sarabun213_2559.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่
ลงวันที่เรื่องจากถึงฝ่าย/งาน
2
14 มค 2559ขอเบิกวัสดุชันสูตรผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
3
26 มค 2559ขออนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้าผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
4
36 มค 2559
ขออนุุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
5
46 มค 2559
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6
515 มค 2559เบิกเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
7
615 มค 2559ขอส่งใบลาผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
8
715 มค 2559ขอส่่งสำเนาสัญญาซื้อขายผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
9
8ยกเลิก
10
9ยกเลิก
11
1025 มค 2559ขอส่งใบลาพักผ่อนผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
12
1129 มค 2559ขอโอนเงินเข้าบัญชีผอ.รพ.สต.ธกส.สาขาขุขันธ์
13
1229 มค 259การรายงานตรวจรับผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษ
14
1329 มค 2559ขออนุมัติเบิกค่าเงินครุภัณฑ์การแพทย์ผอ.รพ.สต.นพ.สสจ.ศรีสะเกษ
15
148 กพ 2559ขอส่่งแผนงานโครงการผอ.รพ.สต.อบต.ปรือใหญ่
16
158 กพ 2559
ขออนุุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
17
168 กพ 2559
ขออนุมััคิเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
18
179 กพ 2559ขอเบิกวัสดุ เวชภัณฑ์สิ้นเปลืองทันตกรรมผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
19
18ยกเลิก
20
1912 กพ 2559ขออนุมัติจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
21
2012 กพ 2559ขออนุมัติจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษ
22
2115 กพ 2559 ขออนุุมัติจ่ายเงินตกเบิกค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
23
2215 กพ 2559ขออนุมัติจ่ายเงินตกเบิกค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
24
2316 กพ 2559ขออนุมัติจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
25
2416 กพ 2559ขออนุมัติจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
26
2523 กพ 2559
ขออนุมัติส่งเงินคืนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
27
อบต.ปรือใหญ่
28
2623 กพ 2559
ขออนุมัติส่งเงินคืนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผอ.รพ.สต.
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
29
อบต.ปรือใหญ่อบต.ปรือใหญ่
30
2729 กพ 2559ขอส่งใบลาผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
31
28ยกเลิก
32
2929 กพ 2559ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
33
3029 กพ 2559ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
34
314 มีค 2559
ขออนุุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
35
324 มีค 2559
ขออนุมัติบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
36
338 มีค 2559ขออนุมัติจ่่ายค่าไฟฟ้าผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
37
348 มีค 2559ขออนุมัติจ่ายค่่าไฟฟ้าผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
38
358 มีค 2559ขออนุมัติจ่ายค่าโทรศัพท์ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
39
368 มีค 2559ขออนุมัติจ่ายค่าโทรศัพท์ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
40
378 มีค 2559
ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูก
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
41
388 มีค 2559ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการตาต้อกระจกผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
42
398 มีค 2559ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำคู่มืออบรมผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
43
408 มีค 2559ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำคู่มืออบรมผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษ
44
418 มีค 2559แจ้งพ้นภาระการค้ำประกันของธนาคารผอ.รพ.สต.
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีสะเกษ
45
428 มีค 2559แจ้งพ้นภาระการค้ำประกันของธนาคารผอ.รพ.สต.
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีสะเกษ
46
4310 มีค 2559รับรองเงินเดือนจันทนีย์ผอ.รพ.สต.
