การลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาชื่อสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ควบคุม (08-0000-0000)
วันที่ประสงค์เข้าชมนิทรรศการ
จำนวนคนที่จะเข้าชมนิทรรศการ
2
9/7/2018, 12:46:45โรงเรียนบ้านปางสา
นางจารุวรรณ นิธิธนานันต์
08-1031-7189
เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
78 คน
3
10/7/2018, 14:15:37โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล
นางปาณิสรา วิสุทธิใจ
817645361บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.129
4
11/7/2018, 12:39:18
โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
นางชุติมา ขยันการ874287325เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.85 คน
5
11/7/2018, 14:57:07บ้านแม่แพงนางธัญญธรณ์ เสนนะ089 - 2655481เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.48
6
11/7/2018, 17:33:57โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน
นางสาวปาณิสรา ญาณโชติชนาภัทร
802705879
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
145
7
12/7/2018, 9:38:27โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
นางสาวณัฏฐิกา ไชยาพันธุ์
08-8251-3310
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
45
8
12/7/2018, 9:45:55โรงเรียนปิยมิตรวิทยานายจรูญ บำรุงชู931394399เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.160
9
12/7/2018, 12:33:15โรงเรียนบ้านสันกอง
นางจำลองลักษณ์ อุ่นนันกาศ
08-9632-9709บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.156
10
12/7/2018, 15:21:08ร.ร.บ้านแม่ผักแหละ
นางสาวพิมพ์พิไล มูลชัย
958053255เช้าวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.56
11
17/7/2018, 8:54:46โรงเรียนบ้านนางแลใน
ครูเพลินจิต กิจรักษ์
08-1289-2622เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.90 คน
12
17/7/2018, 14:42:54
โรงเรียนอนุบาลสุขเจริญพิทยา
นางสาวศิลป์ เตรียมใจขัน
828937968เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.55
13
18/7/2018, 9:34:28โรงเรียนบ้านสันก้างปลานางสาวนภาพร มณีเป็ญ850339623เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.45
14
19/7/2018, 9:06:33โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก
นางสาวกนกนันท์ ยศหนัก
947067772บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.30
15
19/7/2018, 9:20:30
โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
นางสาวพิมพารัตน์ ลำทา
848069497เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.39
16
19/7/2018, 11:07:54โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น
นางสาวเจนจิรา ปวงคำ
081-0227706
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
300
17
19/7/2018, 13:57:15โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดนาย ชุมพล. แก้วสด844877483
เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
34
18
20/7/2018, 9:44:33จีราวัฒน์โฃคมั่งมีพิศาล800000000
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., เช้าวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
4
19
20/7/2018, 10:54:53โรงเรียนบ้านปงเคียน
นางไพบุญ กมลภพ 860346688บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.180
20
23/7/2018, 12:00:58
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
นางอัมพร เจริญจิตติชัย
08-4177-7696เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.141
21
23/7/2018, 14:39:39ร.ร.อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)นางหอมหวล พิมลพันธ์08-61900744เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.280 คน
22
24/7/2018, 8:39:41ร.ร.เอกทวีวิทย์
นางสาวปรียานุช. คำทอน
861165692เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.50
23
24/7/2018, 8:50:13โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
1.ครูพุธดี ชุมภูสม 2. ครูสมรัก รวงทอง 3. ครูบัญญัติ ชอบจิตต์ 4.ครูรัตนา จองคำ 5.ครูจิรัชยา บุดดี
861148874เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.63
24
25/7/2018, 11:28:39อนุบาลพญาเม็งราย
นางทรัพย์สิรี ฟองมันพงศพล
899557725
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
วันที่ 16 เวลา 08.00-12.00 น. 162คน , วันที่ 17 เวลา 08.00-12.00น. 158 คน
25
25/7/2018, 12:39:49
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
นายอลงกรณ์ คำต๊ะ841733129เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.141
26
25/7/2018, 15:46:04โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
นางผานิตย์ จันทร์หล้า
09-1859-7898เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.80
27
25/7/2018, 15:47:58โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
นางผานิตย์ จันทร์หล้า
09-1859-7898เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.45
28
26/7/2018, 9:00:26โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
นางสาวทัศนวรรณ มีโชค นางสาวอารีย์รัตน์ เชียงกันทะ
