ประจำเดือน มกราคม แบบรายงาน สงป. 301 302 สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
***ขอความกรุณาอย่าปรับแก้ไขตาราง***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.เด็กที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้ม
เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มาใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดบริการ
ของ กศน.ตำบล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนที่ผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนำได้
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน / ประชาชน
ที่ดำเนินกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ (กก.)
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นวิทยากร
แกนนำหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล
จำนวน
ร้านค้า Online
ที่จัดตั้ง
โดยผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ
Smart Farmer
ข้อเสนอแนะ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนอาชีพอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ
(ต่อยอดอาชีพเดิม)
3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน3) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ก่อนประถมศึกษา
(ใน ศศช.)
2) ระดับประถมศึกษา3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5) ระดับ ปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรที่มากกว่า 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง1 อำเภอ 1 อาชีพทวิศึกษาทวิภาคี
6
อำเภอเมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)6331444545305230017
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)9751444545305264217
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)9641404343305264217
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ00000
11
พัฒนาตนเอง12538153040
12
สร้างรายได้52305
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ105507
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)10150240002000560055000
15
อำเภอป่าซางจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)1627606101782130342001016426900001026269000
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)162760610178213735300101426900001026269000
ไม่ควรเอาข้อมูล
17
จำนวนแห่ง119000e-budget
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)162760611780001026269000
เพราะการจัดกิจ
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ000000000
กรรมกับการเบิก
20
พัฒนาตนเอง760611782100000
ไม่พร้อมกันอาจจะ
21
สร้างรายได้000000000
เป็นคนละเดือน
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ000000000
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)625035003700700032000090000000000000
24
อำเภอแม่ทาจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)113104790100100241227351
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)113104790100100241227351
26
จำนวนแห่ง
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)11310470100100
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ633
29
พัฒนาตนเอง18018
30
สร้างรายได้26520
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ6326
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)30000100009800
33
อำเภอบ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)603020811865
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)603020811865
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)60305
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง
39
สร้างรายได้
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)00
42
อำเภอเวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)703040
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)703040
44
จำนวนแห่ง1
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)703040
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
47
พัฒนาตนเอง3040
48
สร้างรายได้
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)000
51
อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)104501935108150100491061761
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)1055020352451752204910617648
53
จำนวนแห่ง12
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)10550203548
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ245
56
พัฒนาตนเอง50203540
57
สร้างรายได้20
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)19,350.005,7006,6507,000.002,50002,4003528097520161920
60
อำเภอบ้านธิจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)5,500
69
อำเภอลี้จำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)2925040321502050270100
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)2925040321502050308450
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)29250403215020
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง5040321502050
75
สร้างรายได้
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)7125057503600013400129003200
Loading...
Main menu