธศักดิ์ดวงไทย0917651223เสือลายพราง
51
48นายสุทัศน์พวงมาลา
52
49นายสุวรรณ์ยานุ
53
50นายสุชาติคู่พิทักษ์ขจร
54
51ร.อ.ชัยชาญลาภยศ
55
52นายบุญญฤทธิ์คำเผ่า
085-566-5571 โรงเตี๊ยม 168 แม่สาย
56
53นายภิรมย์ศรฤทธิ์0821112069 โรงเตี๊ยม 168 แม่สาย
57
54นายพงษ์พัฒน์อาซ้อกุ่0923746654โรงเตี๊ยม 168 แม่สาย
58
55นายหยุดเรืองรังษี0804971437โรงเตี๊ยม 168 แม่สาย
59
56นายปิยะพงษ์ ธิจั่น0848835795โรงเตี๊ยม 168 แม่สาย
60
57อุทัยมุ่งหน้าที่0818839352
61
58นายวุฒิชัยยานะ
0869114532
เสือสุขภาพเชียงแสน
62
59นายณรงค์พลอินต๊ะยศเชียงของไบค์
63
60นายดุจดรินทร์คำฟู
เชียงของไบค์
64
61นายสุชาดาสมฤทธิ์0811123670ลูกหมูทีม
65
62นายเสงี่ยมพรหมศรี0956731949เวียงชัยไบค์
66
63นายหลวยศรีมอย0826987846เวียงชัยไบค์
67
64นายชนะ
อินท้าวตัน0840452323สักทองไบค์
68
65นายนิกรพึ่งมา0834733191สักทองไบค์
69
66นายสุรินทร์อู๋เมืองคำ0820397977สักทองไบค์
70
67นายแก้วช่างเป่า0643358208
71
68นายมานพยิ้มสาระ0815966549พะเยา 60
72
69นางคริสต์มาสยิ้มสาระ0876599447พะเยา 60
73
70นายพายัพวงศ์ไชยา0812896198พะเยา 60
74
71นางเกษรวงศ์ไชยา0861168767พะเยา 60
75
72นายสุวินพรหมา0897578155จักรยานพาน
76
73นายรักษ์ศรีสุข0821969910
77
74นายสมคิดจับใจนาย081 993 1703
78
75นายนิพนธ์์สุวัฒนวนิช085 718 1899
79
76นายสว่างไชยวงค์พะเยาไบค์
80
77นายอดิเทพชาวน่านพะเยาไบค์
81
78นางกมลพรรณไชยวงค์พะเยาไบค์
82
79นายยอดชาย
หน่อแก้ว0847411314เสือสุขภาพเชียงแสน
83
80นายบุญเรืองไชยลังกา
เสื่อสุขภาพเชียงแสน
84
81นายฉลองเตมีศักดิ์เสื่อสุขภาพเชียงแสน
85
82นายสุรชัยกาแก้ว0861953685เสื่อสุขภาพเชียงแสน
86
83รตท.คะนองปัญจะศรี0616731515เสื่อสุขภาพเชียงแสน
87
84นายฤทิชัยยอดสุวรรณ0914876893สักทองไบค์
88
85นางไพวัลย์กันธิยะ0804969293รีเลย์ทิฟ
89
86นายพนมปิงอ่อน0899990494รีเลย์ทิฟ
90
87รตท.ทนงศักดิ์สุตะวงศ์0864301198เสื่อสุขภาพเชียงแสน
91
88นายพัฒพงษ์เตียวสถาพร894354694Format Trin-X Team
92
89ถนอมเกียรติเตชะตนFormat Trin-X Team
93
90นายแอ๊ดอ๊อดเดช0817243035Addbike
94
91นายพิพัฒน์ยามีAddbike
95
92นายกมลครูบาAddbike
96
93นายกิตติพศเดโชปถัมถ์Addbike
97
94นายประเวชแก้วปุ๋ย0899502964แม่ข้าวต้ม
98
95นายคมสันต์ปฎิกรณ์สายขม กลมเดียวไม่พอ
99
96นางเพ็ชรีปฎิกรณ์สายขม กลมเดียวไม่พอ
100
97นายอนันต์บุญราศรีสายขม กลมเดียวไม่พอ
Loading...
Main menu