1.คัดลามมือ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบส่งรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
1. กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1หนองบัววิทยายนด.ญ.กุลสตรี จันทร์วังทองนางมัณฑนา คล่องดี/0929424772
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
7
เมือง 2บ้านกุดเต่า
เด็กหญิงศิรัญญา ปักกาเสติ
นางนัชชาศิริ ลินทา/0981573571
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
8
เมือง 3บ้านโนนสูงใหม่วังทองด.ญ.ทักษอร โคตรหมอ
นางวารุณี ชุมภูปิก/0819757360
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
9
เมือง 4บ้านห้วยโจด
เด็กหญิงนัสนันท์ วงสวรรค์
นางจตุพร สุหา/0879533582นายสุบิน พาลี/0872151544
10
เมือง 5บ้านโนนม่วงเด็กชายสิงหา บุญพานายสุวรรณ ขุนอินนางสุภาวดี นาคฤทธิ์ ๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
11
เมือง 6
บ้านหินลับศิลามงคล
เด็กหญิงการะเกด แก้วก่ำ
นางคำใส พวงปัญญา/084-9546908
12
เมือง 7ร่มเกล้าเด็กหญิงวราพรรณ ศิริเวช
1นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก/0934145454
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
13
เมือง 8
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
เด็กหญิงพัชรา ตัสสระเกษ
นางพิมพา อัมเพิลบี้ 0892791692
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
14
เมือง 9บ้านโคกกง
1เด็กหญิงเมธาวารี มีปากดี
1นางสาวแสงทอง ภูวิชัย
นางสาวรัชนี แสนเหวิม /086-2284554
15
เมือง 10บ้านห้วยหามต่างเด็กหญิงนิภาพร ชูศรี นางอุไรวรรณ บัวลอย /0973040098
นางสาวชุติมา ยืนทน /097-9894454
16
เมือง 1111
17
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กชายฐากร โกวิทย์
นางมนัญญา อามาตย์มนตรี 0856807762
นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0971282955
18
ศรีบุญเรือง 2
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
เด็็กหญิงปัญญาพร ภูหนองโอง
1นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรี
นางสุพัตรา โภคานิตย์ /087-8622418
19
ศรีบุญเรือง 3
บ้านโนนหว้าทองด.ญ.พรรณภัทร แก้วมะณีนางสาวรุ่งตะวัน บุดดาซุย
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 0899645725
20
ศรีบุญเรือง 4
บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด1ด.ญ.อุไรวรรณ รัตนแสง1น.ส.วนิิดา ผลานิสงฆ์นางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
21
ศรีบุญเรือง 5
บ้านห้วยบงธนาคารกรุงเทพ19
ด.ช.จิรายุทธ ตีชัยรัมย์นางวีรยา ลี้พงษ์กุล 0833565637นายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
22
ศรีบุญเรือง 6
ชุมชนบ้านนากอกด.ญ.กวิตา ในสูงเนินนางสาวศนิญา คงเขตชินบุต
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
23
ศรีบุญเรือง 7
7บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กชายอัคเดช พระเวียงคำ
นางสาวพัชรินทร์ หารโสภา0629792453
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
24
ศรีบุญเรือง 8
โรงเรีียนกุดหานสามัคคี
เด็กหญิงชญานุตม์ พงษ์ไทย
นายอำนวย ก่ำแก้ง 0914170838นายอำนวย ก่ำแก้ง 0914170838
25
โนนสัง 1
โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์
1ด.ช.ภูริทัต ดอนบุราณ1นางสาวชนม์นิภา โพธินานายชัยฤกษ์ โอฆะพนม 0640587317
26
โนนสัง 2 บ้านโคกป่ากุง
1เด็กหญิงพิมมาดา ดอกไม้เงิน
1นางสาวพิกุล มณีมงคล
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ 0961064463
27
โนนสัง 3บ้้านห้วยบง1 เด็กชายภูวนาท พันชาติ
1 ว่าที่ ร.ต. ยุทธศักดิ์ จันทร์กอง/097-3186532
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
28
โนนสัง 4บ้านโคกสะอาดเด็กหญิงฐานิตา จำปาทองนายประยูร แก้วพิลา
นางสาวนันทพร ภานุเวศ /0879479124
29
โนนสัง 5บ้านหนองเล้าข้าว
เด็็กชายณรงค์ แก้วลือชัย
นางศิริพร เดชะกุล
