กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 17 : แบบสอบถาม