08-0500-0389เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.195
29
26/7/2018, 9:01:27โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
นางสาวทัศนวรรณ มีโชค นางสางอารีย์รัตน์ เชียงกันทะ
08-0500-0389บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.195
30
26/7/2018, 9:05:27โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
นางสาวทัศนวรรณ มีโชค นางสาวอารีย์รัตน์ เชียงกันทะ
08-0500-0389เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.195
31
26/7/2018, 9:06:49โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
นางสาวทัศนวรรณ มีโชค นางสาวอารีย์รัตน์ เชียงกันทะ
08-0500-0389บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.195
32
26/7/2018, 15:01:05โรงเรียนบ้านเด่นศาลา
นางศรัญญา ก่อสุธรรมกุล
862265573เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.46
33
28/7/2018, 12:31:04
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
นายอลงกรณ์ คำต๊ะ841733129เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.140
34
29/7/2018, 13:22:15โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน
นางสาวรุ่งทิวา มาแว่น
871923471
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
77
35
31/7/2018, 7:22:45โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก
นางสาวอมรรัตน์ ดวงคำ
087-358-4979
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
33
36
31/7/2018, 8:41:21โรงเรียนบ้านศรีดอนมูลนางยุพิน มั่งมูล08-1023-8961เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.40
37
31/7/2018, 10:26:00โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
นางสาวศุภิสรา ศักดิ์สูง
882248135เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.150
38
31/7/2018, 12:06:49โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์นางรดา แสวงธรรม613618886เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.100
39
31/7/2018, 20:37:38โรงเรียนบ้านดอนงามพัชรินทร์ ทาราช800439772เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.57 คน
40
1/8/2018, 8:13:13โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี
นางสาวชนัญชิดา หมื่นแสวง
882337653เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.210
41
1/8/2018, 11:16:48โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
887788767
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
274 และ 258
42
1/8/2018, 13:02:25โรงเรียนสันติวิทยานางนัยนา แหนคำ089-4338148เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.76
43
1/8/2018, 13:27:18
โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3
ครูประพจน์ ภูพาดทอง
08-6185-9469เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
91 คน = นร.84 คน ครู 7 คน
44
1/8/2018, 13:35:35โรงเรียนปัญญาวัฒน์(p-sep)นายประสงฆ์ บุญสุข099 4659357เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.
นักเรียน15คน ครู 3 ท่าน
45
1/8/2018, 13:57:33โรงเรียนเทศบาล ๑(บ้านเก่า)
นายตรัยธวัช อุดเอ้ย ,นางสาวปุณณัตถ์ ไชยคำ
640499751
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
75
46
1/8/2018, 15:03:05โรงเรียนบ้านแม่หม้อ
นางทิพวรรณ จิตอารี, นางสาวดัทฤยา อุปนันท์
09-1852-7646, 09-3309-8759
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.60
47
2/8/2018, 8:42:20โรงเรียนบ้านรวมใจนายจักรพงศ์​ ปาละมา09-1856-5856บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.130คน
48
2/8/2018, 11:07:06โรงเรียนบ้านห้วยไร่นายวุฒิชัย อุ่นตาล08-3380-9987เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.52
49
2/8/2018, 12:34:41โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำนางรวิวร ใจสุภาพ09-8750-5038
เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
นร.130คนครู14คน
50
2/8/2018, 13:27:29แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
นางสลักฤทัย แสงเขียว
898537658เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.230
51
2/8/2018, 16:36:27โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
นางสาวเกษรินทร์ ไชยวุฒิ
081-9601-782เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.84 คน
52
2/8/2018, 17:36:29โรงเรียนบ้านป่าลันน.ส. พนิดา ทองใบ
087 658 3025, 081 112 9409
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.46 คน
53
3/8/2018, 8:55:04
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี
วิไลลักษณ์ พยาราช931343363เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.122
54
3/8/2018, 11:15:59แม่จันวิทยาคม
นางสาวชนิสรา จิณะไชย
956981349เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.200
55
3/8/2018, 13:33:44
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
นางสาวปวีณา คำบุบผา และนางวราภรณ์ สลีสองสม
0827975244, 0850414695
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น., เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที่ 16 ส.ค 2561 ทั้งวันชั้น ม.1-3 จำนวน 123 คนและวันที่17 ส.ค 2561 ป.5-6 ทั้งวัน จำนวน 145 คน
