แบบลงเวลาเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-62 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
ประทับเวลาชื่อ - สกุลชั้น (เช่น 401 )เลขที่เวลาเรียน
2
14/5/2019, 3:25:43
นางสาว วรรณวิไล โคตรนาม
50635
วันอังคาร คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/6)
3
14/5/2019, 3:27:05บัณฑิตยา เบียดนอก50623
วันอังคาร คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/6)
4
14/5/2019, 3:27:16บัณฑิตยา เบียดนอก50623
วันอังคาร คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/6)
5
15/5/2019, 4:25:57นาวสาวฮัลนะห์ ปาทาน5055
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
6
15/5/2019, 4:26:26
นางสาวพิชญาดา ปลื้มใจ
50516
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
7
15/5/2019, 4:26:29
นางสาวศานันทินี อินโบราณ
50520
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
8
15/5/2019, 4:26:29
นางสาว ภัทรารัตน์ ปัดเกษม
50518
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
9
15/5/2019, 4:26:29
นางสาวกานติมา บุญทรัพย์
5056
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
10
15/5/2019, 4:26:30
นางสาว จิราวรรณ บุญทอง
5059
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
11
15/5/2019, 4:26:30นาย พงศธรณ์ พันธเสน5052
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
12
15/5/2019, 4:26:30
นางสาวธนัชชา ประจักรจิตร
50511
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
13
15/5/2019, 4:26:30
นางสาวปิยะฎา แก้วตาปี
50514
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
14
15/5/2019, 4:26:30นางสาวกาญจนา รักษา50521
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
15
15/5/2019, 4:26:30นางสาวฐิติมา ปัดถา50510
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
16
15/5/2019, 4:26:31
นางสาวจิราภรณ์ มะปราง
5058
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
17
15/5/2019, 4:26:32
นางสาวจันทิมา วรรณทอง
5057
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
18
15/5/2019, 4:26:32นางสาวพรกนก สินศิริ50515
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
19
15/5/2019, 4:26:34ธัญชนก ภาสันต์40512
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
20
15/5/2019, 4:26:34
นายเกียรติสักดิ์ ทองละมุล
5051
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
21
15/5/2019, 4:27:10อภิรักษ์ ศิริวัลย์5053
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
22
15/5/2019, 4:27:27ศศิวรรณ ฝอยทอง50519
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
23
15/5/2019, 4:27:27ประกายรัตน์ โพธิสาร5054
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
24
15/5/2019, 4:28:21พิรุณรัชต์ สินศิริ50517
วันพุธ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/5)
25
15/5/2019, 7:02:12นาย ศาศวัต วรรณทอง5017
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
26
15/5/2019, 7:05:34
นางสาวฐิติมา คาวีเสถียร
50123
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
27
15/5/2019, 7:02:28นางสาวอภัสรา พิมมาศ50133
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
28
15/5/2019, 7:02:30นางสาวพิชชญา คำนึก50116
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
29
15/5/2019, 7:02:32นางสาวดวงแข ไตรพรม50112
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
30
15/5/2019, 7:02:35
ธีรวัฒน์ สุวรรณมาโจ
5011
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
31
15/5/2019, 7:02:35
นางสาวปัทมาวดี ทองบุญ
50113
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
32
15/5/2019, 7:02:43นางสาวภาวิดา พรมมา50139
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
33
15/5/2019, 7:02:46นส.ปาลิตา บุญเฟรือง50114
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
34
15/5/2019, 7:02:47นางสาวพัชรี มีวงษ์50115
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
35
15/5/2019, 7:02:55
นางสาวจุฑาทิพย์ จิตรโสม
50119
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
36
15/5/2019, 7:03:16
นางสาวณัฐริกา พระนิกร
40127
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
37
15/5/2019, 7:03:20
นางสาวฉันทนัทธ์ ทองลมุล
50121
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
38
15/5/2019, 7:03:23
นางสาวฐิติกานต์ มะปราง
50138
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
39
15/5/2019, 7:03:31ฐิตินันท์ยา คำลอย50111
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
40
15/5/2019, 7:12:56
นางสาวณัฐณิชา เทาศิริ
50124
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
41
15/5/2019, 7:03:47
นางสาว สุพิชชา วังคะพันธ์
50110
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
42
15/5/2019, 7:03:48นาย ธนากร สินศิริ5012
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
43
15/5/2019, 7:03:53นายศุภกร ตองอบ5016
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
44
15/5/2019, 7:04:09กมลพร บูระพา50135
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
45
15/5/2019, 7:04:10
นายสิธทิโชค เรืองศรี
5018
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
46
15/5/2019, 7:04:53
นายชินาธิป พนานุสรณ์
5015
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
47
15/5/2019, 7:04:18
นางสาวกรรณิกา สายสุวรรณ
50117
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
48
15/5/2019, 7:04:25นางสาว เกษมณี คำวัด50118
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
49
15/5/2019, 7:04:26อติชาติ สืบสายพรหม5014
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
50
15/5/2019, 7:04:27
นางสาวชุลีพร ประคำแหง
50122
