Ubezpiecznie psa - 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Zestawienie ubezpieczeń turystycznych
uwzględniających podróż z psem
przygotowane w czerwcu 2019
2
www.facebook.com/gdziekolwiekwswiat
3
www.instagram.com/gdziekolwiekwswiat
4
5
2019-06włączonewykluczone
6
AXAUbezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
w związku z posiadaniem w trakcie podróży zagranicznej:
1) psów
7
Link4*opieka nad zwierzętami – jeżeli Ubezpieczony
jest hospitalizowany na skutek nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania i nie ma osoby,
która mogłaby zaopiekować się pozostawionymi
bez opieki zwierzętami domowymi, Centrum
Alarmowe organizuje i pokrywa maksymalnie
do wysokości 100 EUR koszty (do wyboru):
a) opieki nad zwierzętami domowymi pozostawionymi w miejscu pobytu Ubezpieczonego,
b) przewozu zwierząt domowych do hotelu
dla zwierząt.
Warunkiem wykonania świadczenia jest dostarczenie przez Ubezpieczonego lub inną osobę aktualnej
książeczki szczepień zwierzęcia,

*wizyta u weterynarza, transport zwierzęcia
domowego do kliniki weterynaryjnej i transport
powrotny do miejsca pobytu Ubezpieczonego
– jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia domowego wymagane jest jego leczenie,
Centrum Alarmowe zwraca koszty związane
z wizytą u weterynarza i transportem do i z kliniki
poniesione przez Ubezpieczonego maksymalnie
do wysokości 200 EUR,
Link4 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
w trakcie podróży zagranicznej lub krajowej w związku
z posiadaniem:
1) psów,
8
GeneraliOchroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą mu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność podczas tej podróży.wyłączone w ramach OC:
wyrządzone przez Ubezpieczonego zwierzętom, za które ponosi on odpowiedzialność;
9
PZUAssistance Podstawowy:

Opieka nad psami i kotami na terytorium RP
Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA organizowany
był przez PZU SA transport ubezpieczonego do szpitala
w RP, a hospitalizacja ubezpieczonego trwa minimum 2 dni,
PZU SA organizuje przewóz psów lub kotów ubezpieczonego do osoby wyznaczonej przez niego do opieki lub do
odpowiedniej placówki gwarantującej całodobową opiekę
nad zwierzętami i pokrywa koszty tego przewozu. Usługa ta
jest realizowana maksymalnie do kwoty 300 zł;

OC w życiu prywatnym:
  Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez
ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą
mu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność
podczas tej podróży.
PZU nie odpowiada za szkody:

wyrządzone przez zwierzęta w przypadku, gdy były transportowane, przenoszone lub prowadzone w nieprawidłowo
zabezpieczonych urządzeniach służących bezpieczeństwu
i ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia lub gdy były
transportowane, przenoszone lub prowadzone bez urządzeń służących bezpieczeństwu i ochronie życia i zdrowia
ludzi oraz mienia;
10
WartaOpieka nad zwierzętami domowymi (psem lub kotem) – w przypadku gdy w wyniku zajścia objętego odpowiedzialnością Allianz Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego będzie on Hospitalizowany i Lekarz Centrum operacyjnego otrzyma potwierdzenie ze Szpitala o przewidywanej, dłuższej niż trzy dni Hospitalizacji Ubezpieczonego, Allianz w zależności od wyboru Ubezpieczonego zapewni: a) organizację opieki nad zwierzętami domowymi w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego i pokryje koszt opieki i jej organizacji do łącznej kwoty 150 PLN i maksymalnie do trzech dni, co stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku, albo b) organizację przewozu zwierząt domowych do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego lub do odpowiedniej placówki i pokryje koszt przewozu i jego organizacji do kwoty 200 PLN, co stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku; jeżeli po upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Centrum operacyjne dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub odpowiednią placówkę na koszt Ubezpieczonego; powyższe świadczenia będą realizowane w sytuacji, gdy w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie będzie żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad zwierzętami oraz pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o obowiązkowych szczepieniach profilaktycznych zwierząt domowych;w OC Warta nie podonosi odpowiedzialności za szkody związane z:

) przeniesieniem wszelkich chorób przez zwierzęta stanowiące własność lub pozostające pod
opieką Ubezpieczonego
11
Allianz21. Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem – jeżeli Ubezpieczony
będzie Hospitalizowany na terytorium RP w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Allianz
w Podróży poza terytorium RP, i poniesie koszty organizacji opieki nad należącym do Ubezpieczonego psem lub kotem,
Allianz zwróci Ubezpieczonemu koszty takiej opieki do czasu zakończenia Hospitalizacji Ubezpieczonego, do kwoty 800 PLN
w odniesieniu do jednego Wypadku ubezpieczeniowego
w Okresie ubezpieczenia; Allianz zwróci Ubezpieczonemu wyżej
wymienione koszty na podstawie pisemnego wniosku słanego
do Allianz i dostarczonego dowodu potwierdzającego sprawowanie opieki nad zwierzęciem wraz z dowodem zapłaty za usługę;

