ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
प्रपत्र ४
2
पंचायत समिती कार्यालयाची आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती
3
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जळगावमाहे - जुलै २०२२
4
अ.क्रपं.स. स्तरावरील विभाग व विभाग प्रमुखांचे नावनोंद्वहीचा प्रकारमागील आठवड्या अखेर शिल्लक चालू आठवड्यातील आवकएकूण शिल्लकचालू आठवड्यातील निकाली आठवडा अखेर शिल्लकशिल्लक प्रकरणांचा कालावधी
5

आठवड्यातील
२ आठवड्यातील १ महिन्यातील २ महिन्यातील ३ महिन्यातील६ महिन्यातील ६ महिन्यावरील १ वर्षांवरील
6
1गट विकास अधिकारी वर्कशीट (WS)2513916414618
7
स्पेशल रजिष्टर (SR)00
8
अवेट 00
9
एकूण251391641461800000000
10
2बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)00
11
स्पेशल रजिष्टर (SR)00
12
अवेट 00
13
एकूण0000000000000
14
3गटशिक्षणा धिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)04444422
15
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
16
अवेट 0
17
एकूण0444442200000000
18
4Works Sub Divisionवर्कशीट (WS)0373737000000000
19
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
20
अवेट 0000000000000
21
एकूण0373737000000000
22
5Irrigation Sub divisionवर्कशीट (WS)00
23
स्पेशल रजिष्टर (SR)00
24
अवेट 00
25
एकूण0000000000000
26
6RWS Sub divisionवर्कशीट (WS)099900#ERROR!
27
स्पेशल रजिष्टर (SR)00
28
अवेट 00
29
एकूण0999000000000
30
7T. M. O Officerवर्कशीट (WS)0440400000000
31
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
32
अवेट 0000000000000
33
एकूण0440400000000
34
एकूण एकंदर वर्कशीट (WS)252332582342400000000
35
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
36
अवेट 0000000000000
37
एकूण252332582342400000000
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
#VALUE!
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100