ม.1/5
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ผู้ประเมิน 1. นางนภาพร บุญมานันท์ 2. นางสาวพรสวรรค์ คำบุญ
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกฤตภาส คาน
4444244343333.50ดี
8
2
เด็กชายกิตติภพ โสมเกษตรินทร์
3332232223322.50พอใช้
9
3
เด็กชายจิรภัทร ภูริปัญญา
4333444333333.33ดี
10
4
เด็กชายจิรวัฒน์ พงษ์ภาพ
3332443233322.92ดี
11
5
เด็กชายณัฐกมล ประเสริฐทรง
3332344233322.92ดี
12
6
เด็กชายธนวัฒน์ ดวงทอง
3332444233323.00ดี
13
7
เด็กชายนครินทร์ บุญทรง
3331333222322.50พอใช้
14
8
เด็กชายนัฐวุฒิ คุ้มญาติ
3322333222322.50พอใช้
15
9
เด็กชายบัณทัต กาหาวงค์
3332333233322.75ดี
16
10
เด็กชายปรเมศ วงศ์จำปา
3322223233322.50พอใช้
17
11
เด็กชายปิยเชษฐ์ แสนชาติ
3333333333322.92ดี
18
12
เด็กชายพรประสิทธิ์ จำปาพันธ์
3322233233222.50พอใช้
19
13
เด็กชายวรพล มุสิกสาร
3322233233222.50พอใช้
20
14
เด็กชายวรากร ไกยสิทธิ์
3322332223222.42พอใช้
21
15
เด็กชายสราวุธ มานุช
3322332223322.50พอใช้
22
16
เด็กชายสุรธัช พุทธิผล
4443443333333.42ดี
23
17
เด็กชายอดิศักดิ์ สุดศรี
3322333222322.50พอใช้
24
18
เด็กชายอดิศักดิ์ สาระบูรณ์
3232332222322.42พอใช้
25
19
เด็กชายอนุชา กลมเกลียว
3332333233322.75ดี
26
20
เด็กชายอภิชัย ชัยช่วย
3332333233322.75ดี
27
21
เด็กหญิงกนกวรรณ โขติแก้ว
4443443333333.42ดี
28
22
เด็กหญิงกลมลักษณ์ อาตวงค์
3332333333322.83ดี
29
23
เด็กหญิงจารุณี ป้องปิด
3333443333333.17ดี
30
24
เด็กหญิงจิตราพร จุปะมานะ
3333443333323.08ดี
31
25
เด็กหญิงณัฐนภา จันทร์เลิศ
2332233222222.33พอใช้
32
26
เด็กหญิงธนาภรณ์ พุทธวงศ์
3332334343323.00ดี
33
27
เด็กหญิงธัญพิชชา นาคำ
3333443333333.17ดี
34
28
เด็กหญิงนันท์นภัส นิสาภัย
3333444333333.25ดี
35
29
เด็กหญิงพรวลัย ฟ็อกซ์ออล
4433443333333.33ดี
36
30
เด็กหญิงพัชราภา สมพร
3433443333333.25ดี
37
31
เด็กหญิงมุฑิตา พลภักดี
3343443333333.25ดี
38
32
เด็กหญิงวรัญญา ทิมา
3433334333333.17ดี
39
33
เด็กหญิงวริศรา เฉลิมศรี
4443334433333.42ดี
40
34
เด็กหญิงสุทธวีร์ คันธพันธ์
3322322222222.25พอใช้
41
35
เด็กหญิงสุธาสินี ไชยรัตน์
3333433333333.08ดี
42
36
เด็กหญิงหทัยภัทร อาจมาลา
3333233344333.08ดี
43
37
เด็กหญิงอรวดี แช่มชื่น
3333333333333.00ดี
44
38
เด็กหญิงอารียา พรมหล่อ
4433333344333.33ดี
45
39110.502.907982456
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1