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
51
15/5/2019, 7:04:36ธัญญารัตน์ ดวงฤทธิ์50137
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
52
15/5/2019, 7:04:45
นางสาว สุภาวดี กันมา
50130
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
53
15/5/2019, 7:04:48
นางสาวจิราภรณ์ จันเปรียง
50134
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
54
15/5/2019, 7:05:01
นายวริทธิ์นันท์ วันโพธิ์
5013
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
55
15/5/2019, 7:05:08
นางสาวอทิตยา คุ้มครอง
50136
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
56
15/5/2019, 7:05:38
นางสาวจิรัชญา รุ่งคำ
50138
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
57
15/5/2019, 7:05:39น.ส.ณัฐนรี วิรัตน์50125
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
58
15/5/2019, 7:05:45
นางสาวธันย์ชนก อุ่นเเก้ว
50128
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
59
15/5/2019, 7:05:48
นางสาวอติมา ปิยะพันธ์
50132
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
60
15/5/2019, 7:05:49อภิสิทธิ์ ขาวสลับ5019
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
61
15/5/2019, 7:08:49
นางสาวโสภาพร บุญเฟรือง
50131
วันพุธ คาบ 6-7 วิชา ว31105 (5/1)
62
16/5/2019, 3:07:29น.ส.ศิริยากรจารักษ์27
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
63
16/5/2019, 3:07:29นายภาสกร พ่วงต่าย5031
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
64
16/5/2019, 3:07:36
นางสาววีรยา เกิดกล้า
50326
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
65
16/5/2019, 3:07:36
นางสาวชมพูนุท ลี้ลับ
50311
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
66
16/5/2019, 3:07:41นาย ธรรศ งาสีเเดง5033
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
67
16/5/2019, 3:07:45
นางสาวจันทกานต์ ถุงจันทร์
40322
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
68
16/5/2019, 3:07:46แสงแก้ว แก้วแสง4037
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
69
16/5/2019, 3:07:49กรรณิการ์ การะเกษ40324
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
70
16/5/2019, 3:08:00นาย ภานุพงศ์ ชัยชนะ5034
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
71
16/5/2019, 3:08:01
นางสาวชุติกาญ โสมมา
50323
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
72
16/5/2019, 3:08:05
นางสาว พรราชทรัพย์ เรืองสนาม
50329
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
73
16/5/2019, 3:08:18
นาย ทัตดนัย ไชยสุวรรณ
5035
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
74
16/5/2019, 3:08:18
นางสาวจิราภา ศรีไว
50313
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
75
16/5/2019, 3:08:20
นางสาวอรไท โพธิ์กระสังข์
50339
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
76
16/5/2019, 3:08:21น.ส.ธวัลหทัย ตุมชาติ50315
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
77
16/5/2019, 3:08:28น.ส.วลีญา อุ่นแก้ว50328
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
78
16/5/2019, 3:08:38น.สกชพร ยอดนอก50318
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
79
16/5/2019, 3:08:43นางสาว นภาภรณ์ ไสว50325
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
80
16/5/2019, 3:08:44นางสาวปาริชาต ไสว50314
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
81
16/5/2019, 3:08:52
นางสาวเนาวรัตน์ ศักดิ์นาวิน
50333
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
82
16/5/2019, 3:08:59น.ส.ศิริยากร จารักษ์50327
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
83
16/5/2019, 3:09:11ศิริวรรณ วรรณอุบล50320
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
84
16/5/2019, 3:09:20น.ส.อาภรณ์ ส่งเสริม50331
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
85
16/5/2019, 3:09:33น.ส.ปพิชญา นันทสิงห์50316
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
86
16/5/2019, 3:09:34แสงแก้ว แก้วแสง5037
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
87
16/5/2019, 3:09:36
นางสาวสิรินยา อินวันนา
50321
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
88
16/5/2019, 3:10:31
นางสาวบัณฑิตา บุญยง
50334
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
89
16/5/2019, 3:10:32
นางสาว เจษฎากร ศิริโสภา
50318
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
90
16/5/2019, 3:10:42
นางสาว พิมพ์วิภา ตามสมัย
50337
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
91
16/5/2019, 3:11:35ดรุณี อินธิพันธ์50319
วันพฤหัสบดี คาบ 1-2 วิชา ว31105 (5/3)
92
17/5/2019, 3:35:27
นางสาวปัญญาวี ทองบุบผา
40216
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
93
17/5/2019, 3:35:27สุมินตรา บุญเฟรือง50217
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
94
17/5/2019, 3:35:29
นางสาวราตรี โคตธรรม
5028
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
95
17/5/2019, 3:35:31
นางสาวชนกสุดา นวลทอง
50215
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
96
17/5/2019, 3:35:33
นางสาวรุ่งทิวา โคตธรรม
50220
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
97
17/5/2019, 3:35:34อาทิตญา สีหาเนตร40218
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
98
17/5/2019, 3:35:41
นางสาวนิศารัตน์ ทรัพย์คง
5027
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
99
17/5/2019, 3:35:44
นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิพันธ์
50214
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
100
17/5/2019, 3:35:45
นส.อรวรรณ บวรกิจดำรงเลิศ
50228
วันศุกร์ คาบ 3-4 วิชา ว31105 (5/2)
Loading...