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
30
โนนสัง 6บ้านกุดฉิมด.ช ณัฐวุฒิ เวียงคำนางวรรณี เหล่าบ้าค้อนายวิศวะ ห้าวหาญ/0821203872
31
โนนสัง 7บ้านหนองแวงป่งสังเด็กชายรัตนชัย อนุศรีนายอดิศร วิธุสุวรรณกุลอัมพร ชาวไทย
32
2. กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทบุคคล
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 1หนองบัววิทยายนด.ญ.อภิชญา บุญหลักคำ
นางสาวนงเยาว์ สามารถ/0986529594
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
35
เมือง 2บ้านนามะเฟืองเด็กชายรพีพัฒน์ ศรีอุดม
นางสาวโสภา เจริญชัย/0623576640
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
36
เมือง 3บ้านพร้าวด.ญ.วิภาวรรณ สมเพท
นางนิภาลัย ทองชาติ/0806203370
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
37
เมือง 4บ้านโนนคูณ
เด็กหญิงอาทิตยา พระสุวรรณ
นางคงฤทธิ์ นันทะแสง/0986241468
นายสุบิน พาลี/0872151544
38
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์เด็กหญิงนรีรัตน์ สมณะ
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
39
เมือง 6บ้านดอนยานาง
เด็กหญิงกุลธิดา คาระบุตร
นางสาวกชพร พลศักขวา/085-6598187
40
เมือง 7ร่มเกล้าเด็กหญิงชลธิชา ทนทานนางอรทัย ศรีทะรัง/0847310393
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก/0934145454
41
เมือง 8
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนมูลลักษณ์
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
42
เมือง 9บ้้านโคกกุง1ด.ญ.ณัฐธิดา รักษาแก้ว1นางสาวรัชนี แสนเหวิม
นางสาวรัชนี แสนเหวิม /086-2284554
43
เมือง 10บ้านโคกน้ำเกี้ยง1 ด.ญ.เมธาวี ตอสกุล1 นายปรีชา แซ่นสีดา / 082-8852619
นางสาวชุติมา ยืนทน /097-9894454
44
เมือง 1111
45
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
เด็กหญิงวีรภัทรา มางิ้วนางสุพัตรา อดทน 0899442065นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0971282955
46
ศรีบุญเรือง 2
บ้านหนองบัวน้อยเด็็กหญิงพรสุดา โนนศรีนางบังอร กุดวิลา
นางสุพัตรา โภคานิตย์/087-8622418
47
ศรีบุญเรือง 3
บ้านมอเหนือด.ญ.กิตติกา มานะศิลป์นายสุระวิทย์ ฉลาดคิด
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
48
ศรีบุญเรือง 4
บ้านสร้างเสี่ยน1ด.ช.พัชราภรณ์ รื่นรวย1นายเกษม กองเกิดนางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
49
ศรีบุญเรือง 5
โนนคูณวิทยาเด็กหญิงปริดา ขาวแตนายเสถียร สุภรัตนกูลนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
50
ศรีบุญเรือง 6
บ้านหนองผือท่าปากเป่งด.ช.ลนา ชัยโยธานางสาวจุไรรัตน์ อินทรเพชร
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
51
ศรีบุญเรือง 7
บ้านหนองคังคาเด็กหญิงวราพร นารินนท์
นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้ว0860397411
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
52
ศรีบุญเรือง 8
บ้านกุุดแท่นด.ญ. มิ่งขวัญ พรมตานางวสาวสุนิษา สังฆรัตน์
นางสาวสุนิษา สังฆรัตน์ 0833425498
53
โนนสัง 1โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย1ด.ญ.มยุรินทร์ แก้วมาตย์1นางรัตนาภรณ์ ทวิลานายชัยฤกษ์ โอฆะพนม 0640587317
54
โนนสัง 2 บ้านหนองตานา1 เด็กหญิงญาณัจฉรา ใจงาม1 นางสาวไพรลิน เชื่อสุข
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ 0961064463
55
โนนสัง 3บ้้านห้วยบง1 เด็กชายอมรเดช สมภาร
1 ว่าที่ ร.ต. ยุทธศักดิ์ จันทร์กอง/097-3186532
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
56
โนนสัง 4บ้านโคกสะอาดเด็กหญิงจันทิมา คำร่วงนายสุพจน์ หลาบหนองแสง
นางสาวนันทพร ภานุเวศ/0879479124
57
โนนสัง 5บ้านกุดกวางสร้อย
เด็็กหญิงปรียาอร สอนประเทศ
นายชัชชัย สมเพชร
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
58
โนนสัง 6บ้านหนองทุ่มด.ญ.สิริวิมล โพธิวิชัยนางสาวพวงทอง คงเจริญนายวิศวะ ห้าวหาญ/0821203872
59
โนนสัง 7หนองแวงป่งสังเด็กหญิงวรรนิสา นามวงษานายสุนทร ดอนปากจ้ำนายทองคำ ไชโย
60
3. กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑-๓ ประเภทบุคคล
61
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
62
เมือง 1หนองบัววิทยายนด.ญ.ชิดชนันท์ เหงาพรม
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี/0898414184
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
63
เมือง 2บ้านนามะเฟืองเด็กหญิงอัญชลี อินทร์ดี
นางจำเลียง เหล่าโพธิ์/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
64
เมือง 3บ้านพร้าวด.ญ.วิลาวัลย์ โสดสีกาวี
นางนิภาชัย ทองชาติ/0806203370
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
65
เมือง 4บ้านนาเลิง
เด็กหญิงนุชจิรา คำมณีจันทร์
นางวรณี แสงมุกดา/0872308747นายสุบิน พาลี/0872151544
66
เมือง 5หัวนาศึกษาวิทย์เด็กชายอชิรวิชย์ อิ่มจีน
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑-๒๖๓๖๕๖๘
67
เมือง 6
บ้านหินลับศิลามงคล
เด็กหญิงจิราวรรณ สีจันแดง
นางศุภาวดี กุลวงษ์/098-5407446
68
เมือง 7ร่มเกล้า
เด็กหญิงรัตติยา เหล็กกล้า
นางจรัส วาปีโส/0811582379นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
69
เมือง 8
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เด็กหญิงสุกัญญา คำสีแก้วครูปัทมา พรหมธี
นายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
70
เมือง 911
71
เมือง 10
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
1 นางสาวพนิดา ปานด้วง1 นายจำเนียร วิลัยปาน /083-2851815
นางสาวชุติมา ยืนทน /097-9894454
72
เมือง 1111
73
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยาเด็กหญิงเพ็ญนภา สุวรรณบลนางณัฐติยา เพ็ชรฟู นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0971282955
74
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรืองเด็็กหญิงญาโณบล ชัยสงค์นางสาวขวัญฤทัย ดาแพง
นางสุพัตรา โภคานิตย์ /087-8622418
75
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
ด.ญ.ยุพิน อาจหาญนางสาวดวงฤทัย ประดับศรี
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
76
ศรีบุญเรือง 4
บ้้านหนองอุ1น.ส.พรศิริ ศุภศร1น.ส.บุษบา คำภักดีนางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
77
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยาเด็กหญิงวิลาสินี ใสส่องนางสาวนงนุช ศรีเสมอนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
78
ศรีบุญเรือง 6
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ด.ญ.ญาณากร พร้อมสมุทรนางสาวจารุวรรณ เสนามนตรี
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
79
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงจิราพร บุญป้อง
นางสาวพัชรินทร์ หารโสภา 0629792453
นายสหพล ธรรมมา 0883040398
80
ศรีบุญเรือง 8
หนองแกสระแก้ววิทยา
เด็็กหญิงธนัชชา ศรีมารักษ์
นางวิภา พิชัย
นางสาวภาวินี อาสาชะนา 095-6639151
81
โนนสัง 111
82
โนนสัง 2 บ้านท่าลาด1เด็กหญิงสุภาศินี สีผุ
1นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยม
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ 0961064463
83
โนนสัง 3หนองปิงบุ่งบกวิทยา1 เด็กหญิงทักษิณา มูลอามาตย์1 นางวันวิสา ภูแพง
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
84
โนนสัง 4นิคมสงเคราะห์วิทยานางสาวสุนิษา ดอกเงิน
นายธวัตชัย เดี่ยวผา/0833322565
85
โนนสัง 5บ้้านถิ่นเด็กหญิงวรานุช สาน้อย 1นายพิกุล ทวีทรัพย์
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
86
โนนสัง 6บ้านค้อด.ญ.จอมขวัญ สุวรรณปัดนายวิศวะ ห้าวหาญ
87
โนนสัง 7โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
เด็กหญิงธาริณทร์ คำจันทร์
นางจำเนียร ป้องเรืองดิลกนายทองคำ ไชโย
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu