3 (ก่อน) แจ้งคะแนนก่อนเรียนหน่วยที่ 2.3 สายใยแก้วนำแสง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCD
1
2
วันเวลาที่เข้าสอบ
ชื่อ-สกุลรหัส น.ศ.คะแนน
3
Sunday, 21 September 2014นางสาวศิริกัญญา สามารถ55150138050495
4
Sunday, 21 September 2014นางสาวนีรนุช บุญเจริญ55150138050365
5
Sunday, 21 September 2014ธมลวรรณ สันชุมสี55150138050635
6
Sunday, 21 September 2014นางสาวคณึงหา เสนาพรม55150138050335
7
Sunday, 21 September 2014ชฎาพร วิลัยกุล55150138050676
8
Sunday, 21 September 2014สุระชัย แสงวงศ์55150138050536
9
Sunday, 21 September 2014นิภาวรรณ ปัญญานาม55150138050357
10
Sunday, 21 September 2014นางสาวธนาภรณ์ แสงเหลือง55150138050345
11
Sunday, 21 September 2014นางสาวธนาภรณ์ แสงเหลือง55150138050345
12
Sunday, 21 September 2014สุจิตรา ดีดวงพันธ์55150138050516
13
Sunday, 21 September 2014กมลชญา พูลสวัสดิ์55150138050324
14
Sunday, 21 September 2014นางสาวนุสรา ทองน้อย55150138050377
15
Sunday, 21 September 2014อนุธิดา อุปปัญญ์55150138050565
16
Sunday, 21 September 2014รุ่งฤดี อริยโกมุท55150138050454
17
Sunday, 21 September 2014วุฒิชัย กุมารสิทธิ์55150138050486
18
Sunday, 21 September 2014นางสาว วราภรณ์ ศรีแจ่ม55150138050465
19
Sunday, 21 September 2014น.ส.ภัชนีย์ ไชยแสง55150138050427
20
Sunday, 21 September 2014นางวิภารัตน์ ชมจำปี55150138050477
21
Thursday, 25 September 2014น.ส อรัญญา แพงจ่าย344026
22
Friday, 26 September 2014น.ส. ปิยภาพร สมนึก54150138050524
23
Sunday, 28 September 2014น.ส.สมพิศ เดชโคบุตร55150138050616
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...