รายชื่อผู้ลงทะเบียนเบญจมิตรวิชาการครั้งที่10
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEGHIJKPQRSTU
1
ประทับเวลา
ชื่อ-สกุล (Name-Surname)
ตำแหน่งทางวิชาการ(Academic Position)
สถาบัน(Institution)ประเภทผู้นำเสนอ(Presenter Types)
การเลือกนำเสนอผลงานระดับ(Selections of Presentation)
การเลือกนำเสนอผลงาน รูปแบบ(Types of Presentation)
สาขาที่นำเสนอ(Conference Topics)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ(Presentation Title)สถานะ
2
2/1/2020, 13:16:08นิติธรรม ไชยสังข์นายมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ผู้ร่วมงานทั่วไป (ไม่ทำการนำเสนอ)ไม่นำเสนอผลงานไม่นำเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตร์ทดสอบแบบตอบรับการนำเสนอผลงานรอชำระเงิน
3
22/1/2020, 17:26:22ชีวิน สุขสมณะอาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ผู้นำเสนอทั่วไปนำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขามนุษยศาสตร์ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
ชำระเงินแล้ว
4
23/1/2020, 15:43:29สังเวียน นิ่มนวลอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่ายนำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทยในเศรษฐกิจยุค 4.0 Thailand Tourism Personnel Development in 4.0 Economic
5
23/1/2020, 15:49:31วันวิสาข์ วิภูสัตยานักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเครือข่าย
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านประสานงานของหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนใบบุญลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนชำระเงินแล้ว
6
23/1/2020, 23:04:08
นางสิริกานฎา ศิลปานุรักษ์
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเครือข่าย
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการมอบหมายงานหัวหน้าระดับชั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเบบี้จีเนียส
ชำระเงินแล้ว
7
27/1/2020, 12:54:36นตา เตชะบุญมาสอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่ายนำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขามนุษยศาสตร์ปัจจัยในการทำงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทXYZ
8
31/1/2020, 9:37:51จันทวรรณ โพธิ์ภักดีนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเครือข่าย
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการทำงานเป็นทีมของหัวหน้าระดับชั้น โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่
9
3/2/2020, 9:47:17วัฒนา เสรีคุณาคุณอาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรีผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่ายนำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์ปัจจัยที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวราคาทองคำในตลาดโลก
10
3/2/2020, 14:21:47นายวรวุฒิ อุตสมนักศึกษามหาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเครือข่าย
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนาครูโดยใช้กูเกิล แอปส์ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ชำระเงินแล้ว
11
6/2/2020, 7:47:47เสกชัย ชมภูนุชอาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่ายนำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์ขอประทานโทษครับขอยกเลิกข้อความก่อนครับมีข้อผิดพลาดครับขอแก้ไขก่อน
12
7/2/2020, 9:35:57ณัฐธิดา ตันนำแสง
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่ายนำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์การบริหารงานโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ของโรงเรียนทวิ/พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในจังหวัดเชียงใหม่
13
7/2/2020, 11:37:34วิชิต บุญสนองผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่ายนำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
14
13/2/2020, 12:42:27นางสาวนิตยา สุภาภรณ์อาจารย์(Instructor)มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่าย(Member of Network)
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์(Social Sciences)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและครอบครัว ของชุมชนบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
15
13/2/2020, 17:51:36
ผศ.ดร.ภูมิภควัจธ์ ภูมพงศ์คชศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้นำเสนอทั่วไป(General)
นำเสนอระดับนานาชาติ (International)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์(Social Sciences)
THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE MODEL OF SCHOOL ADMINISTRATION IN THE SECONDARY EDUCATION AREA OFFICE 18
16
14/2/2020, 9:24:18วิชิต บุญสนอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่าย(Member of Network)
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์(Social Sciences)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลนครนนทบุรี
17
15/2/2020, 10:55:01
นางสาวฐิติวัลคุ์ กัมพลาวลี
นักศึกษา(Student)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเครือข่าย(Graduate Student of Network)
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์(Social Sciences)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มดอยสุเทพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ชำระเงินแล้ว
18
16/2/2020, 18:40:08
ประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส
อาจารย์(Instructor)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้นำเสนอทั่วไป(General)นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขามนุษยศาสตร์(Humanities)
19
17/2/2020, 9:52:32นายประวิตร ประธรรมโยนักศึกษา(Student)มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเครือข่าย(Graduate Student of Network)
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์(Social Sciences)
การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก้ด จังหวัดเชียงใหม่ชำระเงินแล้ว
20
17/2/2020, 11:20:10
นางสาววิยะดา วรานนท์วนิช
ดร.(Dr)มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่าย(Member of Network)
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์(Social Sciences)
21
18/2/2020, 10:46:15ปัญญวัฒน์ จุฑามาศดร.(Dr)มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่าย(Member of Network)
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์(Social Sciences)
22
18/2/2020, 20:51:57ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์อาจารย์(Instructor)มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผู้นำเสนอเป็นสมาชิกเครือข่าย(Member of Network)
นำเสนอระดับชาติ (National)
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
สาขาสังคมศาสตร์(Social Sciences)
ความต้องการของชุมชนต่อรูปแบบการรับบริการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...