56
3/8/2018, 20:37:02
โรงเรียนบ้านร่องจว้า จังหวัดพะเยา
นางสาวปทิตตา จำรัส801359886เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.ประมาณ 60 คน
57
4/8/2018, 13:34:09
โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ศรี
851064447เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.91
58
4/8/2018, 13:36:41
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
นายณัฐชานนท์ อาทิตยา
908928338
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
35
59
6/8/2018, 10:44:17
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย ชื่อนามสกุลควบคุม
นายธนวัฒน์ พัวตระกูล
092 056 9997 เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.45
60
6/8/2018, 14:20:22โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
นางสาวประภาพร รักษาพันธ์
875666148เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.223
61
6/8/2018, 21:48:38โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็นนางศิริขวัญ เตจ๊ะ088-4076557เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.40
62
7/8/2018, 8:28:45โรงเรียนบ้านแม่คึีหนองอ้อ
นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมสอน
615539638บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.28
63
7/8/2018, 10:06:52โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมครูจักรพงษ์ ใจการ841729191
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
นักเรียน 144 คน ครู 8 คน
64
7/8/2018, 16:56:20
โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
นางนฤมล แสงจันทร์08-4483-1558
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
395
65
7/8/2018, 17:59:01
โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี
นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน
09-0758-7584เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.45
66
7/8/2018, 19:47:49โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
นางกัญญารัตน์ อินทะนะ
831544628เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.150
67
8/8/2018, 7:48:51โรงเรียนบ้านป่าซางนางยุวดี ไชยลังกา899555544บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.55
68
8/8/2018, 9:10:19โรงเรียนวัดป่าตาลใต้จีรายุทธ์ แสงคำมา895604970เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.60
69
8/8/2018, 11:09:46
โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)
นางสาวสุกฤตา เป็งวงศ์
846143843เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.37
70
8/8/2018, 14:29:35
โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
นางวราภรณ์ สลีสองสม, นางสาวปวีณา คำบุบผา
0850414695, 0827975244
เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น., บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ป.5-6 จำนวน 145 คนม.1-3 จำนวน 123คน ขอยกเลิกแบบตอบรับอันก่อนเนื่องจากวันที่17 ส.ค61คณะครูทุกท่านติดประชุมด่วนค่ะ
71
9/8/2018, 9:23:53โรงเรียนบ้านหนองแหน่ง
นางโสภา สมบูรณ์ นางไพบูลย์ จี้ระมาตย์ นางนารีรัตน์ นาใจ นางสาววาสนา บุญจู นางสาวเบญจวรรณ รินนายรักษ์
861162781เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.40 คน
72
9/8/2018, 9:38:29
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
นางวราภรณ์ แบ่งดี876574923เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.160
73
9/8/2018, 9:40:08
โรงเรียนจุฬาภรณราชวทยาลัย เชียงราย
นางสาวจุฑามาศ วงค์ชัย
873611461บ่ายวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.110
74
9/8/2018, 11:09:41
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
นางสาวจุฑามาศ วงค์ชัย
873611461บ่ายวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.110
75
11/8/2018, 17:06:52โรงเรียนตชด.ศรีสมวงศ์นางสาวสุวคนธ์ สุขใจ873599881เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.35
76
14/8/2018, 7:56:07
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
นางลิพูน วาดเอื้อยวงค์
895577955เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.จำนวน 63 คน
77
14/8/2018, 10:24:35โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟืองนางนิศาสินี พาสอน093-1366910เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.40 คน
78
14/8/2018, 15:02:19โรงเรียนบัวสลีวิทยานางชุลีกร ชะพลพรรค899990289เช้าวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.48
79
15/8/2018, 12:09:37เชียงราย
ธัญญาลักษณ์ ธราวิจิตรกุล
865867026เช้าวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.4
80
16/8/2018, 8:45:22
โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน)
นายวุฒิชัย อิ่นคำ824835704เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.49
81
16/8/2018, 9:44:53มารีรักษ์ศิริพร บำบัด848773992เช้าวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น.3
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...