อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2
3
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิประสบการณ์ในการทำวิจัย
4
5
1ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
อ. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ปริญญาเอกThe Local Scientific lesson for Conversation and Utilizing Biological Diversity in the Pattani Watershed.
The Journal of Rangsit University: Teaching & Learning. Yala : Yala Rajabhat University.
6
Transformational leadership of school administrators and educational sustainable development management of Basic Educational Service Area Office in the three border provinces.
In The 4 th YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development 18 th May 2017 (pp.912-927). Yala: Faculty of Education, Yala Rajabhat University.
7
โครงการทางการจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมการทำผ้าบาติกด้วยสีธรรมชาติของกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015). วันที่16– 20 สิงหาคม 2558 (หน้า 368-377) กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
8
รศ. ดร.จรุณี เก้าเอี้ยนปริญญาเอกความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 8(1) : 40-51.
9
การพัฒนารูปแบบผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
ในการประชุมระดับชาติ เรื่อง การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 วันที่ 5 สิงหาคม 2558. (หน้า 10-11). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
10
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่14 สิงหาคม 2557. (หน้า 10-11). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.
11
ผศ. ดร.นิตยา เรืองแป้นปริญญาเอกผู้บริหารกับการพัฒนาตนด้วยการรู้จักตนเองและตระหนักในความมีคุณค่าแห่งตน.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 12 (58) : 1-12.
12
School Administration and Effectiveness in Yala Islamic Private Schools.
In The 4th YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development (The 4th YRU-IEED 2017 : Future and Challenge) 18th May 2017 (pp.987-1007). Yala: Faculty of Education, Yala Rajabhat University.
13
The Local Scientific lesson for Conversation and Utilizing Biological Diversity in the Pattani Watershed.
The Journal of Rangsit University: Teaching & Learning. 11(2) : 123-132.
14
รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโรปริญญาโทThe Local Scientific lesson for Conversation and Utilizing Biological Diversity in the Pattani Watershed.
The Journal of Rangsit University: Teaching & Learning. 11(2) : 110-121.
15
รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลขององค์กรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา.
16
รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพื้นที่จังหวัดยะลา.
17
รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์ปริญญาเอกสันติ บุญภิรมย์. (2557, กันยายน – ธันวาคม). การพยากรณ์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 25(3) : 71 – 83.
18
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา.ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
19
รายงานการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
20
2ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนอิสลามศึกษา)
อ. ดร.มูฮำหมัดสุใหมี เฮงยามาปริญญาเอกมูหำมัดสุใหมี เฮงยามา. (2558). การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการศึกษาอิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
21
อ. ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะปริญญาเอกมูหัมมัดตอลาล แกมะ. (2559). บทบาทของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
22
อ. ดร.อับดุลรอแม สุหลงปริญญาเอกอับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
23
อ. ดร.ยามีละห์ โต๊ะแมปริญญาเอกJameelah Tokmae. (2016). Islamic Higher Education And Civilization Building In Southern Thailand: A Study Of Fatoni University. The 5th National and International Academic Conference, Thailand : Yala Rajabhat University, 24-26 April 2016.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...