ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ปัจจุบันโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ดังนี้
2
1. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 964 คน ชาย 480 คน หญิง 484 คน
3
2. จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
4
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนรวม (คน)
5
ชาย (คน)หญิง (คน)
6
ชั้นอนุบาล 110194195
7
ชั้นอนุบาล 29180171
8
รวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
192174366
9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 111199210
10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2116108224
11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3150115265
12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4130117247
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5130137267
14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6146125271
15
รวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
7837011,484
16
รวมทั้งสิ้น9758751,850
17
3. มีนักเรียนที่มีความบกพร่อง เรียนร่วม จำนวน 88 คน
18
4. มีนักเรียนปัญญาเลิศ จำนวน - คน
19
5. มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 5 คน
20
6. จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน (เฉลี่ย) 38.54 คน/ห้อง
21
7. จำนวนครู 73 คน
22
8. สัดส่วนครูต่อนักเรียน = 1 : 25.34 คน
23
9. จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน) - คน
24
10. จำนวนห้องตามเกณฑ์ ก.ค. 48 ห้อง
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu