ผลการติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการติดตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร (ปรับปรุง 19 มิ.ย.2561)
2
ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2556ปี2557ปี2558ปี2559ปี2560ปี 2561ปี 2562ผู้รับผิดชอบผลการประเมินปี 2562
3
(ต.ค.55- ก.ย.56)
(ต.ค.56- ก.ย.57)
(ต.ค.57- ก.ย.58)
(ต.ค.58- ก.ย.59)
(ต.ค.59- ก.ย.60)
(ต.ค.60-ก.ย.61)
( ต.ค.61- ก.ค.62)
4
1. ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย
5
ผู้ป่วยที่เสียชีวิต
6
1. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไม่พึงประสงค์< 10 %N/AN/A8.336.3810.877.696.25
จิรพันธ์ ,ปาณิสรา
ผ่าน
7
การส่งต่อผู้ป่วย
8
2. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่ได้วางแผนจินนาภากำลังรอผล
9
การกลับมารักษาซ้ำ
10
3. ร้อยละของผู้ป่วยในที่กลับมารักษาซ้ำใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน< ๕ %5.565.658.676.985.936.55.15จินนาภาไม่ผ่าน
11
โรคเบาหวาน
12
4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน< 2 %1.240.960.960.451.062.732.59น.ส.ธมภรไม่ผ่าน
13
5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี40%18.61225.928.4439.6637.524.44น.ส.ธมภรไม่ผ่าน
14
โรคความดันโลหิตสูง
15
6. อัตราการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตรับผิดชอบ อายุ ๓๕ ปีขึ้นไปร้อยละ 9040.7583.7181.0790.9997.0495.7198.12นางมณีวรรณผ่าน
16
7. อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง(ต่อแสนประชากร)
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
819.73819.73819.731,222.411,376.181,341.531,220.45
นางสุมิตรา พรานฟาน
ผ่าน
17
8. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (SBP< 140 และ DBP <90 mm.Hg.)
> ร้อยละ 50
36.33847.9258.1263.5563.1862.16
นางสุมิตรา พรานฟาน
ผ่าน
18
9. อัตราการเกิด โรค stroke รายใหม่ในผู้ป่วยโรค HT
< ร้อยละ 1
0.550.380.19
นางสุุมิตรา พรานฟาน
กำลังรอผล
19
10. อัตราผู้ป่วย stroke ที่ได้รับการฟื้นฟูมี Barthel Index score เพิ่มขึ้น 10 คะแนนขึ้นไปร้อยละ 70N/AN/AN/AN/AN/AN/A85.19
นายภัทรพล ดู่ผัด
ผ่าน
20
โรค COPD
21
11. อัตราการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Exacerbation rate)
<130/แสนปชก.
980967903758239.56362.96น.ส.ธมภร มหัสพันไม่ผ่าน
22
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
23
12. ร้อยละของผู้ป่วยSTEMI ที่มีระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับยา fibrinolytic ภายใน 180 นาที
> ร้อยละ 65
N/AN/AN/AN/A100500
น.ส.ภัทร์สิริย์ สิงห์ธนะ
ไม่ผ่าน
24
โรค Stroke
25
13. อัตราผู้ป่วย Stroke fast track ได้รับการส่งต่อทันเวลา (ภายใน 3 ชม.)> 80 %N/A87.558.3456.6748.2746.6746.67นาง อารยาไม่ผ่าน
26
โรควัณโรค
27
14. อัตราการรักษาสำเร็จหายขาด(cure rate) ของโรควัณโรค> 85 %58.8280.7780.9594.7386.6787.583.33นายศุภการไม่ผ่าน
28
การคลอด และภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด
29
15. PPH ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด
< ร้อยละ 5
6.251.471.4706.975.413.57นางมาริษาผ่าน
30
16. Birth Asphyxia (ต่อ1,000 การเกิดมีชีพ)2515.6229.41000071.43นางมาริษาไม่ผ่าน
31
Patient Safety Goals
32
17. อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดคน034950248713นางเฉลิมเพ็ญไม่ผ่าน
33