47
4414 มีค 2559ขออนุญาตไปราชการผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์ปณิตา
48
45ยกเลิก
49
4624 มีค 2559ขออนุมัติจ่ายค่าโทรศัพท์ผอ.รพ.รต.สสอ.ขุขันธ์
50
4724 มีค 2559ขออนุมัติจ่ายค่าโทรศัพท์ผอ.รพ.รต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
51
48ยกเลิก
52
4924 มีค 2559ขอส่งใบลาพักผ่อนผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
53
5031 มีค 2559ขอโอนเงินเดือนเข้าบัญชีผอ.รพ.สต.ธกส.สาขาขุขันธ์
54
5131 มีค 2559ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
55
5231 มีค 2559ขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
56
534 เม.ย. 2559ขออนุุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
57
544 เม.ย. 2559ขออนุมัติจ่ัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
58
557 เม.ย. 2559ขออนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้าผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
59
567 เม.ย. 2559ขออนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้าผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
60
577 เม.ย. 2559
ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
61
587 เม.ย. 2559
ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
62
597 เม.ย. 2559ขออนุมัติจ่ายเงิน พตส.ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์
63
607 เม.ย. 2559ขออนุมัติจ่ายเงิน พตส.ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559ผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
64
6129 เมย 2559ขอโอนเงินเดือนเข้าบัญชีผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์
65
623 พค 2559ขอส่งบันทึกการมอบหมายงานผอ.รพ.สตสสอ.ขุขันธ์
66
6310 พ.ค. 2559ขออนุมัติดำเนินการโครงการเครือข่ายทันตสาธารณสุขในชุมชนผอ.รพ.สตสสอ.ขุขันธ์ทันตะ
67
6410 พ.ค. 2559ขออนุมัติยืมเงินโครงการเครือข่ายทันตสาธารณสุขในชุมชนผอ.รพ.สตสสอ.ขุขันธ์ทันตะ
68
6517 พ.ค. 2559ขอเบิกยาฉุกเฉินผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์เวชภัณฑ์
69
6618 พ.ค. 2559ขออนุมัติดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์สสม
70
6719 พ.ค. 2559ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจัดซื้อวัสดุสำนักงานผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
71
6819 พ.ค. 2559ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจัดซื้อวัสดุสำนักงานผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
72
6919 พ.ค. 2559คัดกรองวัดสายตาเด็กนักเรียนผอ.รพ.สต.ผอ.รร.บ้านปรือคันอนามัยโรงเรียน
73
7019 พ.ค. 2559คัดกรองวัดสายตาเด็กนักเรียนผอ.รพ.สต.ผอ.รร.บ้านมะขามอนามัยโรงเรียน
74
7119 พ.ค. 2559คัดกรองวัดสายตาเด็กนักเรียนผอ.รพ.สต.ผอ.รร.ปวล.อนามัยโรงเรียน
75
7219 พ.ค. 2559ขอเปลี่นแปลงเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
76
7325 พ.ค. 2559รายงานการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
77
7425 พ.ค. 2559ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุสำนักงานผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
78
7525 พ.ค. 2559ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
79
7625 พ.ค. 2559ขออนุมัติใช้เงินบำรุงจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
80
7725 พ.ค. 2559ขออนุมัติจ่ายค่าโทรศัพท์ผอ.รพ.รต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบริหาร
81
7830 พ.ค. 2559
ขออนุมัติจ่ายเงินเพื่อส่งใช้เงินยืมโครงการพัฒนาเครือข่ายแก้ไขปัญหาทันตฯ
ผอ.รพ.สตปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันตะ
82
7931 พ.ค. 2559
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง(วัสดุคอมพิวเตอร์)
ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
83
8031 พ.ค. 2559ขออนุมัติจ่ายเงินเดือน พกสผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวง สธ.บริหาร
84
8131 พ.ค. 2559ขอโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างเข้าบัญชี ธกส.สาขาขุขันธ์ผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
85
8231 พ.ค. 2559ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผอ.รพ.สตผอ.รพ.สตบริหาร
86
837 มิ.ย 2559เบิกวัสดุชันสูตรผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์ควบคุมโรค
87
847 มิ.ย 2559รายงานการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผอ.รพ.สต.ผวจ.ศรีสะเกษบริหาร
88
857 มิ.ย 2559ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
89
868 มิ.ย 2559ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนผอ.รพ.สต.ผอ.รร.บ้านปรือคันอนามัยโรงเรียน
90
878 มิ.ย 2559ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนผอ.รพ.สต.ผอ.รร.บ้านมะขามอนามัยโรงเรียน
91
888 มิ.ย 2559ขอส่งแผนงานโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานผอ.รพ.สต.อบต.บริหาร
92
898 มิ.ย 2559ขอส่งใบเสร็จรับเงินโอนโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าผอ.รพ.สตผอ.รพ.ขุขันธ์บริหาร
93
907 มิ.ย 2559ขออนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้าผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
94
918 มิ.ย 2559ขออนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้าผอ.รพ.สต.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
95
928 มิ.ย 2559จองผอ.รพ.สต.
96
938 มิ.ย 2559ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พตส.ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
97
948 มิ.ย 2559
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ผอ.รพ.สต.สสอ.ขุขันธ์บริหาร
98
958 มิ.ย 2559ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผอ.รพ.สตธกส.สาขาขุขันธ์บริหาร
99
968 มิ.ย 2559ขอส่งใบเสร็จรับเงินโอนโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าผอ.รพ.สต.ผอ.รพ.ขุขันธ์บริหาร
100
978 มิ.ย 2559ส่งอุทธรณ์ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมผอ.รพ.สต.ผอ.รพ.ศรีสะเกษบริหาร
Loading...
 
 
 
หนังสือส่งทั่วไป
รับทั่วไป2559
หนังสือ ว
เลขสัญญา-ใบสั่ง
สัญญายืม
คำสั่ง
ใบรับรอง
ใบหัก ณ ที่จ่าย
สรุปคลังยา
สรุปวัสดุการแพทย์