22. ) Zwrot kosztów przedłużenia opieki nad zwierzęciem – jeżeli w związku z Hospitalizacją Ubezpieczonego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego
odpowiedzialnością Allianz podczas Podróży poza terytorium
RP, jego powrót na terytorium RP opóźni się poza datę końcową
Okresu ubezpieczenia, i Ubezpieczony poniesie koszty organizacji opieki nad należącym do Ubezpieczonego psem lub kotem,
Allianz zwróci Ubezpieczonemu koszty takiej opieki do kwoty
100 PLN za dzień i do 7 dni; Allianz zwróci Ubezpieczonemu wyżej wymienione koszty na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Allianz i dostarczonego dowodu potwierdzającego
sprawowanie opieki nad zwierzęciem wraz z dowodem zapłaty
za usługę;

23.Zwrot kosztów wizyty w klinice weterynaryjnej – jeżeli zajdzie
konieczność wizyty w klinice weterynaryjnej w związku z zaistniałym podczas Podróży Ubezpieczonego urazem lub chorobą należącego do Ubezpieczonego psa lub kota, Allianz zwróci Ubezpieczonemu poniesione koszty wizyty weterynaryjnej
do równowartości kwoty 800 PLN w odniesieniu do jednego Wypadku ubezpieczeniowego w Okresie ubezpieczenia;
Allianz zwróci Ubezpieczonemu wyżej wymienione koszty na
podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Allianz i dostarczonego dowodu potwierdzającego odbycie wizyty w klinice
weterynaryjnej wraz z dowodem zapłaty;

24.Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem poza terytorium
RP – jeżeli Ubezpieczony będzie Hospitalizowany w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego
– 15 –
odpowiedzialnością Allianz przez okres przekraczający 3 dni,
i w Podróży towarzyszy mu należący do Ubezpieczonego
pies lub kot, Allianz zwróci Ubezpieczonemu poniesione koszty organizacji opieki nad psem lub kotem do czasu zakończenia Hospitalizacji, do kwoty 800 PLN w odniesieniu do jednego Wypadku ubezpieczeniowego w Okresie ubezpieczenia;
Allianz zwróci Ubezpieczonemu wyżej wymienione koszty na
podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Allianz i dostarczonego dowodu potwierdzającego sprawowanie opieki
nad zwierzęciem wraz z dowodem zapłaty za usługę


NA TERENIE RP:
Opieka nad zwierzętami domowymi (psem lub kotem) – w przypadku gdy w wyniku zajścia objętego odpowiedzialnością
Allianz Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego będzie on
Hospitalizowany i Lekarz Centrum operacyjnego otrzyma potwierdzenie ze Szpitala o przewidywanej, dłuższej niż trzy dni
Hospitalizacji Ubezpieczonego, Allianz w zależności od wyboru
Ubezpieczonego zapewni:
a) organizację opieki nad zwierzętami domowymi w Miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego i pokryje koszt opieki i jej organizacji do łącznej kwoty 150 PLN i maksymalnie do trzech
dni, co stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz
w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku,
albo
b) organizację przewozu zwierząt domowych do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego lub do odpowiedniej placówki i pokryje koszt przewozu i jego organizacji do kwoty 200 PLN, co stanowi górną granicę odpowiedzialności
Allianz w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku; jeżeli po upływie tego okresu będzie istniała konieczność
przedłużenia opieki, Centrum operacyjne dołoży starań
w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub odpowiednią placówkę na koszt Ubezpieczonego;
powyższe świadczenia będą realizowane w sytuacji, gdy
w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie będzie żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad zwierzętami oraz pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o obowiązkowych szczepieniach profilaktycznych zwierząt domowych;


OC w życiu prywatnym:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są Szkody wyrządzone przez
Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą mu
w czasie Podróży w Okresie ubezpieczenia i za które ponosi on odpowiedzialność.
w OC szkody wyrządzone:

- wyrządzonych przez Ubezpieczonego zwierzętom, za które ponosi on odpowiedzialność
- wyrządzonych przez zwierzęta należące do Ubezpieczonego
niepoddane wymaganym szczepieniom ochronnym lub badaniom profilaktycznym
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...