18. จำนวนครั้งการเกิดเหตุอุบัติการณ์ ME/ADEของ high alert drug (E – I)00000200นายพัทธณัฐผ่าน
34
19. อุบัติการณ์การเกิดพลัดตก หกล้มร้อยละ 06115344น.ส.วณิชยาไม่ผ่าน
35
โรคมะเร็ง
36
20. อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสมภายใน 5 ปีในสตรีอายุ 30 – 60 ปีร้อยละ 805.5810.1923.3641.1268.8878.7682.04นางมณีวรรณผ่าน
37
21. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปีร้อยละ 800.191.1616.0967.4597.4197.583.54นางมณีวรรณผ่าน
38
22. อัตราการการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงร้อยละN/AN/AN/AN/AN/A5.696.84กิตติเชษฐ์ผ่าน
39
ความพึงพอใจของผู้ป่วย /คุณค่าจากมุมมองของผู้ป่วย
40
23. ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยนอกทั้ง OPD,ER (เก็บข้อมูลในชุมชน)ร้อยละ 80N/AN/ANANANA69.47
ยังไม่ได้สำรวจ
นางสุมิตรา พรานฟาน
ไม่ผ่าน
41
24. ร้อยละความพึงพอใจผู้ป่วยในร้อยละ 8081.685.784นส.จุฑามาศผ่าน
42
25. อุบัติการณ์ร้องเรียน ความรุนแรงระดับสูง03112102นางฐิติมญชุ์ไม่ผ่าน
43
2. ผลด้านการเงิน
44
ความอยู่รอดทางการเงิน
45
26. ไม่ประสบภาวะ วิกฤตทางการเงิน< ระดับ 77471000น.ส.วิชญาพรผ่าน
46
ประสิทธิภาพการจัดการด้านการเงิน
47
27. ประสิทธิภาพบริหารการเงินแบบ 7 Plus Efficiency Scoreระดับ BN/AN/AN/AN/AN/ACB-น.ส.วิชญาพรไม่ผ่าน
48
3. ผลด้านทรัพยากรบุคคล
49
บรรยากาศการทำงาน
50
28. อัตราความพึงพอใจในบรรยากาศในการทำงาน> 75 %79.7477.427476.279.673.86
กำลังดำเนินการ
นายพงศกรไม่ผ่าน
51
ความผูกพัน ความพึงพอใจ
52
29. ดัชนีชี้วัดความสุขในการทำงาน (Happinomiter)> 50 %N/AN/AN/AN/A62.9973.86
กำลังดำเนินการ
นายพงศกรไม่ผ่าน
53
ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร
54
30. ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (5 core competency , technical)ร้อยละ 80100100100100100100100นายสงกรานต์ผ่าน
55
4. ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ
56
ความพร้อมภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน
57
31. มีการซ้อมแผนอัคคีภัย
ปีละ ๑ ครั้ง
1111111นายศุภการผ่าน
58
32. มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุ
ปีละ ๑ ครั้ง
1111111น.ส.ภัทร์สิริย์ผ่าน
59
ระบบงานระบบบริหารคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
60
33. ร้อยละอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ G-I ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
ร้อยละ 100
100100100100100100100นายภัทรพลผ่าน
61
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
62
34. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการระดับ 4N/AN/AN/AN/AN/A
ระดับพัฒนา
รอผลการประเมิน
นายกิจชัย พรมมิกำลังรอผล
63
35. ผ่านการประเมินมาตรฐานGREEN & CLEANDระดับดีN/AN/AN/AN/Aระดับดีระดับดีระดับดีนายศุภการผ่าน
64
ระบบเวชระเบียน
65
36. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน> 85 %92.7593.9895.1595.794.2794.5293.99กวิสราผ่าน
66
ระบบบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและระบบคลังเลือด
67
38. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA)ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านผ่านนายอติวัณณ์ผ่าน
68
ระบบบริการตรวจทางรังสีวิทยา
69
39. ผ่านการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ผ่านขั้นดี
N/AN/Aดีมากดีมากดีมากดีมากดีมากนางลัดดาผ่าน
70
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
71
40. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ภาพรวม)(ต่อ 1,000 วันนอนรวม)< 51.651.191.561.241.691.99นางสาวกชพรกำลังรอผล
72
ระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
73
41. คุณภาพของการควบคุมโรคระบาด
ไม่มีระบาดรอบ 2
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ไม่มีระบาดรอบ 2
นายศุภการ เทพอินทร์
ผ่าน
74
การวิจัยและพัฒนา
75
42. จำนวนของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งานที่มีการทำกิจกรรมคุณภาพTQM/CQI/R2R/งานวิจัย
อย่างน้อย 1 เรื่อง
N/AN/AN/AN/AN/A1014
นางฐิติมญชุ์ ปัญญานะ
ผ่าน
76
ร้อยละของบุคลากรในการทำกิจกรรมTQM/CQI/R2R/วิจัย35431871544.3573.91
77
5. ผลด้านการนำองค์กร
78
การบรรลุผลตามกลยุทธ์
79
43. ร้อยละของตัวชี้วัดที่การบรรลุผลตามผลงานขององค์กร80%76.9284.6292.3193.1590.9นายสุชาติ
80
44. ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์โรงพยาบาล80%100100100100100นายสุชาติ
81
82
6. ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
83
45. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน
< ร้อยละ 2
1.240.960.960.451.062.732.59น.ส.ธมภรไม่ผ่าน
84
46. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีร้อยละ 4018.61225.928.4439.6637.524.44น.ส.ธมภรไม่ผ่าน
85
47. อัตราการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตรับผิดชอบ อายุ ๓๕ ปีขึ้นไปร้อยละ 9083.7181.0790.9997.0495.7198.12นางมณีวรรณผ่าน
86
48. อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูง
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
819.73819.73819.731,222.411,376.181,341.531,220.45
นางสุมิตรา พรานฟาน
ผ่าน
87
49. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (SBP< 140 และ DBP <90 mm.Hg.)
> ร้อยละ 50
36.33847.9258.1263.5563.1862.16
นางสุมิตรา พรานฟาน
ผ่าน
88
เจ้าหน้าที่
89
50. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี
>ร้อยละ 98
98.2598.3699.210098.41นางจินตนากำลังรอผล
90
51. ร้อยละของบุคลากรที่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมในการสร้างสุขภาพดี (ใช้ 3 อ 2 ส)ร้อยละ 80100นางจินตนาผ่าน
91
52. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) < 23> 50%39.7654.7661.72นางจินตนาผ่าน
92
53. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 23 – 24.99< 30%38.5524.616.41นางจินตนาผ่าน
93
54. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 25 – 26.99< 12 %10.8511.9114.06นางจินตนาไม่ผ่าน
94
55. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 27 – 29.99< 4%6.025.564.69นางจินตนาไม่ผ่าน
95
56. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30< 4%4.823.173.12นางจินตนาผ่าน
96
57. ร้อยละของบุคลากรที่ค่าไขมันโคลเลสเตอรอล > 240 mg/dl< 10%17.4623.44นางจินตนาไม่ผ่าน
97
58. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL น้อยกว่า 130 mg/dl> 30%N/A45.7833.7445.2467.97นางจินตนาผ่าน
98
59. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL ระหว่าง 130 – 159 mg/dl< 25%N/A22.932.5322.2218.75นางจินตนาผ่าน
99
60. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL ระหว่าง 160 – 189 mg/dl< 15%N/A15.6625.320.637.81นางจินตนาผ่าน
100
61. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL มากกว่า 190 mg/dl< 10%N/A15.668.4311.915.47นางจินตนาผ่าน
Loading...