ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישי
2
ז2ז2ז2ז2ז2
3
08:30תפילהתפילהתפילהתפילהתפילה
4
09:00 - 10:30
5
מקצועמתמטיקהתורהאנגליתכישורי חיים אנגלית
6
מורה מלמדרבקה ש.חנה ז.אוריין לוסענהאורנית פ.אוריין לוסענה
7
10:30 - 12:00
8
מקצועהיסטוריהחינוך גופניחינוךתושבעמחשבת
9
מורה מלמדליאור כ., תהילה ד., ריקי ח. רוחמה ט.תהילה ד.הרב תמיר כ.הרב תמיר כ.
10
12:00 - 13:30
11
מקצועמדעיםשעת מנהלת ופרשת שבועמדעיםלשוןמתמטיקה
12
מורה מלמדצפנת כ.רננה בר-יהודהצפנת כ.אילת ה.רבקה ש.
13
13:30 - 14:30הפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהריםהפסקת צהרים
14
14:30 - 16:00
15
מקצוענךתנך בקיאותספרותגיאוגרפיה
16
מורה מלמדעדנה ג.אושרית א.תהילה ד. ליאור כ.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100