ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
ภารกิจรวมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4หมายเหตุ
2
ด้านวิจัย
3
งานวารสาร111.005952เพื่อตีพิพมพ์วารสาร
4
งานส่งเสริมการวิจัย177.0010275บุคลากร และนักวิจัย
5
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
140.005783บุคลากร และนักวิจัย
6
งานบริการวิชาการ
7
ศูนย์วิทยาศาสตร์14.0095
บริการวิชาการ ตรวจวิเคราะห์
8
งานศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ
226.0065161จัดบริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
9
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์22.001012โครงการ Re Community
10
คลินิคเทคโนโลยี20.0020พัฒนาเทคโนโลยี บริการวิชาการ
11
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
12
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม41.001724ยืมคืนอุปกรณ์และสนับสนุนการแสดง
13
รวม751.00
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100