ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน......ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.......
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 886,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
7
ผล
งบแผ่นดิน
791,600.00 152,296.90 37,690.00 78,439.00 36,167.90 - - - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
94,400.00 12,680.00 - 680.00 12,000.00 - - - - - - - - - - - -
9
1. กิจกรรมบริหารงานสำนักงาน
แผน 181,000.00 - - - -
10
ผล
งบแผ่นดิน
106,600.00 5,479.00 5,479.00 - - -
11
งบรายได้
74,400.00 680.00 680.00 - - -
12
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร แผน 45,000.00 - - - -
13
ผล
งบแผ่นดิน
25,000.00 1,320.00 1,320.00 - - -
14
งบรายได้
20,000.00 - - - -
15
3. กิจกรรมประกันคุณภาพ แผน 10,000.00 - - - -
16
ผล
งบแผ่นดิน
10,000.00 7,350.00 7,350.00 - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนฯ ตามพันธกิจ
แผน 350,000.00 - - - -
19
ของหน่วยงาน ผล
งบแผ่นดิน
350,000.00 100,940.00 36,370.00 64,570.00 - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
5. กิจกรรมบริการวิชาการตามพัธกิจของหน่วยงาน
แผน 100,000.00 - - - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
100,000.00 1,040.00 1,040.00 - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผน 200,000.00 - - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
200,000.00 - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu