ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
version 1.1. - 21.11.2013
2
POLYDRUMMONO FMXORSQNCRmicroGranny 2
3
midi noteyesyesyesyesnoyes
4
velocityyesyesnoyesnoyes
5
clocknoyesnoyesyesyes
6
pitch bendnononoyesnono
7
sustain pedalnononoyesnoyes
8
sysExpokemon, testtesttestpokemon, testtest
9
modWheelnononolfo amtnoyes
10
CC
11
0preset changepreset changepreset changepreset changepreset changepreset change
12
1-modWheellfoAmt
13
2
14
3pitch sound 1sample Rate sound 1
15
4amt / res sound 1stretch sound 1SSS
16
5mod / cutoff sound 1cut sound 1CCC
17
6lfo rate sound 1sample sound 1RRR
18
7lfo amt sound 1crush sound 1OOO
19
8lfo resolution sound 1volume sound 1LLL
20
9attack sound 1sample Rate sound 2LLL
21
10sustain sound 1stretch sound 2DDD
22
11release sound 1cut sound 2OOO
23
12osc char sound 1sample sound 2WWW
24
13lfo char sound 1crush sound 2NNN
25
14adsr char sound 1volume sound 2
26
15pitch sound 2sample Rate sound 3
27
16amt / res sound 2stretch sound 3
28
17mod / cutoff sound 2cut sound 3
29
18lfo rate sound 2sample sound 3
30
19lfo amt sound 2crush sound 3
31
20lfo resolution sound 2volume sound 3
32
21attack sound 2sample Rate sound 4
33
22sustain sound 2stretch sound 4
34
23release sound 2cut sound 4
35
24osc char sound 2sample sound 4
36
25lfo char sound 2crush sound 4
37
26adsr char sound 2volume sound 4
38
27pitch sound 3sample Rate sound 5
39
28amt / res sound 3stretch sound 5
40
29mod / cutoff sound 3cut sound 5
41
30lfo rate sound 3sample sound 5
42
31lfo amt sound 3crush sound 5
43
32lfo resolution sound 3volume sound 5
44
33attack sound 3sample Rate sound 6
45
34sustain sound 3stretch sound 6
46
35release sound 3cut sound 6
47
36osc char sound 3sample sound 6
48
37lfo char sound 3crush sound 6
49
38adsr char sound 3volume sound 6
50
39pitch sound 4
51
40amt / res sound 4
52
41mod / cutoff sound 4
53
42lfo rate sound 4
54
43lfo amt sound 4
55
44lfo resolution sound 4
56
45attack sound 4
57
46sustain sound 4
58
47release sound 4
59
48osc char sound 4
60
49lfo char sound 4
61
50adsr char sound 4
62
51pitch sound 5
63
52amt / res sound 5
64
53mod / cutoff sound 5
65
54lfo rate sound 5
66
55lfo amt sound 5
67
56lfo resolution sound 5
68
57attack sound 5
69
58sustain sound 5
70
59release sound 5
71
60osc char sound 5
72
61lfo char sound 5
73
62adsr char sound 5
74
63pitch sound 6
75
64reserved for future sustain pedalsustain pedalsustain
76
65amt / res sound 6
77
66mod / cutoff sound 6
78
67lfo rate sound 6
79
68lfo amt sound 6
80
69lfo resolution sound 6
81
70attack sound 6
82
71sustain sound 6
83
72release sound 6
84
73osc char sound 6
85
74lfo char sound 6
86
75adsr char sound 6
87
76
88
77
89
78
90
79
91
80
92
81
93
82
94
83
95
84
96
85
97
86
98
87
99
88
100
89