สำเนาของ ม.3/6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ผู้ประเมิน 1. นายสุวิทย์ บุ้งทอง 2. นางเบญจวรรณ กระแสเสน
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายพัชรพันธุ์ งามดี
4444444444444.00ดีมาก
8
2
นายคงสิทธิ์ บุญเรือง
4444444444444.00ดีมาก
9
3
นายครรชิต จินาพร
4444444444444.00ดีมาก
10
4
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สมวัน
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายชัยวัฒน์ สิงหาวงค์
4444444444444.00ดีมาก
12
6
เด็กชายชาคริต วระวิบูล
4444444444444.00ดีมาก
13
7
นายธนบุริศร์ บุญโสม
4444444444444.00ดีมาก
14
8
นายธนภัทร นามกันหา
4444444444444.00ดีมาก
15
9
เด็กชายธราเทพ วสุรีย์
4444444444444.00ดีมาก
16
10
เด็กชายธีรวัฒน์ แสนทอง
4444444444444.00ดีมาก
17
11
เด็กชายปุณณพัฒน์ ธัญภัทร์รัตนสิน
4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กชายพงศ์วิวัฒน์ แก้วถาวร
4444444444444.00ดีมาก
19
13
เด็กชายพัฒนพงษ์ พรหมอารักษ์
4444444444444.00ดีมาก
20
14
เด็กชายภูริ อ่อนศรี
4444444444444.00ดีมาก
21
15
เด็กชายศิวกร ศรไชย
4444444444444.00ดีมาก
22
16
เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองรอง
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กชายอัษฎาวุธ ทวีกุล
4444444444444.00ดีมาก
24
18
เด็กชายอิทธิพล พรรณาภพ
4444444444444.00ดีมาก
25
19
เด็กหญิงกมลชนก พรธรรม
4444444444444.00ดีมาก
26
20
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลเพิ่ม
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นางสาวกาญจนา ชายทวีป
4444444444444.00ดีมาก
28
22
เด็กหญิงกุลชา จารุจิตร
4444444444444.00ดีมาก
29
23
นางสาวจิตตมาศ พื้นทอง
4444444444444.00ดีมาก
30
24
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรียา
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงชนนิกานต์ สีสอน
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวณัฐวดี สุทธิทรัพย์
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงดวงใจ สุดสุข
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวทิพย์วดี ทิพย์เลิศ
4444444444444.00ดีมาก
35
29
เด็กหญิงธนัดดา หอมหวล
4444444444444.00ดีมาก
36
30
นางสาวธนาภรณ์ วงศ์มั่น
4444444444444.00ดีมาก
37
31
เด็กหญิงธัญญาพร บุญเลี้ยง
4444444444444.00ดีมาก
38
32
เด็กหญิงนภาพร สีหะวงษ์
4444444444444.00ดีมาก
39
33
นางสาวภริตา ชอบธรรม
4444444444444.00ดีมาก
40
34
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชนะการ
4444444444444.00ดีมาก
41
35
นางสาวสุกัญญารัตน์ สาระพันธ์
4444444444444.00ดีมาก
42
36
เด็กหญิงอรปรียา ไชยนต์
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงอรัญญา อ่อนสาร
4444444444444.00ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอุษณีย์ แก่นการ
4444444444444.00ดีมาก
45
39
เด็กหญิงชลชฏา สอนพรม
4444444444444.00ดีมาก
46
40
นางสาวพิชญา ธรรมพิทักษ์
4444444444444.00ดีมาก
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu