110.รายชื่อผู้ประเมินระดับคณะปี 60.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
2
ที่
ตำแหน่งทางวิชาการ
ดร.ชื่อ-นามสกุลสังกัด/คณะวิชา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
E-mailรหัสผู้ประเมินฯ KUหมายเหตุ
3
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บัญชา ชิณศรีคณะเกษตร081-619-9563agrbcc@ku.ac.th
4
2อาจารย์
สุจิตตา เรืองรัศมี
คณะเกษตร089-069-9595agrstrm@ku.ac.th
5
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
คณะเกษตร081-780-9677agrskk@ku.ac.th
6
4อาจารย์ดร.น้องนุช ศิริวงศ์คณะเกษตร081-923-3910agrnns@ku.ac.th
7
5อาจารย์ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตคณะเกษตร081-929-1474agrsspp@ku.ac.th
8
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญาคณะเกษตร098-8299113agrtwd@ku.ac.th
9
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์คณะเกษตร081-636-5122agrsnt@ku.ac.th
10
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัยคณะบริหารธุรกิจ082-355-8888haruthai.p@ku.ac.th
11
9อาจารย์ดร.ยอดมนี เทพานนท์คณะบริหารธุรกิจ086-773-9113yodmanee.t@ku.ac.th
12
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จินตนา สและน้อยคณะประมง081-207-0050ffisjid@ku.th.th
13
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจคณะประมง086-812-9822ffiskks@ku.ac.th ; ksatapornvanit@gmail.com
14
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
กังสดาลย์ บุญปราบ
คณะประมง089-891-5267ffisksb@ku.ac.th หรือ bffisksb@yahoo.com
15
13รองศาสตราจารย์ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คณะประมงffisspm@ku.ac.th
16
14อาจารย์ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์คณะประมง086-812-9822ffiskks@ku.ac.th
17
15อาจารย์ดร.จีรภา หินซุยคณะประมง089-8921944ffisjrp@ku.ac.th
18
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จรวย สุขแสงจันทร์คณะประมงffiscrs@ku.ac.th
19
17รองศาสตราจารย์ดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์คณะประมง098-595-9541ffistnt@ku.ac.th
20
18อาจารย์ดร.นภาขวัญ แหวนเพชรคณะประมง089-459-2113tearna@gmail.com
21
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์คณะประมง085-564-1105ffisjts@ku.ac.th
22
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาคม บำรุงสุขคณะมนุษยศาสตร์089-5218561fhumpkb@ku.ac.th
23
21
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วัฒนา อนันตผลคณะมนุษยศาสตร์081-208-0106fhumwna@gmail.com
24
22รองศาสตราจารย์ดร.กนกพร นุ่มทองคณะมนุษยศาสตร์081-428-7868kanokporn.n@ku.th
25
23อาจารย์ดร.กฤตยา ณ หนองคายคณะมนุษยศาสตร์081-9056076fhumkyn@ku.ac.th
26
24อาจารย์ดร.ธวัชชัย ทะราศรีคณะมนุษยศาสตร์085-417-9999Fhumtct@ku.ac.th
27
25รองศาสตราจารย์ดร.สาโรช อังสุมาลินคณะเศรษฐศาสตร์081-921-7259saroj.aungsumalin@gmail.com
28
26อาจารย์ดร.สมหมาย อุดมวิทิตคณะเศรษฐศาสตร์085-221-7744lbcsmu@ku.ac.th
29
27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นุชนาถ มั่งคั่งคณะเศรษฐศาสตร์086-9042780feconnm@ku.ac.th
30
28อาจารย์ดร.พรประภา คิคุทจิคณะเศรษฐศาสตร์083-0760155fecoppss@ku.ac.th
31
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์คณะศึกษาศาสตร์095-871-9789sunchai.p@ku.ac.th
32
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มนัสนันท์ หันถศักดิ์คณะศึกษาศาสตร์081-623-9926้hatthasak@hotmail.com
33
31
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุลคณะศึกษาศาสตร์089-895-5099fedustt@ku.ac.th
34
32รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลคณะศึกษาศาสตร์097-989-2991fedujnb@ku.ac.th
35
33
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญูคณะศึกษาศาสตร์087-497-2695feduopb@ku.ac.th
36
34
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะคณะศึกษาศาสตร์081-9098159fedujrw@ku.ac.th
37
35อาจารย์ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัยคณะศึกษาศาสตร์097-0212927feducsu@ku.ac.th
38
36อาจารย์ดร.สถิดาพร คำสดคณะศึกษาศาสตร์085-176-7671sathida_k@hotmail.co.th
39
37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญคณะศึกษาศาสตร์089-305-3727fedujmb@ku.ac.th
40
38
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐพล รำไพคณะศึกษาศาสตร์089-128-3763fedunpra@ku.ac.th
41
39
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นลินรัตน์ รักกุศลคณะศึกษาศาสตร์081-905-9919fedunrr@ku.ac.th
42
40
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุทุมพร อินทจักร์คณะศึกษาศาสตร์feduapi@ku.ac.th
43
41
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
รุ่งเรือง พูลศิริ
คณะวนศาสตร์fforrrp@ku.ac.th
44
42อาจารย์ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์คณะวนศาสตร์fforpwd@ku.ac.th
45
43
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมนิมิตร พุกงามคณะวนศาสตร์085-120-006fforsmp@ku.ac.th
46
44รองศาสตราจารย์ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสนคณะวิทยาศาสตร์089-699-8786fsciass@ku.ac.th
47
45
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
คณะวิทยาศาสตร์089-812-7810fscitpa@ku.ac.th
48
46
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
คณะวิทยาศาสตร์081-910-7621wiwat.w@ku.ac.th
49
47รองศาสตราจารย์ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัตคณะวิศวกรรมศาสตร์081-6822692fengppy@ku.ac.th
50
48
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์081-689-5500fengwsst@ku.ac.th
51
49อาจารย์ดร.
พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ081-804-1277fengppt@ku.ac.th
52
50
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์087-094-3030fengarl@ku.ac.th
53
51รองศาสตราจารย์
ประดนเดช นีละคุปต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์081-6208626pom@ku.ac.th
54
52รองศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุขคณะวิศวกรรมศาสตร์081 134 1144fengtwj@ku,ac,th
55
53
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จีมา ศรลัมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์086-534-3618cheema.c@ku.ac.th
56
54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นงลักษณ์ งามเจริญผู้ทรงคุณวุฒิ089-074-0691fengnln@ku.ac.th
57
55รองศาสตราจารย์ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณคณะวิศวกรรมศาสตร์089-1220868fengkyk@ku.ac.th
58
56
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรอนงค์ ผิวนิลคณะสิ่งแวดล้อม0818248649, 0814898649onanong8649@gmail.com
59
57อาจารย์ดร.อลงกรณ์ อินทรักษาคณะสิ่งแวดล้อม089-2300851ecuki@ku.ac.th
60
58อาจารย์ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์คณะสิ่งแวดล้อม081-6398184kittichai.d@ku.ac.th
61
59รองศาสตราจารย์
คณิตา ตังคณานุรักษ์
คณะสิ่งแวดล้อม089-670-4069kkanita.kt@gmail.com
62
60อาจารย์ดร.ธีราพร ทองปัญญาคณะสังคมศาสตร์097-181-5522fsoctrp@ku.ac.th
63
61
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรนัดดา ชิณศรีคณะสังคมศาสตร์099-115-9628fsocodc@ku.ac.th
64
62อาจารย์ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์081-689-9479archpmk@ku.ac.th
65
63อาจารย์สุพิชญา ศุภพิพัฒน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์087-050-2777archsys@ku.ac.th
66
64อาจารย์กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์085-6995994tongino@hotmail.com
67
65อาจารย์ดร.ศิรเดช สุริตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์arcrchsds@ku.ac.th
68
66อาจารย์ดร.สายทิวา รามสูตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์086-5355033archstw@ku.ac.th
69
67รองศาสตราจารย์ดร.จตุพร หนูสุดคณะสัตวแพทยศาสตร์086-352-9063fvetjpn@ku.ac.th
70
68อาจารย์ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทยคณะสัตวแพทยศาสตร์081-8479099wongthai4@hotmail.com
71
69อาจารย์ดร.สมัคร สุจริตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์086-331-2996cvtsms@ku.ac.th
72
70รองศาสตราจารย์ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์คณะอุตสาหกรรมเกษตร0906-141166fagitcs@ku.ac.th
73
71
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์คณะเกษตร กำแพงแสน081-944-9664agruwn@ku.ac.th
74
72รองศาสตราจารย์ดร.
คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
คณะเกษตร กำแพงแสน087-119-4662agrknr@ku.ac.th
75
73
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พจนา สีมันตรคณะเกษตร กำแพงแสน094-415-6309agrpns@ku.ac.th
76
74
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุลคณะเกษตร กำแพงแสน089-1666456surapong.d@ku.th
77
75อาจารย์
นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
091-21-9191fengnllg@ku.ac.th
78
76อาจารย์ดร.เบญญา กสานติกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
089-610-9911fengbyk@ku.ac.th
79
77
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุกัญญา วิชชุกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
084-0944376fengskw@ku.ac.th
80
78อาจารย์ดร.
จีรชัย สุภาสุทธากูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
092-823-5451fengjcs@ku.ac.th
81
79
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน094-414-4112fenghtw@ku.ac.th
82
80อาจารย์
ปริญญา พัฒนวสันต์พร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
095-949-4970Blue_ienu@hotmail.com
83
81อาจารย์ดร.
พัชนี วิชิตพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์081-982-6500faaspnv@ku.ac.th
84
82รองศาสตราจารย์ดร.
จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์089-068-1403
faascrks@ku.ac.th
85
83รองศาสตราจารย์
จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
089-836-1092faasjit@ku.ac.th
86
84
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.
เครือมาศ สมัครการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
081-8501655faaskms@ku.ac.th
87
85
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพพร รัตนช่วง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
081-6665912faasnor@ku.ac.th
88
86
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
086-359-4430faaswnka@ku.ac.th
89
87อาจารย์ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดชคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์tikhamporn.p@ku.ac.th
90
88อาจารย์เมทินี วงศ์ธราวัฒน์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์maytineekbu@gmail.com
91
89
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์081-3187946kongsatt@yahoo.com
92
90
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประพันธ์ เกียรติเผ่า
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
086-385-5444feduppka@ku.ac.th
93
91รองศาสตราจารย์ดร.วินัย พูลศรี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
081-8576027winai6027@gmail.com
94
92อาจารย์ดร.ศุภาภาส คำโตนดคณะวิทยาการจัดการ081-617-8814Supapask@yahoo.com
95
93
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ09-4848-5015chalermpong.s@ku.th
96
94
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์คณะวิทยาการจัดการ081-634-5136fmsjtt@src.ku.ac.th
97
95อาจารย์สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์คณะวิทยาการจัดการ084-438399sitthikarn.b@gmail.com
98
96อาจารย์ดร.พงศ์ภัค บานชื่นคณะวิทยาการจัดการ089-7696989pongpak@gmail.com
99
97อาจารย์ดร.วรยศ ละม้ายศรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา087-138-4464warayost@gmail.com
100
98อาจารย์
จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา086-904-3566chutarat.no@gmail.com
Loading...
 
 
 
รายชื่อกรรมการระดับคณะม.ก
 
 
Main menu