ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
2
ชื่อ - สกุลตำแหน่ง ระดับผู้ดำรงตำแหน่งประเภท รางวัลปีที่ได้รับ
3
นางมุกดา บุตรละครนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรขวัญใจชุมชนข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2554
4
นายอัคริเดช ทองหมั้นนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรขวัญใจชุมชนข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2556
5
นายชัยศรี อุปละ พัฒนาการอำเภอชำนาญการพิเศษพัฒนาการอำเภอข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2558
6
นางแจ่มจันทร์ จันลาวงศ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรขวัญใจชุมชนข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2558
7
นางสาวจิตติภรณ์ บุตรราชนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากรขวัญใจชุมชนข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2559
8
นางเอมอมร สรศิลป์ พันักงานพิมพ์ ส 3-ลูกจ้างประจำข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2559
9
นางสาวอัสนีย์ พรมหมสาขา ณ สกลนครพัฒนาการอำเภอชำนาญการพิเศษพัฒนาการอำเภอข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2561
10
นางสาวสุพรรณี ด้วงพิทักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานสนับสนุนข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2563
11
นางทัศนางภรณ์ เหมะธุลินนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการวิชาการข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2564
12
นางสาวสุุรีพร นิสาวันเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสนับสนุนข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน2565
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100